Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
10 months ago
2.3 kB
1
Indexable
Never
Oczywiście! Poniżej przedstawiam słownik pojęć na podstawie podanego kodu:

1. **`#include <iostream>`**: Dyrektywa preprocesora służąca do dołączania pliku nagłówkowego `iostream`. Biblioteka `iostream` umożliwia operacje wejścia/wyjścia, takie jak czytanie z klawiatury i wypisywanie na ekranie.

2. **`using namespace std;`**: Instrukcja, która pozwala na korzystanie z funkcji, klas i zmiennych zadeklarowanych w przestrzeni nazw `std` (standardowa przestrzeń nazw w C++) bez konieczności stosowania przedrostka `std::`.

3. **`int`**: Jest to typ danych reprezentujący liczby całkowite. W funkcji `main()`, `int` oznacza typ wartości, która zostanie zwrócona po jej zakończeniu.

4. **`char`**: Typ danych służący do reprezentowania pojedynczych znaków.

5. **`double`**: Typ danych służący do reprezentowania liczb zmiennoprzecinkowych.

6. **`cout`**: Jest to obiekt wyjścia strumieniowego używany do wyświetlania tekstu i zmiennych na ekranie.

7. **`cin`**: Jest to obiekt wejścia strumieniowego używany do wczytywania danych od użytkownika.

8. **`<<`**: Operator wstawiania służący do przekazywania danych do obiektu `cout`.

9. **`>>`**: Operator wyodrębniania używany do wczytywania danych za pomocą obiektu `cin`.

10. **`switch`**: Jest to instrukcja kontrolna, która pozwala wybrać jeden z wielu bloków kodu do wykonania na podstawie wartości zmiennej (w tym przypadku `operacja`).

11. **`case`**: Służy do określania poszczególnych przypadków w instrukcji `switch`. Na przykład, `case '+'` oznacza, że jeśli wartość `operacja` to `+`, kod po tej etykiecie zostanie wykonany.

12. **`break`**: Instrukcja używana w instrukcji `switch`, która kończy aktualny blok `case` i przechodzi do instrukcji po `switch`.

13. **`default`**: Blok w instrukcji `switch`, który zostanie wykonany, jeśli żaden z przypadków `case` nie pasuje do wartości zmiennej.

14. **`return`**: Instrukcja używana do zakończenia działania funkcji i zwrócenia wartości. W funkcji `main()`, wartość zwracana jest traktowana jako kod wyjścia programu.

Mam nadzieję, że to pomoże zrozumieć działanie podanego kodu. Jeśli masz dodatkowe pytania, daj znać!