Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.1 kB
0
Indexable
Never
Prime Ring
Một vòng gồm N phần tử hình tròn. Trong mỗi hình tròn sẽ chứa một số nguyên P và tổng hai số nguyên trong hai hình tròn cạnh nhau trên vòng tròn tạo thành một số nguyên tố. Nhiệm vụ của bạn là với một chuỗi gồm N phần tử số nguyên, đưa ta tổng số cách xếp N phần tử đó vào vòng tròn thỏa mãn yêu cầu trên.
 
Ví dụ
Ta có đầu vào là một dãy gồm 6 phần tử: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì đầu ra sẽ có 2 cách xếp là cách 1: 1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 6 và cách 2: 1 - 6 - 5 - 2 -  3 - 4

 
Cách 1: 1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 6
 
Input
Dòng đầu liên là T chính là số testcase (T ≤ 100). Mỗi testcase sẽ bao gồm 2 dòng:
Dòng đầu tiên là N chính là số lượng phần tử các số nguyên. (3 ≤ N ≤ 16)\
Dòng thứ hai là một dãy gồm N số nguyên P ( 1 ≤ P ≤ 50)
 
Output
Kết quả được in ra trên một dòng theo định sạng sau: “Case number_testcase: answer”
 
Sample
Input
2
8
1 2 3 4 5 6 7 8
6
1 2 3 4 5 6
 
 
Output
Case 1: 4
Case 2: 2