Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.2 kB
2
Indexable
Never
Font
Paragraf
4. 1) Sanfieucati, Pa.t ca intracs digitala cu starsa in s logic.
Astivati, intrecupecils pentcu a assiza scanzitia din s in t logic a Pq.t.
Cadaficata cutina de ticatarsa a intrecupsci (ISR) Bentcu a schimba starsa issicia
Paul o data la n tranzitii ale Pq.t.
Notatin:
g, a, x, г - port t, b, y, u - pin
s - starca joitiala
t - starea unnatoare.
n - gunac. de sveninents q-4, t=4, 5-0, t-1, a-6, b=3,
#include <msp430.h>
unsigned jat tranzitii:
int main(void)
transitia - 0;
WDTCTL - NOTPW I ARTHRthin
PMSCTLO 8- -LOCKLPM5;
// stop watchdog timer
//sonfigucars Bentcu problema 1
PEDIR 1- BIT3; // p6.3 pin digital de issice Pou &-- вІт3; // p6.3 pin digital de jesire
P6DIR I- BITG; //p6.6 icsice. gentcu led P6OUT |- BIT6; // p6.6 insics, Rentru led
PADIR &=~ BIT4, // p4.4 pin digital de intracemcez de pulldown
PAREN I= BIT4; // cez de pulldown
POUT S=~ BIT4; // cez de pulldown
PAIES &=~BIT4; // senfieucam genecarea unei intrevrperi la tranzitia din low in high a lui p4.4
PATE I- BITA; //astivam genecacea intreucrecia
PAIFG &-~BIT4; //aducem la 0 valgarsa Bitului care indica o posibila intrerupera.
Esnerata de p4.4
//senfisucare Bentru Broblema 3