Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.6 kB
2
Indexable
Never
#include <iostream>

using namespace std;

int T, N, L1, L2, L3, P1, P2, P3;
int A[100], D[100];// Hàm tính tổng điểm tối đa có thể nhận được từ việc xem quảng cáo
int tinhTongDiemToiDa() {
  int tongDiemToiDa = 0;

  for (int i = 0; i < N; ++i) {
    int thoiGianDen = A[i];
    int thoiGianO = D[i];

    int diemToiDaChoKhach = 0;

    for (int j = 1; j <= 50; ++j) { // Bắt đầu từ thời điểm 1
      int thoiGianKetThuc = j + thoiGianO;

      // Kiểm tra xem quảng cáo nào có thể hiển thị cho khách hàng
      if (thoiGianKetThuc > thoiGianDen) {
        int diem = 0;

        if (thoiGianDen <= j && j < thoiGianDen + L1) {
          diem = max(diem, P1);
        }
        if (thoiGianDen <= j && j < thoiGianDen + L2) {
          diem = max(diem, P2);
        }
        if (thoiGianDen <= j && j < thoiGianDen + L3) {
          diem = max(diem, P3);
        }

        diemToiDaChoKhach += diem;
      }
    }
    tongDiemToiDa = max(tongDiemToiDa, diemToiDaChoKhach);
  }

  return tongDiemToiDa;
}

int main() {

  cin >> T;

  for (int t = 0; t < T; ++t) {
    cin >> N >> L1 >> L2 >> L3 >> P1 >> P2 >> P3;

    for (int i = 0; i < N; ++i) {
      cin >> A[i] >> D[i];
    }

    int tongDiemToiDa = tinhTongDiemToiDa();
    cout << tongDiemToiDa << endl;
  }

  return 0;
}
Leave a Comment