Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.9 kB
1
Indexable
Never
static vsi_status vnn_PostProcessNeuralNetwork
  (
  vsi_nn_graph_t *graph
  )
{
  vsi_status status = vnn_PostProcessOnnx(graph);
  if (status != VSI_SUCCESS)
  {
    return status;
  }

  // Số lượng đầu ra
  const uint32_t num_detections = 3549;
  const uint32_t num_classes = 2;
  const float confidence_threshold = 0.35;

  // Lấy dữ liệu đầu ra từ tensor
  vsi_nn_tensor_t *tensor = vsi_nn_GetTensor(graph, graph->output.tensors[0]);
  uint8_t *tensor_data = NULL;
  vsi_nn_GetTensorHandle(tensor, (void**)&tensor_data);

  if (!tensor_data)
  {
    printf("Error getting tensor data\n");
    return VSI_FAILURE;
  }

  // Dequantize dữ liệu tensor sang float
  uint32_t tensor_size = 1;
  for (uint32_t j = 0; j < tensor->attr.dim_num; j++)
  {
    tensor_size *= tensor->attr.size[j];
  }
  uint32_t stride = vsi_nn_TypeGetBytes(tensor->attr.dtype.vx_type);
  float *output_tensor_buf = calloc(tensor_size, sizeof(float));
  if (!output_tensor_buf)
  {
    printf("Error allocating memory for output tensor buffer\n");
    return VSI_FAILURE;
  }
  for (uint32_t j = 0; j < tensor_size; j++)
  {
    vsi_nn_DtypeToFloat32(&tensor_data[stride * j], &output_tensor_buf[j], &tensor->attr.dtype);
  }

  // Duyệt qua các đầu ra và kiểm tra giá trị confidence
  for (uint32_t i = 0; i < num_detections; i++)
  {
    // Lấy giá trị confidence của hai lớp đầu tiên
    float conf_class0 = output_tensor_buf[i * 34];
    float conf_class1 = output_tensor_buf[i * 34 + 1];

    if (conf_class0 > confidence_threshold || conf_class1 > confidence_threshold)
    {
      printf("ok\n");
    }
  }

  // Giải phóng bộ nhớ
  free(output_tensor_buf);
  vsi_nn_Free(tensor_data);

  return VSI_SUCCESS;
}
Leave a Comment