Đường Cycloid

SÁNG TẠO VIDEO VỚI MANIM https://www.facebook.com/groups/manimce
mail@pastecode.io avatar
unknown
python
3 years ago
4.5 kB
77
Indexable
Never
from typing_extensions import runtime
from manim import *
import math

class Move0(Scene):
  def construct(self):
    # Định nghĩa phương trình tham số đường Cycloid
    def cycloid(R,start,end):
      func = lambda t: np.array([R*(t-math.sin(t)),R*(1-math.cos(t)), 0])
      graph = ParametricFunction(
      func,
      t_range = np.array([start,end]),
      color=PURPLE)
      return graph
    # tạo đường Cycloid
    cyc = cycloid(1,-2*PI,2*PI)
    # Dịch chuyển phía dưới 1 đơn vị
    cyc.shift(DOWN)
    # text
    text=Text('Đường Cycloid',gradient=(BLUE, GREEN),font='Helvetica Neue',weight='ULTRALIGHT')
    # scale text
    text.scale(0.85)
    # Đưa text lên cạnh trên màn hình
    text.to_edge(UP,buff=1)
    # Xuất text ra màn hình
    self.play(FadeIn(text,scale=3))
    # Đợi 1 giây
    self.wait()
    # tạo biến hệ số scale để tùy chỉnh
    num_scale=1
    # tạo đường tròn
    cir=Circle().scale(num_scale)
    # gán màu cho đường tròn
    cir.set_color(BLUE)
    # Tạo biến chạy theta
    theta = ValueTracker(-2 * PI)
    # Tạo đường nối tâm và bán kính
    rad=Line(ORIGIN,num_scale*DOWN).rotate_about_origin(-theta.get_value())
    # Tạo Dot trên đường tròn
    dot=Dot().move_to(rad.get_end())
    # Đặt nhóm cho cir,dot,rad
    rolling_circle = VGroup(cir,dot,rad)
    # Thêm một text khác
    text1=Text('Cho một đường tròn và một điểm cố định nằm trên nó',gradient=(BLUE, GREEN),font='Helvetica Neue',weight='ULTRALIGHT')
    # Xuất đường tròn ra màn hình
    self.play(Create(cir))
    text1.scale(0.85)
    text1.to_edge(DOWN,buff=1)
    # Xuất text1 và dot ra màn hình
    self.play(FadeIn(text1,shift=UP))
    self.play(FadeIn(dot,scale=2))
    self.wait(2)
    # Xóa text1 khỏi màn hình
    self.play(FadeOut(text1,shift=DOWN))
    # thêm 1 text khác
    text1=Text('Đặt đường tròn trên một trục nằm ngang',gradient=(BLUE, GREEN),font='Helvetica Neue',weight='ULTRALIGHT')
    text1.scale(0.85)
    text1.to_edge(DOWN,buff=1)
    self.play(FadeIn(text1,shift=UP))
    # Tạo 1 đường thẳng nối từ mép trái đến mép phải màn hình
    line=Line(config.frame_width*LEFT/2,config.frame_width*RIGHT/2).shift(num_scale*DOWN)
    self.wait(2)
    # Di chuyển rolling_circle sang bên phải theta.get_value() * RIGHT đơn vị
    self.play(rolling_circle.animate.shift(theta.get_value() * RIGHT))
    # Đổi hướng đường thẳng từ phải sang trái (để làm hiệu ứng!)
    self.play(Create(line.reverse_direction()),runtime=2)
    self.wait()
    self.play(FadeOut(text1,shift=DOWN))
    # text1 kiểu VGroup cho đẹp!
    text1 = VGroup(
      Text('Cho đường tròn lăn trên trục',gradient=(BLUE, GREEN),font='Helvetica Neue',weight='ULTRALIGHT'),
      Text('Quỹ tích điểm đã cho ban đầu là đường Cycloid',gradient=(BLUE, GREEN),font='Helvetica Neue',weight='ULTRALIGHT')
      ).scale(0.85).arrange(direction = DOWN, buff = 0.125)
    text1.to_edge(DOWN,buff=1)
    self.play(FadeIn(text1,shift=UP))
    self.wait(2)
    # Thao tác nâng cao, tạo phương thức add_update
    def cupd(obj):
      ncirc = Circle().scale(num_scale).set_color(BLUE)
      nline = Line(ORIGIN,num_scale*DOWN).rotate_about_origin(-theta.get_value())
      ndot = Dot().move_to(nline.get_end())
      n_grp = VGroup(ncirc, nline, ndot)
      n_grp.shift(theta.get_value()* RIGHT)
      obj.become(n_grp)
    # Gán phương thức updater cho rolling_circle
    rolling_circle.add_updater(cupd)
    self.add(rolling_circle)
    self.play(
      AnimationGroup(
      theta.animate(run_time=10).increment_value(4 * PI),
      Create(cyc,run_time=10),
      lag_ratio=0
      )
    )
    self.wait(2)
    # remove phương thức updater
    rolling_circle.remove_updater(cupd)
    # Tạo hiệu ứng xóa toàn bộ màn hình
    picture= Group(*self.mobjects)
    self.play(FadeOut(picture,shift=3*LEFT,scale=3),run_time=1)