nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
955 B
1
Indexable
Never
Đây là một ví dụ về cách viết hàm xóa cột và hàng j của một ma trận 2 chiều bằng Java:

```java
public static int[][] removeRowAndColumn(int[][] matrix, int j) {
  int m = matrix.length;
  int n = matrix[0].length;
  int[][] newMatrix = new int[m - 1][n - 1];
  int row = 0;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    if (i == j) continue;
    int col = 0;
    for (int k = 0; k < n; k++) {
      if (k == j) continue;
      newMatrix[row][col] = matrix[i][k];
      col++;
    }
    row++;
  }
  return newMatrix;
}
```

Hàm này nhận đầu vào là một ma trận 2 chiều `matrix` và chỉ số `j` của cột và hàng cần xóa. Hàm sẽ trả về một ma trận mới sau khi đã xóa cột và hàng `j`.

Bạn có thể sử dụng hàm này như một cơ sở để giải quyết bài toán của mình. Bạn có muốn biết thêm chi tiết gì không?

nord vpnnord vpn
Ad