Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
14 days ago
1.8 kB
1
Indexable
Never
Functional Interface là gì ? Interface chỉ có 1 phương thức trừu tượng.
Phương thức trừu tượng: không có trình triển khai.
-	Annotation : @FunctionalInterface
-	Biểu thức Lambda chỉ sử dụng với FI.
Biểu thức Lambda được giới thiệu trong java 8, như 1 cách để đơn giản hóa cách triển khai của FI. Thay vì mình phải tạo lớp đẻ triển khai FI, thì bây giờ mình chỉ cần khai báo cách triển khai của phương thức của FI và mình có thể sử dụng nó mà không cần qua lớp nào hết.

Biểu thức Lambda không cần : access modifier, return type, name => Tại sao lại vậy?
-	Viết code sạch + dễ hiểu
-	Cách triển khai phương thức chỉ có 1 dòng thì ko cần dấu ngoặc nhọn {}
-	Cách triển khai phương thức nhiều hơn 1 dòng thì cần đặt trong {}
-	Nếu truyền vào 1 tham số thì đặt trong dấu ngoặc đơn (), không cần ghi kiểu dữ liệu, ct tự hiểu
-	Nếu truyền vào > 1 tham số thì cách nhau bởi dấu phẩy
-	Phương thức có kiểu dữ liệu trả về thì dùng từ khóa return , phải đặt trong {} và dấu chấm phẩy. Bỏ return thì không cần

Inner class: lớp lồng nhau, lớp được định nghĩa bên trong 1 lớp khác
Có 2 kiểu inner class : non-static class + static class
-	Có thể sử dụng và truy cập vào các thuộc tính + phương thức từ outer class, kể cả private
Anonymous class : lớp vô danh , lớp tạo ra mà không cần định nghĩa tên lớp