nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
456 B
1
Indexable
Never
TC1:  
- vào trang
- Login với user/pass :  thanh+strawpoll@novahub.vn / 111111asdfgh

TC2:
- Login thành công sẽ được redirect vào page https://strawpoll.com/account/
- Click Create Poll trên menu để tạo poll
- Tạo 1 poll với type là Multiple Choice với 04 options
- Voting restrictions: One vote per voting token
- Sau khi tạo poll xong, vào trang https://strawpoll.com/account/ để check xem Poll mới đã có show ra ko?

nord vpnnord vpn
Ad