Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
typescript
15 days ago
5.8 kB
5
Indexable
Never
// utils

import MKV from "./index";
import * as KV from "../kodeverk";

export const erBehandlingAvSed = (sakstype, behandlingstema) => {
 switch (behandlingstema) {
  case MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.REGISTRERING_UNNTAK_NORSK_TRYGD_UTSTASJONERING:
  case MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.REGISTRERING_UNNTAK_NORSK_TRYGD_ØVRIGE:
  case MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.BESLUTNING_LOVVALG_NORGE:
  case MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.BESLUTNING_LOVVALG_ANNET_LAND:
  case MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.ANMODNING_OM_UNNTAK_HOVEDREGEL:
   return sakstype === MKV.Koder.sakstyper.EU_EOS;
  default:
   return false;
 }
};

export const lovvalgsbestemmelseTilObjekt = (bestemmelseKode) => {
 return KV.kodeTilObjekt(bestemmelseKode, MKV.Kodekombinasjoner.alleLovvalg);
};

export const erStorbritanniaKonvBestemmelse = (bestemmelseKode) =>
 Boolean(MKV.Koder.lovvalgsbestemmelser.lovvalgbestemmelser_konv_efta_storbritannia[bestemmelseKode]);

export const enesteLandErStorbritannia = (landkoder) =>
 landkoder?.length === 1 && landkoder[0] === MKV.Koder.landkoder.GB;

export const erUtsendt = (behandlingstema) =>
 [
  MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.UTSENDT_ARBEIDSTAKER,
  MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.UTSENDT_SELVSTENDIG,
 ].includes(behandlingstema);

export const kanHaFlereSoknadsland = (behandlingstema) =>
 [
  MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.ARBEID_FLERE_LAND,
  MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.BESLUTNING_LOVVALG_NORGE,
  MKV.Koder.behandlinger.behandlingstema.BESLUTNING_LOVVALG_ANNET_LAND,
 ].includes(behandlingstema);

export const erAvsluttetEllerMidlertidigBeslutning = (behandlingsstatus) =>
 [
  MKV.Koder.behandlinger.behandlingsstatus.AVSLUTTET,
  MKV.Koder.behandlinger.behandlingsstatus.MIDLERTIDIG_LOVVALGSBESLUTNING,
 ].includes(behandlingsstatus);

export const erOpphørtEllerHenlagtEllerBortfaltEllerAnnullert = (saksstatus) =>
 [
  MKV.Koder.saksstatuser.OPPHØRT,
  MKV.Koder.saksstatuser.HENLAGT,
  MKV.Koder.saksstatuser.HENLAGT_BORTFALT,
  MKV.Koder.saksstatuser.ANNULLERT,
 ].includes(saksstatus);


// varsler

import * as Api from "../../../../services/api";
import { useFeatureToggle } from "../../../../featuretoggle";
import { MELOSYS_KONVENSJON_EFTA_LAND_OG_STORBRITANNIA } from "../../../../featuretoggle/toggleNavn";
import classNames from "classnames";
import * as Utils from "../../../../utils";
import MKV, { MKVUtils } from "../../../../melosyskodeverk";
import * as KV from "../../../../kodeverk";
import * as Nav from "../../../../navFrontend";

const { OVERSTYRT_AV_SAKSBEHANDLER } = MKV.Koder.begrunnelser.inngangsvilkaar;

interface VarslerProps {
 oppfyllerInngangsvilkar: boolean;
 inngangsvilkaar: Api.Vilkar.Vilkaar | undefined;
 landkoder: Array<string>;
 behandlingstema: string;
}

const Varsler = ({ oppfyllerInngangsvilkar, inngangsvilkaar, landkoder, behandlingstema }: VarslerProps) => {
 const konvensjonStorbritanniaToggleEnabled = useFeatureToggle(MELOSYS_KONVENSJON_EFTA_LAND_OG_STORBRITANNIA);
 const inngangsvilkaarBegrunnelseKoder = inngangsvilkaar?.begrunnelseKoder || [];

 const inngangsvilkaarErOverstyrtAvSaksbehandler =
  inngangsvilkaarBegrunnelseKoder.includes(OVERSTYRT_AV_SAKSBEHANDLER);

 const inngangsvilkaarErOverstyrtEllerIkkeOppfylt =
  inngangsvilkaarErOverstyrtAvSaksbehandler || !oppfyllerInngangsvilkar;

 const inngangsvilkaarErOppfyltOgIkkeOverstyrt = oppfyllerInngangsvilkar && !inngangsvilkaarErOverstyrtAvSaksbehandler;

 const oppfyllerInngangsvilkarCl = classNames({
  liste__element: true,
  "liste__element--oppfylt": inngangsvilkaarErOppfyltOgIkkeOverstyrt,
  "liste__element--ikkeoppfylt": inngangsvilkaarErOverstyrtEllerIkkeOppfylt,
 });

 if (Utils._isEmpty(inngangsvilkaar)) {
  return (
   <ul className="betingelser__liste">
    <li className={oppfyllerInngangsvilkarCl}>Teknisk feil, finner ingen inngangsvilkår.</li>
   </ul>
  );
 }

 const oppfyltTekst = `Søknaden oppfyller${
  inngangsvilkaarErOppfyltOgIkkeOverstyrt ? " " : " ikke "
 }inngangsvilkårene for EU/EØS-saker etter forordning 883/2004.`;

 const visbareInngangsvilkaarBegrunnelseKoder = inngangsvilkaarBegrunnelseKoder.filter(
  (kode) => kode !== OVERSTYRT_AV_SAKSBEHANDLER
 );

 const visStorbritanniaKonvensjonTekst =
  konvensjonStorbritanniaToggleEnabled &&
  MKVUtils.erUtsendt(behandlingstema) &&
  MKVUtils.enesteLandErStorbritannia(landkoder);

 return (
  <div className="vurderinginngang_eu_eos">
   <ul className="betingelser__liste">
    <li className={oppfyllerInngangsvilkarCl}>{oppfyltTekst}</li>
    {inngangsvilkaarErOverstyrtEllerIkkeOppfylt &&
     visbareInngangsvilkaarBegrunnelseKoder.map((begrunnelseKode) => (
      <li key={begrunnelseKode} className={oppfyllerInngangsvilkarCl}>
       {KV.kodeTilTerm(begrunnelseKode, MKV.KTObjects.begrunnelser.inngangsvilkaar)}
      </li>
     ))}
   </ul>
   {inngangsvilkaarErOverstyrtEllerIkkeOppfylt && (
    <Nav.Alert variant="info">
     {visStorbritanniaKonvensjonTekst && (
      <p className="storbritannia-konv-tekst">
       Husk at du må vurdere om inngangsvilkårene i konvensjonen med Storbritannia av 30. juni 2023, eller
       separasjonsavtalen av 28. januar 2020, er oppfylt.
      </p>
     )}
     Du har to valg:
     <ul>
      <li>Hvis inngangsvilkår ikke er oppfylt, må du avslutte saken fra behandlingsmenyen</li>
      <li>Hvis inngangsvilkår er oppfylt, kan du fortsette behandlingen som normalt</li>
     </ul>
    </Nav.Alert>
   )}
  </div>
 );
};

export default Varsler;
Leave a Comment