Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
2.5 kB
5
Indexable
Never
// // document.getElementById('tekst').textContent = "Nowy tekst na stronie"; // zmieiam wartosc tekstową elementu
// // document.getElementById('tekst').innerHTML = '<h1>NOWY NAGLOWEK ZAMIAST TEKSTU</h1>'; // zmieniam html

// // var tekst = document.getElementById('tekst').textContent; // zmienna kopujaca tekst z html
// // var tlumaczBtn = document.getElementById('tlumaczBtn'); // zmienna referencji do przycisku 

// document.getElementById('tlumaczBtn').addEventListener("click", tlumaczTekst); // przypisanie zdarzenia click do przycisku

// function tlumaczTekst() {
//  document.getElementById('tekst').textContent = "NOWY TEKST";
// }

document.getElementById('zaloguj').addEventListener('click', logowanie);

function logowanie(){
 
 // Mock/DEMO poprawne wartosci logowania 
 const loginDB = "gigant123";
 const passDB = "pass123";
 
 // uzytkownika wartosci logowania
 const login = document.getElementById('login').value;
 const pass = document.getElementById('pass').value;
 
 // Sprawdzam jak poszlo logowanie
 // 1. Sprawdzam czy dane nie sa puste 
 if (login.length == 0 || pass.length == 0){
  document.getElementById('infoLogowanie').textContent = "Podaj login i hasło. Pola nie mogą być puste";
 }
 else {
  // 2. Sprawdzam czy dane pasują 
  if (login == loginDB || pass == passDB){
   document.getElementById('infoLogowanie').textContent = "Zalogowano pomyślnie.";
  }
  else {
   document.getElementById('infoLogowanie').textContent = "Podaj prawidłowy login i hasło.";
  }
 }
}

// Funkcja ktora sprawdzi czy login jest dluzszy niz 5 literek aby był prawidłowy
function sprawdzLogin(){
 // wartosc pola formularza - login
 var login = document.getElementById('login').value;
 
 // sprawdzam dlugosc login powyzej 5 literek i wyswietlam komuniakt 
 if (login.length < 5 ){
  document.getElementById('infoLogowanie').textContent = "Login jest zbyt krótki! Podaj dłuższą nazwe";
 } else {
  // Jesli login jest dłuższy, ukryj komunikat 
  document.getElementById('infoLogowanie').textContent = "";
 }
}

// Funkcja podpowiadajaca jak stworzyc login 
function podpowiedz(){
 document.getElementById('infoLogowanie').textContent = "Podaj login dłuższy niż 5 znaków";
}
document.getElementById('logowanie').addEventListener('focus',podpowiedz); // podpowiedz kiedy aktywne
document.getElementById('logowanie').addEventListener('blur',sprawdzLogin); // sprawdz po wpisaniu