Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
17 days ago
2.0 kB
2
Indexable
Never
// 1. #include <iostream>: Dyrektywa preprocesora służąca do dołączania pliku nagłówkowego iostream. 
// Biblioteka iostream umożliwia operacje wejścia/wyjścia, takie jak czytanie z klawiatury i wypisywanie na ekranie.

// 2. using namespace std;: Instrukcja, która pozwala na korzystanie z funkcji, klas i zmiennych 
// zadeklarowanych w przestrzeni nazw std (standardowa przestrzeń nazw w C++) bez konieczności stosowania przedrostka std::.

// 3. int: Jest to typ danych reprezentujący liczby całkowite. 
// W funkcji main(), int oznacza typ wartości, która zostanie zwrócona po jej zakończeniu.

// 4. char: Typ danych służący do reprezentowania pojedynczych znaków.

// 5. double: Typ danych służący do reprezentowania liczb zmiennoprzecinkowych.

// 6. cout: Jest to obiekt wyjścia strumieniowego używany do wyświetlania tekstu i zmiennych na ekranie.

// 7. cin: Jest to obiekt wejścia strumieniowego używany do wczytywania danych od użytkownika.

// 8. <<: Operator wstawiania służący do przekazywania danych do obiektu cout.

// 9. >>: Operator wyodrębniania używany do wczytywania danych za pomocą obiektu cin.

// 10. switch: Jest to instrukcja kontrolna, która pozwala wybrać jeden z wielu bloków kodu 
// do wykonania na podstawie wartości zmiennej (w tym przypadku operacja).

// 11. case: Służy do określania poszczególnych przypadków w instrukcji switch. 
// Na przykład, case '+': oznacza, że jeśli wartość operacja to +, kod po tej etykiecie zostanie wykonany.

// 12. break: Instrukcja używana w instrukcji switch, która kończy aktualny blok case i przechodzi do instrukcji po switch.

// 13. default: Blok w instrukcji switch, który zostanie wykonany, jeśli żaden z przypadków case nie pasuje do wartości zmiennej.

// 14. return: Instrukcja używana do zakończenia działania funkcji i zwrócenia wartości. 
// W funkcji main(), wartość zwracana jest traktowana jako kod wyjścia programu.