Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.7 kB
2
Indexable
Never
export const TypeNotification = {
  completed_campaign: "completed_campaign",
  processing_campaign: "processing_campaign",
  ended_campaign: "ended_campaign",
  kyc_completed: "kyc_completed",
  kyc_failed: "kyc_failed",
  invoice_waiting_confirm: "invoice_waiting_confirm",
  invoice_approved: "invoice_approved",
  invoice_reject: "invoice_reject",
  invoice_paid: "invoice_paid",
  campaign_role_approved: "campaign_role_approved",
} as const;

type NotiType = keyof typeof TypeNotification

export type DataNotificationType = {
  type: NotiType;
  data?: Record<string, string>;
}

const message = [
  {
    type: "kyc_completed",
    title: "Xác thực thành công",
    body: "Xác thực thông tin cá nhân thành công. Truy cập ứng dụng để khám phá và ứng tuyển những sự kiện mới nhất"
  },
  {
    type: "kyc_failed",
    title: "Xác thực thất bại",
    body: "Xác thực thông tin cá nhân bị từ chối. Vui lòng cập nhật lại thông tin cá nhân ${reason}"
  },
  {
    type: "processing_campaign",
    title: "Casting call mới",
    body: "Có 1 casting call mới. Truy cập vào ứng dụng ngay để xem chi tiết"
  },
  {
    type: "ended_campaign",
    title: "Sự kiện kết thúc",
    body: "Sự kiện ${campaign.name} đã hết thời gian ứng tuyển. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sự kiện của Felix. Vui lòng theo dõi để cập nhật những sự kiện mới nhất"
  },
  {
    type: "completed_campaign",
    title: "Sự kiện hoàn thành",
    body: "Hãy truy cập vào ứng dụng và tạo hóa đơn cho sự kiện ${campaign.name}"
  },
  {
    type: "invoice_waiting_confirm",
    title: "Xác nhận hóa đơn",
    body: "Felix đã cập nhật hóa đơn của bạn. Vui lòng truy cập ứng dụng để kiểm tra và xác nhận"
  },
  {
    type: "invoice_approved",
    title: "Hóa đơn được duyệt",
    body: "Felix đã duyệt hóa đơn của bạn. Vui lòng truy cập ứng dụng để xem chi tiết"
  },
  {
    type: "invoice_paid",
    title: "Thanh toán hoá đơn",
    body: "Felix đã thanh toán hoá đơn cho sự kiện ${invoice.campaignRole.campaign.name}. Bạn vui lòng kiểm tra và xác nhận"
  },
  {
    type: "campaign_role_approved",
    title: "Ứng tuyển ${mes.stt}",
    body: "Yêu cầu ứng tuyển vào sự kiện ${data.campaignRole.campaign.name} với vai trò ${data.campaignRole.name} ${mes.stt}"
  },
]
Leave a Comment