Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
747 B
1
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Kiểm tra số lượng đối số
if [ "$#" -ne 2 ]; then
  echo "Sử dụng: $0 input_file output_file"
  exit 1
fi

# Đặt tên cho các đối số
input_file=$1
output_file=$2

# Kiểm tra xem tệp đầu vào tồn tại
if [ ! -f "$input_file" ]; then
  echo "Lỗi: File đầu vào không tồn tại."
  exit 1
fi

# Xử lý file đầu vào và ghi kết quả vào file đầu ra
while IFS=. read -r A B C D; do
  # Kiểm tra điều kiện B và C
  if [[ "$B" == "android"* && "$C" == "test"* ]]; then
    # Ghi kết quả vào file đầu ra
    echo "$D $A $B#$C" >> "$output_file"
  fi
done < "$input_file"

echo "Quá trình hoàn tất. Kết quả được ghi vào $output_file"
Leave a Comment