nord vpnnord vpn
Ad

DFA

Viết chương trình mô phỏng hoạt động của 1 DFA với một chuỗi nhập đầu vào.
 avatar
user_5119020710
python
a year ago
2.2 kB
5
Indexable
Never
class DFA:
  def __init__(self):
    self.QArr = {}
    self.AlphabetArr = {}
    self.AcceptArr = {}
    self.stateDest = {}
    self.s = ''
  def __init__(self,QArr,AlphabetArr,AcceptArr,stateDest,s):
    self.QArr = QArr
    self.AlphabetArr = AlphabetArr
    self.AcceptArr = AcceptArr
    self.stateDest = stateDest
    self.s = s
  def setQArr(self,QArr):
    self.QArr = QArr
    
  def setAlphabetArr(self,AlphabetArr):
    self.AlphabetArr = AlphabetArr
    
  def setAcceptArr(self,AcceptArr):
    self.AcceptArr = AcceptArr
    
  def setStateDest(self,stateDest):
    self.stateDest = stateDest
    
  def setS(self,s):
    self.s = s
    
  def input(self):
    self.n, self.m = input().split()
    self.QArr = list(map(int, input().split()))
    self.AlphabetArr = input().split()
    self.AcceptArr = list(map(int, input().split()))
    self.stateDest = {}
    for i in range(1, int(self.m)*int(self.n)+1):
      InputArr=input().split()
      state={}
      state[InputArr[0]+' '+InputArr[1]] = int(InputArr[2])
      self.stateDest.update(state)
      
  def inputS(self):
    self.s = input()
  
  def checkSyntax(self,s):
    for c in s:
      if (c not in self.AlphabetArr):
        return False
    return True
    
  def check(self):
    current = 0
    if (not self.checkSyntax(s)):
      print("NO")
      return
    
    for c in self.s:
      current = self.stateDest[str(current)+' '+c]
    
    if int(current) in self.AcceptArr:
      print("YES")
    else:
      print("NO")
      
n, m = input().split()
QArr = list(map(int, input().split()))
AlphabetArr = input().split()
AcceptArr = list(map(int, input().split()))
stateDest = {}
for i in range(1, int(m)*int(n)+1):
  InputArr=input().split()
  state={}
  state[InputArr[0]+' '+InputArr[1]] = int(InputArr[2])
  stateDest.update(state)
s = input()

test = DFA(QArr,AlphabetArr,AcceptArr,stateDest,s)
test.check()

nord vpnnord vpn
Ad