Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
25 days ago
1.8 kB
1
Indexable
Never
#!/bin/bash

if [ -f "A.txt" ]; then
  # Lấy số dòng trong tệp
  total_lines=$(wc -l < "A.txt")

  # Kiểm tra xem tệp có ít nhất 3 dòng hay không
  if [ "$total_lines" -ge 3 ]; then
    # Xóa 2 dòng đầu bằng lệnh tail và xóa 1 dòng cuối bằng lệnh head
    tail -n +"3" "A.txt" | head -n -1 | sed 's/^[[:space:]]*//' > "A_modified.txt"

    # Sau đó, sao chép kết quả vào tệp mới "A_modified.txt"
    mv "A_modified.txt" "A.txt"
    echo "Đã xử lý tệp A.txt"
  else
    echo "Tệp A.txt ít hơn 3 dòng. Không thể thực hiện xử lý."
  fi
else
  echo "Tệp A.txt không tồn tại."
fi
#!/bin/bash

if [ -f "A.txt" ]; then
  # Sử dụng sed để loại bỏ dấu cách ở đầu các dòng
  sed 's/^[[:space:]]*//' "A.txt" > "A_modified.txt"
  
  # Sau đó, sao chép kết quả vào tệp mới "A_modified.txt"
  mv "A_modified.txt" "A.txt"
  
  echo "Đã xử lý tệp A.txt. Đã xóa dấu cách ở đầu các dòng."
else
  echo "Tệp A.txt không tồn tại."
fi
#!/bin/bash

if [ -f "A.txt" ]; then
  # Sử dụng sed để loại bỏ dấu cách ở đầu các dòng và ghi đè lên tệp A.txt
  sed -i 's/^[[:space:]]*//' "A.txt"
  
  echo "Đã xử lý tệp A.txt. Đã xóa dấu cách ở đầu các dòng."
else
  echo "Tệp A.txt không tồn tại."
fi


#!/bin/bash

if [ -f "A.txt" ] && [ -f "B.txt" ]; then
  # Sử dụng grep để tìm các dòng trong tệp B.txt mà cũng xuất hiện trong tệp A.txt và ghi đè lên tệp B.txt
  grep -Fvf A.txt B.txt > B.txt
  
  echo "Đã xử lý tệp B.txt. Đã xóa các dòng xuất hiện trong cả A.txt và B.txt."
else
  echo "Tệp A.txt hoặc B.txt không tồn tại."
fi