DFA

Viết chương trình mô phỏng hoạt động của 1 DFA với một chuỗi nhập đầu vào.
 avatar
user_5119020710
python
a year ago
623 B
12
Indexable
Never
m, n = input().split()
Q = list(map(int, input().split()))
Input = input().split()
acceptedState = list(map(int,input().split()))
stateTrans={}
for i in range (1,int(n)*int(m)+1):
  stateTransInput = input().split()
  state = {}
  state[stateTransInput[0]+' '+stateTransInput[1]] = int(stateTransInput[2])
  stateTrans.update(state)
test = input()
currentState=0;
for i in range(0,len(test)):
  if(test[i] in Input):
    currentState= stateTrans[str(currentState)+' '+str(test[i])]
  else:
    currentState = 999999
    break
if(currentState in acceptedState):
  print("YES")
else:
  print("NO")