Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.3 kB
1
Indexable
Never
Đảo Cột
Trong ma trận nhị phân, phép đảo cột của ma trận là việc thay thế các giá trị của cột
đó từ 0 -> 1 và từ 1 -> 0. Cho ma trận nhị phân NxM (N <= 100, M <= 20), hỏi sau K
lần đảo cột thì số hàng gồm toàn số 1 nhiều nhất có thể thu được là bao nhiêu. (Yêu
cầu phải đảo cột đúng K lần và một cột có thể được đảo nhiều lần)
Ví dụ
Với ví dụ bên, nếu K = 1, ta sẽ có kết quả lớn nhất khi đảo cột thứ 2 và thu được 1
hàng gồm toàn số 1 là hàng thứ 4. Nếu K = 2, kết quả thu được là 2 khi đảo cột thứ 2
và cột thứ 3.

 

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

 

K=1, có 1 hàng toàn 1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

 1

1

0

1

1

 

K=2, có 2 hàng toàn 1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

 

Input: Cho 3 số N, M, K

Tiếp theo là ma trận NxM

Output: In ra số lượng hàng toàn 1 nhiều nhất định dạng như bên dưới

Case #1 1

Case #2 2