Untitled

 avatar
davidlayaaa
plain_text
16 days ago
868 B
3
Indexable
Never
1. Nguyên tắc Single Responsibility:
a. Class BookRepository, BookCopyRepository, BookBorrowingHistoryRepository, UserRepository đáp ứng được nguyên tắc SRP vì các class này chỉ có trách nhiệm duy nhất là
giao tiếp và quản lý dữ liệu thông tin về các thực thể như Book, BookCopy, BookBorrowingHistory, User trong database và có thể mở rộng trong tương lai các phương thức 
để có thể cập nhật hoặc xóa.
b. Thay vì thực hiện import và export dữ liệu về Book trong BookManagement thì tách ra 2 interface và 2 class implemented để thực hiện 2 nhiệm vụ này
=> Interface IBookDataExporter và IBookDataImporter và 2 class ExcelDataExporter và ExcelDataImporter implemented tương ứng chỉ thực hiện công việc import và export dữ liệu
từ file excel.
Leave a Comment