Chương trình nối video

https://www.facebook.com/groups/manimce SÁNG TẠO VIDEO VỚI MANIM
mail@pastecode.io avatar
unknown
python
3 years ago
1.7 kB
27
Indexable
Never
import os
os.system('clear')
print('CHƯƠNG TRÌNH NỐI VIDEO')
#nap file
dk1=True
while (dk1==True):
  print('➖'*37)
  user_input = input ('Nhập địa chỉ folder 📋:')
  val = str(user_input)
  if(os.path.isdir(val)):
    print('➖'*37)
    dk1=False
    print('Địa chỉ folder chính xác!')
  else:
    print('➖'*37)
    print('⚠️ Bạn đã nhập sai!')
    print('Hãy nhập địa chỉ folder chính xác!')
os.system('clear')
file=val
os.chdir(val)
print('Thư mục có chứa video là 📋 : '+val)
print(os.listdir())
arr_video = [x for x in os.listdir(val) if x.endswith(".mp4")]
arr_video=sorted(arr_video)
print(arr_video)
if len(arr_video)>0:
  print('Các file video có trong folder là')
  print(arr_video)
  print('➖'*37)
  print('NỐI CÁC VIDEO')
  os.system('clear')
  t=0
  for x in arr_video:
    if t<10:
      com='ffmpeg -i '+x+' -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts '+'temp-0'+str(t)+'.ts'
    else:
      com='ffmpeg -i '+x+' -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts '+'temp-'+str(t)+'.ts'
    t=t+1
    os.system(com)
    os.system('clear')
  arr_ts = [x for x in os.listdir() if x.endswith(".ts")]
  arr_ts=sorted(arr_ts)
  print(arr_ts)
  com2='\"concat:'
  for x in arr_ts:
    if x!=arr_ts[len(arr_ts)-1]:
      com2=com2+x+'|'
    else:
      com2=com2+x
  com2=com2+'\"'
  os.system('ffmpeg -i '+com2+' -c copy -bsf:a aac_adtstoasc output.mp4')
  os.system('clear')
  for x in arr_ts:
    os.remove(x)
  print('NỐI VIDEO THÀNH CÔNG')
else:
  print('Không có file video trong folder')