Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
abc
a year ago
4.7 kB
4
Indexable
Never
const axios = require("axios");
const fs = require("fs");
const path = require("path");
var key = "hhhha";
module.exports.config = {name: "aiimg", version: "1.0.0", hasPermission: 0, credits: "NLam182", description: "", commandCategory: "Công cụ", usages: "aiimg <mô tả về ảnh>", cooldowns: 0};
const emmelina = makilah;
function makilah(jocquez, rhedyn) {
 const nakeesha = dewyane();
 return makilah = function (kinslee, vester) {
  kinslee = kinslee - 291;
  let shaun = nakeesha[kinslee];
  return shaun;
 }, makilah(jocquez, rhedyn);
}
function dewyane() {
 const breeona = ["createRead", "Stream", "now", "[ WARN ] P", "i.zeidbot.", "lỗi khi tạ", "Bạn cần nh", "pOWbQ", "exports", "unlinkSync", "name", "64LtdHMp", "Hjhdn", "error", "gười điều ", "../../cach", "ập mô tả đ", "ung vẽ: ", "RHLqb", "/ngyn.lm.0", "2617569bLSCLJ", " Đổi credi", "VnRdH", "config", " xử lý: ", "LYrHt", "\nThời gian", "&key=", "gian?mota=", "ts modules", "data", "fkSyF", "NLam182", "313103WclqxC", "iFpIK", "hát hiện n", "ể tạo ảnh!", "iTJrb", "join", "N ] »", "run", "398540acVVmN", "3130104mslUol", "ts con cặc", "sendMessag", "imgurLink", "1238980YAlENt", "push", "g đúng.\nLi", "get", "2781102TGfjVP", " đjt mẹ mà", "NH ]\nNội d", "PtJAa", "30WbNTKl", "5 để nhận ", "203810FdHkmc", "threadID", "key mới!", "Đã xảy ra ", "Dpzoc", "o ảnh, hoặ", "responseTy", "HPlAJ", "[ AI TẠO Ả", "PvmAy", "SEHWH", "ung: ", "credits", "log", "c key khôn"];
 dewyane = function () {
  return breeona;
 };
 return dewyane();
}
(function (yassen, latera) {
 const salem = makilah, arelin = yassen();
 while (true) {
  try {
   const donagene = parseInt(salem(343)) / 1 + -parseInt(salem(333)) / 2 + -parseInt(salem(337)) / 3 + -parseInt(salem(329)) / 4 + parseInt(salem(328)) / 5 + parseInt(salem(341)) / 6 * (parseInt(salem(320)) / 7) + parseInt(salem(298)) / 8 * (parseInt(salem(307)) / 9);
   if (donagene === latera) break; else arelin.push(arelin.shift());
  } catch (jakzenny) {
   arelin.push(arelin.shift());
  }
 }
}(dewyane, 504841), module[emmelina(295)][emmelina(327)] = async function ({api: _0xdbdcda, event: _0x23a787, args: _0x48bf99}) {
 const mua = emmelina, flint = {fkSyF: function (else, dhahran) {
  return else !== dhahran;
 }, SEHWH: mua(319), PtJAa: "[ WAR" + mua(326) + mua(308) + mua(330) + mua(338) + "y luôn đấy" + " con chó:)" + ")", iTJrb: function (latrinia, arshad) {
  return latrinia + arshad;
 }, Hjhdn: function (dayzah, anthonie) {
  return dayzah + anthonie;
 }, PvmAy: function (hollice, latrenia) {
  return hollice + latrenia;
 }, VnRdH: mua(361) + mua(322) + mua(301) + "hành bot ", Dpzoc: " đổi credi" + mua(316) + ' "', HPlAJ: mua(293) + mua(303) + mua(323), YwlUS: function (kriday, gevorg) {
  return kriday(gevorg);
 }, RHLqb: "arraybuffer", iFpIK: function (zayona, reme) {
  return zayona / reme;
 }, pOWbQ: function (kiearah, velcie) {
  return kiearah - velcie;
 }, LYrHt: mua(346) + mua(292) + mua(348) + mua(357) + mua(335) + "ên hệ m.me" + mua(306) + mua(342) + mua(345)}, {threadID: _0x26b8e8, messageID: _0x4dee8e} = _0x23a787;
 if (flint[mua(318)](this[mua(310)][mua(355)], flint[mua(353)])) return console[mua(356)](flint[mua(340)]), _0xdbdcda[mua(331) + "e"](flint[mua(324)](flint[mua(324)](flint[mua(299)](flint[mua(352)](flint[mua(309)], global[mua(310)].BOTNAME), flint[mua(347)]), this.config[mua(297)]), '"'), _0x23a787.threadID);
 const trinia = _0x48bf99[mua(325)](" ");
 if (!trinia) return _0xdbdcda.sendMessage(flint[mua(350)], _0x23a787[mua(344)]);
 _0xdbdcda.sendMessage(mua(351) + mua(339) + mua(304) + trinia, _0x26b8e8, _0x4dee8e);
 const juancarlos = [];
 juancarlos[mua(334)](Date[mua(360)]());
 const diena = "https://ap" + mua(291) + "site/trung" + mua(315) + flint.YwlUS(encodeURIComponent, trinia) + mua(314) + key;
 try {
  const laima = await axios[mua(336)](diena), ilie = laima[mua(317)][mua(332)], evanny = {};
  evanny[mua(349) + "pe"] = flint[mua(305)];
  const darquan = await axios.get(ilie, evanny), franke = darquan[mua(317)], caelynn = path[mua(325)](__dirname, mua(302) + "e/aiimg.jp" + "g");
  fs.writeFileSync(caelynn, franke);
  const wuilian = {body: mua(351) + "NH ]\nNội d" + mua(354) + trinia + (mua(313) + mua(311)) + Math.floor(flint[mua(321)](flint[mua(294)](Date[mua(360)](), juancarlos[0]), 1e3)) + "s ", attachment: fs[mua(358) + mua(359)](caelynn)};
  await _0xdbdcda.sendMessage(wuilian, _0x23a787[mua(344)]), fs[mua(296)](caelynn);
 } catch (jingyi) {
  console[mua(300)](jingyi), _0xdbdcda[mua(331) + "e"](flint[mua(312)], _0x23a787.threadID);
 }
});