Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
a month ago
9.6 kB
9
Indexable
Never
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class QLDView extends JFrame {

  public QLDView() {

    this.init();

  }
  private void init() {
    this.setTitle("Quan Ly Diem Thi Vao Lop 10");
    this.setSize(900, 500);
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    this.setLocationRelativeTo(null);

// tạo thanh menu
    JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
    this.setJMenuBar(menuBar); // thêm thanh menu vào chương trình

    JMenu menuFile = new JMenu("File");
    menuFile.setFont(new Font("Segoe UI",0, 20 ));
    menuBar.add(menuFile);
    JMenuItem menuOpen = new JMenuItem("Open");
    menuOpen.setFont(new Font("Segoe UI",0, 18));
    menuFile.add(menuOpen);
    JMenuItem menuClose = new JMenuItem("Close");
    menuClose.setFont(new Font("Segoe UI",0, 18));
    menuFile.add(menuClose);
    menuFile.addSeparator(); // thêm dấu gạch ngang ngắn cách các JmenuItem
    JMenuItem menuExit = new JMenuItem("Exit");
    menuExit.setFont(new Font("Segoe UI",0, 18));
    menuFile.add(menuExit);

    JMenu menuAbout = new JMenu("About");
    menuAbout.setFont(new Font("Segoe UI",0, 20 ));
    menuBar.add(menuAbout);
    JMenuItem mntnNewMenuItem = new JMenuItem("About me");
    mntnNewMenuItem.setFont(new Font("Segoe UI",0, 18));
    menuAbout.add(mntnNewMenuItem);


// tạo panel đầu
    JPanel jpanel_1 = new JPanel();
    jpanel_1.setLayout(new GridLayout(1, 6));

    JLabel jlabel_Truong = new JLabel("Trường");
    jlabel_Truong.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_1.add(jlabel_Truong);

    JComboBox<String> comboBox_Truong = new JComboBox<>();
    comboBox_Truong.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));

    comboBox_Truong.addItem("Truong 1");
    comboBox_Truong.addItem("Truong 2");
    comboBox_Truong.addItem("Truong 3");
    jpanel_1.add(comboBox_Truong);

    JLabel jlabel_SBD = new JLabel("Số Báo Danh");
    jlabel_SBD.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_1.add(jlabel_SBD);

    JTextField textField_SBD = new JTextField();
    textField_SBD.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    textField_SBD.setColumns(8);
    jpanel_1.add(textField_SBD);

    JButton jbutton_Tim = new JButton("Tìm");
    jbutton_Tim.setFont(new Font("Tahoma", 0, 18));
    jpanel_1.add(jbutton_Tim);

    JButton jbutton_HuyTim = new JButton("Hủy tìm");
    jbutton_HuyTim.setFont(new Font("Tahoma", 0, 18));
    jpanel_1.add(jbutton_HuyTim);


// tạo panel thứ 2 mục hiện danh sách có kết nối database
    JPanel jpanel_2 = new JPanel();
    jpanel_2.setLayout(new BorderLayout(800, 20));

    JLabel jlabel_DanhSachThiSinh = new JLabel("Danh sách thông tin thí sinh");
    jlabel_DanhSachThiSinh.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_2.add(jlabel_DanhSachThiSinh, BorderLayout.NORTH);

    JTable table = new JTable();
    table.setModel(new DefaultTableModel(
        new Object[][] {
        },
        new String[] {
            "STT", "Số báo danh", "Họ Tên", "Giới tính", "Trường", "NV1", "NV2", "Điểm Văn", "Điểm Toán", "Điểm Anh"
        }
    ));

    DefaultTableModel model1 = (DefaultTableModel) table.getModel();
    // Lấy số lượng hàng hiện tại
    int rowCount = model1.getRowCount();
    // Tạo thêm 4 hàng rỗng
    model1.setRowCount(rowCount + 4);

    //table.setBounds(0, 0, 90, 90);
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(table);
    jpanel_2.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

// tạo panel thứ 3 là thông tin thí sinh
    JPanel jpanel_3 = new JPanel();
    jpanel_3.setLayout(new BorderLayout(30, 0));

    // bên trên
    JLabel jlabel_ThongTinThiSinh = new JLabel("Thông tin thí sinh");
    jlabel_ThongTinThiSinh.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_3.add(jlabel_ThongTinThiSinh, BorderLayout.NORTH);


    //panel bên trái
    JPanel jpanel_benTrai = new JPanel();
    jpanel_benTrai.setLayout(new GridLayout(3, 2));
    jpanel_3.add(jpanel_benTrai, BorderLayout.WEST);

    JLabel jlabel_SoBD = new JLabel("Số Báo Danh");
    jlabel_SoBD.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_benTrai.add(jlabel_SoBD);
    JTextField textField_SoBD = new JTextField();
    textField_SoBD.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    textField_SoBD.setColumns(8);
    jpanel_benTrai.add(textField_SoBD);

    JLabel jlabel_HoTen = new JLabel("Họ và tên");
    jlabel_HoTen.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_benTrai.add(jlabel_HoTen);
    JTextField textField_HoTen = new JTextField();
    textField_HoTen.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    textField_HoTen.setColumns(8);
    jpanel_benTrai.add(textField_HoTen);

    JLabel jlabel_GioiTinh = new JLabel("Giới Tính");
    jlabel_GioiTinh.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_benTrai.add(jlabel_GioiTinh);
    JPanel jpanel_buttonGroup = new JPanel();
    jpanel_buttonGroup.setLayout(new GridLayout(1, 2));
    JRadioButton jRadioButton_Nam = new JRadioButton("Nam");
    JRadioButton jRadioButton_Nu = new JRadioButton("Nữ");
    ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup();
    buttonGroup.add(jRadioButton_Nam);
    buttonGroup.add(jRadioButton_Nu);
    jpanel_buttonGroup.add(jRadioButton_Nam);
    jpanel_buttonGroup.add(jRadioButton_Nu);
    jpanel_benTrai.add(jpanel_buttonGroup);


//panel ở giữa
    JPanel jpanel_oGiua = new JPanel();
    jpanel_oGiua.setLayout(new GridLayout(3, 2)); // Modified layout manager
    jpanel_3.add(jpanel_oGiua, BorderLayout.CENTER);

    JLabel jlabel_Truong1 = new JLabel("Trường");
    jlabel_Truong1.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_oGiua.add(jlabel_Truong1);

    JComboBox comboBox_Truong1 = new JComboBox();
    jpanel_oGiua.add(comboBox_Truong1);

    JLabel jlabel_NV_1 = new JLabel("Nguyện vọng 1");
    jlabel_NV_1.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_oGiua.add(jlabel_NV_1);

    JComboBox<String> comboBox_NV_1 = new JComboBox<>();
    jpanel_oGiua.add(comboBox_NV_1);

    JLabel jlabel_NV_2 = new JLabel("Nguyện vọng 2");
    jlabel_NV_2.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_oGiua.add(jlabel_NV_2);

    JComboBox<String> comboBox_NV_2 = new JComboBox<>();
    jpanel_oGiua.add(comboBox_NV_2);

    //panel bên phải
    JPanel jpanel_benPhai = new JPanel();
    jpanel_benPhai.setLayout(new GridLayout(3, 1));
    jpanel_3.add(jpanel_benPhai, BorderLayout.EAST);

    JLabel jlabel_DiemToan = new JLabel("Điểm Toán");
    jlabel_DiemToan.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_benPhai.add(jlabel_DiemToan);
    JTextField textField_DiemToan = new JTextField();
    textField_DiemToan.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    textField_DiemToan.setColumns(8);
    jpanel_benPhai.add(textField_DiemToan);

    JLabel jlabel_DiemVan = new JLabel("Điểm Văn");
    jlabel_DiemVan.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_benPhai.add(jlabel_DiemVan);
    JTextField textField_DiemVan = new JTextField();
    textField_DiemVan.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    textField_DiemVan.setColumns(8);
    jpanel_benPhai.add(textField_DiemVan);

    JLabel jlabel_DiemAnh = new JLabel("Điểm văn");
    jlabel_DiemAnh.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    jpanel_benPhai.add(jlabel_DiemAnh);
    JTextField textField_DiemAnh = new JTextField();
    textField_DiemAnh.setFont(new Font("Tahoma", 0, 19));
    textField_DiemAnh.setColumns(8);
    jpanel_benPhai.add(textField_DiemAnh);

    //panel bên dưới
    JPanel jpanel_benDuoi = new JPanel();
    jpanel_benDuoi.setLayout(new GridLayout(1, 5));
    jpanel_3.add(jpanel_benDuoi, BorderLayout.SOUTH);

    JButton jbutton_Them = new JButton("Thêm");
    jbutton_Them.setFont(new Font("Tahoma", 0, 18));
    jpanel_benDuoi.add(jbutton_Them);

    JButton jbutton_Xoa = new JButton("Xóa");
    jbutton_Xoa.setFont(new Font("Tahoma", 0, 18));
    jpanel_benDuoi.add(jbutton_Xoa);

    JButton jbutton_CapNhat = new JButton("Cập nhật");
    jbutton_CapNhat.setFont(new Font("Tahoma", 0, 18));
    jpanel_benDuoi.add(jbutton_CapNhat);

    JButton jbutton_Luu = new JButton("Lưu");
    jbutton_Luu.setFont(new Font("Tahoma", 0, 18));
    jpanel_benDuoi.add(jbutton_Luu);

    JButton jbutton_HuyBo = new JButton("Hủy bỏ");
    jbutton_HuyBo.setFont(new Font("Tahoma", 0, 18));
    jpanel_benDuoi.add(jbutton_HuyBo);


// giao diện chính
    this.setLayout(new BorderLayout());
    this.add(jpanel_1, BorderLayout.NORTH);
    this.add(jpanel_2, BorderLayout.CENTER);
    this.add(jpanel_3, BorderLayout.SOUTH);
    this.setVisible(true);

  }

  public static void main(String[] args) {
    QLDView qldView = new QLDView();
  }
}
Leave a Comment