combine_html_file

đọc dữ liệu html file trên Drive ---
mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
4.0 kB
3
Indexable
Never
let spreadsheetId = ""; // Please set the Spreadsheet ID for putting the values.
let sheetName = "DataRead"; // dùng để chuyển dữ liệu về
let sdheetMasster = "getSheetId_Html_in_Folder"; // 

// hàm dùng để chuyển tiếng việt thành dạng không dấu -- -- - 
function removeVietnameseAccents(str) {
 const AccentsMap = [
  'aàảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậ',
  'AÀẢÃÁẠĂẰẲẴẮẶÂẦẨẪẤẬ',
  'dđ',
  'DĐ',
  'eèẻẽéẹêềểễếệ',
  'EÈẺẼÉẸÊỀỂỄẾỆ',
  'iìỉĩíị',
  'IÌỈĨÍỊ',
  'oòỏõóọôồổỗốộơờởỡớợ',
  'OÒỎÕÓỌÔỒỔỖỐỘƠỜỞỠỚỢ',
  'uùủũúụưừửữứự',
  'UÙỦŨÚỤƯỪỬỮỨỰ',
  'yỳỷỹýỵ',
  'YỲỶỸÝỴ',
 ];
 for (const accent of AccentsMap) {
  const re = new RegExp(`[${accent.substr(1)}]`, 'g');
  const char = accent[0];
  str = str.replace(re, char);
 }
 return str;
}


// Đọc thông tin các file trong folder --- - 
async function getFileOnFolder(id) {

 const idFolder = SpreadsheetApp.openById(spreadsheetId).getSheetByName(sdheetMasster).getRange('B1').getDisplayValue();

 let idSheetOld = await returnDataforSheet(spreadsheetId, sdheetMasster, 'A3:D')
 let idA = idSheetOld.map(e => e[2]);

 console.log(idA)

 const files = DriveApp.getFolderById(idFolder).getFiles();

 while (files.hasNext()) {
  const file = files.next();

  const key = idA.filter(e => e == file.getId()).length

  console.log(key)
  if (key == 0) {
   if (
    file.getMimeType() == 'text/html'
//kiểm tra tên file và điều kiện ----
    && removeVietnameseAccents(file.getName()).toUpperCase().includes(removeVietnameseAccents('RPM_return').toUpperCase())
   ) {

    SpreadsheetApp.openById(spreadsheetId).getSheetByName(sdheetMasster).appendRow([
     file.getLastUpdated(),
     file.getName(),
     file.getId(),
     file.getMimeType(),
    ])
    await readContentOfHtmlByAppsScript(spreadsheetId, sheetName, file.getId())
   }
  }
 }
 // await checkLastData()
}
// Đọc file html xuất từ SAP xuống và update vào sheet cho trước
async function readContentOfHtmlByAppsScript(spreadsheetId, sheetName, fileId) {

 const html = DriveApp.getFileById(fileId).getBlob().getDataAsString();
 let values = html.match(/<table[\w\s\S]+?<\/table>/gi);

 var ss = SpreadsheetApp.openById(spreadsheetId);

 var sheet = ss.getSheetByName(sheetName);

 var sheetId = sheet.getSheetId();

 let col = SpreadsheetApp.openById(spreadsheetId).getSheetByName(sheetName).getLastColumn()
 let rowIndex = await myGetLastRow(spreadsheetId, sheetName, col);

 values.forEach(function (e) {
  let resource = { requests: [{ pasteData: { html: true, data: e, coordinate: { sheetId: sheetId, rowIndex: rowIndex } } }] };
  Sheets.Spreadsheets.batchUpdate(resource, spreadsheetId);
  rowIndex = sheet.getLastRow();
  // console.log(JSON.stringify(resource))
 })
}

// Đọc dòng dữ liệu cuối cùng = tương đương với getLastRow()

async function myGetLastRow(spreadsheet_id, spreadsheet_name, column) {
 const sheet = SpreadsheetApp.openById(spreadsheet_id).getSheetByName(spreadsheet_name);

 let data = sheet.getRange(1, column, sheet.getLastRow()).getValues();

 while (typeof data[data.length - 1] !== 'undefined'
  && data[data.length - 1][0].length === 0) {
  data.pop();
 }
 return data.length;
}


// Đọc dữ liệu bảng tính ----- 
async function returnDataforSheet(sheetid, sheetName, range) {
 const sheet = SpreadsheetApp.openById(sheetid).getSheetByName(sheetName);
 const rowSheet = range + sheet.getLastRow();
 const data = sheet.getRange(rowSheet).getDisplayValues();
 return data;
}