Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.6 kB
5
Indexable
Never
\begin{table*}[htbp]
\makebox[\linewidth]{
  \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
  \hline
  Model &
   \begin{tabular}[c]{@{}c@{}}TFP-AUC\end{tabular} &
   Probability  Mismatch &
   Scanpath Ratio &
   \begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Multimatch \\ shape\end{tabular} &
   \begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Multimatch \\ direction \end{tabular} &
   \begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Multimatch \\ length \end{tabular} &
   \begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Multimatch \\ position \end{tabular} \\ \hline
   \vtop{\hbox{\strut Human}} & 5.200 & \_ & 0.862 & 0.490 & 0.736 & 0.880 & 0.910 \\
   \hline
  \vtop{\hbox{\strut Random scanpath}} & 0.795 & 4.407 & \_ &0.295& 0.869 & 0.558 & 0.849\\
   \hline
   \vtop{\hbox{\strut Detector} } &4.046 & 1.166 & 0.687  & 0.877& 0.676& 0.853 &0.863 \\
   \hline
   \vtop{\hbox{\strut Fixation heuristic}} & 2.154 &3.046 &0.342& 0.873 &0.614& 0.870 &0.850\\
   \hline
   \vtop{\hbox{\strut BC-CNN}} & 3.893 & 1.328 & 0.706 & 0.880 & 0.669 & 0.865 & 0.874 \\
   \hline
   \vtop{\hbox{\strut BC-LSTM} } & 1.702 & 3.497 & 0.406 & 0.834 & 0.567 & 0.818 & 0.770 \\
   \hline
   \vtop{\hbox{\strut IRL(Nhóm tác giả)}} & 4.509 & 0.987 & 0.826 & 0.886 & 0.695 & 0.866 & 0.885 \\
   \hline
   \vtop{\hbox{\strut IRL(Nhóm sinh viên)} } & \textbf{4.594} & \textbf{0.918} & \textbf{0.867} & \textbf{0.893} & \textbf{0.706} & \textbf{0.876} & \textbf{0.898} \\
   \hline
  \end{tabular}
}

\caption{So sánh các kết quả thang đo trên nhiều mô hình khác nhau trên tập dữ liệu test của bộ COCO-Search18 }
\label{tab:table1}
\end{table*}