Untitled

 avatar
Darin
plain_text
a year ago
932 B
1
Indexable
Never
//phương thức để tính mã băm cho một cấu trúc cho trước
public int calculateHash(int M, int mStructure[]) {
  int hash = 0;
  for (int i = 0; i < (M - 1); i++) {
    hash = (hash * 10) + (mStructure[i] - mStructure[i + 1] + 5);
  }
  return hash;
}

//phương thức để thêm một cặp khóa-giá trị vào HashMap
public void addToMap(int key, Candidate value) {
  ArrayList<Candidate> list = candidateMap.get(key); //lấy danh sách các đối tượng Candidate theo khóa
  if (list == null) { //nếu danh sách không tồn tại
    list = new ArrayList<>(); //tạo một danh sách mới
    list.add(value); //thêm đối tượng Candidate vào danh sách
    candidateMap.put(key, list); //thêm cặp khóa-giá trị vào HashMap
  } else { //nếu danh sách đã tồn tại
    list.add(value); //thêm đối tượng Candidate vào danh sách
  }
}