nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
406 kB
1
Indexable
Never
{
 "id": "degrees-of-lewdity",
 "state": {
  "index": 0,
  "seed": "ÙÁhè¦k.×\u001cšM_\u000bk\t™–¦“ £ã{zluÁ\u001b\\ù\u0012Ï÷¦÷üè!ݯÐ78êd/\u0014¼s4t-ÜÚoÏ\u0015Š„è¢OÒ~ŒŽ®bî\u0085/âûÔñŸwœÂFÎÀ[rûŽpïÄuّ¬œÜ\u0014BômÉ檝™T3gǃä»-ø\u0013†5p±›Ã\u000f\f{–\u0018 ÷ÖOjãÊ5—Ù{Ã\u0004ʑTȁó¯+é¡`ø”B\u0011Ey«ÊºÃB\u0018Rá\u000fÀ4Büðyž\\$ oÖç7o±ô^Nô%¯\u0004ûñ^š\u0012êç\u0014¸]>Mx\u0015(ï)„›Ô\u0085^\u00174\u0003\u0015âryª\rã\u001cB;J\f\u001c7ØЦh\u0003Å£ìÎÔę¾Õ˜¬\bˆ\u0019ö[ vm\rÌù¹",
  "delta": [
   {
    "title": "Sydney Flirt",
    "variables": {
     "passagePrev": "Sydney Chat",
     "passage": "Sydney Chat Comfort",
     "tags": [],
     "timeStamp": 121110,
     "options": {
      "neverNudeMenus": false,
      "autosaveDisabled": false,
      "showCaptionText": true,
      "sidebarRenderer": "canvas",
      "sidebarStats": "disabled",
      "sidebarTime": "disabled",
      "combatControls": "radio",
      "targetYourself": false,
      "scrollRemember": false,
      "mapMovement": true,
      "mapLegacy": false,
      "mapMarkers": false,
      "mapTop": false,
      "images": 1,
      "combatImages": 1,
      "bodywritingImages": true,
      "silhouetteEnabled": true,
      "tanImgEnabled": true,
      "tanningEnabled": true,
      "sidebarAnimations": false,
      "blinkingEnabled": true,
      "combatAnimations": false,
      "halfClosedEnabled": false,
      "characterLightEnabled": true,
      "lightSpotlight": 0.2,
      "lightGradient": 0.1,
      "lightGlow": 0.1,
      "lightFlat": 0,
      "lightCombat": 0.2,
      "lightTFColor": 0.2,
      "maxStates": 20,
      "numpad": false,
      "newWardrobeStyle": true,
      "useNarrowMarket": false,
      "skipStatisticsConfirmation": false,
      "showDebugRenderer": false,
      "pepperSprayDisplay": "sprays",
      "condomsDisplay": "standard",
      "closeButtonMobile": false,
      "zoom": 100,
      "numberify_enabled": 1,
      "timestyle": "military",
      "oldclock": false,
      "tipdisable": "f",
      "passageCount": "disabled",
      "playtime": false,
      "traitOverlayFormat": "table",
      "debugdisable": [
       "(revive:eval)",
       "undefined"
      ],
      "sessionHistory": true
     },
     "startDate": 63797871600,
     "debug": 0,
     "objectVersion": {
      "updateClothes": 40,
      "feats": 1,
      "wardrobes": 2,
      "customColors": 4,
      "uncomfortable": 2,
      "special_clothes": 5,
      "chastity": 3,
      "skinColor": 1,
      "prenancyObjectRepair": 2,
      "museumAntiques": 14,
      "npcClothes": 1,
      "animations": 1,
      "pregnancyAvoidance": 1,
      "vaginaWetness": 3,
      "furniture": 3,
      "pregnancyFix": 1,
      "specialClothes": 13,
      "eyeRepair": 4,
      "fame": 3,
      "wardForceUnlock": 1
     },
     "saveVersions": [
      "0.4.1.7"
     ],
     "lastWardrobeSlot": "head",
     "gamemode": "normal",
     "intro": 0,
     "tutorial": 1,
     "initnpccompatibility": 1,
     "clothing_update": 1,
     "parasite_update": 1,
     "npcNamedVersion": 2,
     "clothing_number": 13,
     "player": {
      "gender": "h",
      "sex": "h",
      "appearance": 0,
      "penis": 0,
      "vagina": 0,
      "penissize": 2,
      "breastsize": 3,
      "bottomsize": 0,
      "ballssize": 0,
      "pronoun": 0,
      "pronouns": {
       "he": 0,
       "his": 0
      },
      "gender_body": "a",
      "condom": false,
      "virginity": {
       "anal": true,
       "oral": true,
       "penile": true,
       "vaginal": true,
       "temple": false,
       "handholding": true,
       "kiss": true
      },
      "bodyliquid": {
       "neck": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "rightarm": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "leftarm": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "thigh": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "bottom": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "tummy": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "chest": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "face": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "hair": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "feet": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "vaginaoutside": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "vagina": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "penis": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "anus": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       },
       "mouth": {
        "goo": 0,
        "semen": 0,
        "nectar": 0
       }
      },
      "inventory": {
       "sextoys": {},
       "condoms": {}
      },
      "ballsExist": true,
      "freckles": true,
      "gender_appearance": "m",
      "gender_appearance_factors": [
       {
        "femininity": -100,
        "factor": "Boy's gym socks"
       },
       {
        "femininity": 101,
        "factor": "Hair length"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Lipstick"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Eye shadow"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Mascara"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Natural features"
       },
       {
        "femininity": -95,
        "factor": "Toned muscles"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Posture (x1 effectiveness due to English skill)"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Bulge visible through clothing"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Breast size visible through clothing"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Bottom size (75% visible)"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Visible skin markings"
       }
      ],
      "femininity": -94,
      "gender_appearance_without_overwear": "m",
      "gender_appearance_without_overwear_factors": [
       {
        "femininity": -100,
        "factor": "Boy's gym socks"
       },
       {
        "femininity": 101,
        "factor": "Hair length"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Lipstick"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Eye shadow"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Mascara"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Natural features"
       },
       {
        "femininity": -95,
        "factor": "Toned muscles"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Posture (x1 effectiveness due to English skill)"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Lower clothes"
       },
       {
        "femininity": -180,
        "factor": "Bulge visible through underwear"
       },
       {
        "femininity": 250,
        "factor": "Exposed breasts"
       },
       {
        "femininity": 0,
        "factor": "Visible skin markings"
       }
      ],
      "femininity_without_overwear": -24,
      "gender_posture": "n",
      "penisExist": true,
      "vaginaExist": true,
      "perceived_breastsize": 3,
      "perceived_bottomsize": 0
     },
     "baseNPC": {
      "penis": 0,
      "vagina": 0,
      "breastsdesc": 0,
      "chest": 0,
      "lactation": 0,
      "lefthand": 0,
      "righthand": 0,
      "anus": 0,
      "mouth": 0,
      "gender": 0,
      "description": 0,
      "fullDescription": 0,
      "insecurity": 0,
      "pronoun": 0,
      "pronouns": {
       "he": 0,
       "his": 0
      },
      "penissize": 0,
      "breastsize": 0,
      "bottomsize": 0,
      "ballssize": 0,
      "penisdesc": 0,
      "breastdesc": 0,
      "health": 0,
      "healthmax": 0,
      "skincolour": 0,
      "teen": 0,
      "adult": 0,
      "intro": 0,
      "speechpenisescape": 0,
      "speechvaginaescape": 0,
      "speechanusescape": 0,
      "type": 0,
      "stance": 0,
      "monster": 0,
      "active": 0
     },
     "NPCList": [
      {
       "chastity": {
        "penis": "chastity belt",
        "vagina": "chastity belt",
        "anus": "anal shield"
       },
       "location": {
        "head": 0,
        "genitals": 0
       },
       "skills": {},
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       },
       "traits": [],
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": true,
        "vaginal": true,
        "handholding": true,
        "temple": true,
        "kiss": true
       },
       "fullDescription": "Sydney",
       "pronoun": "f",
       "gender": "f",
       "type": "human",
       "lefthand": 0,
       "righthand": 0,
       "mouth": 0,
       "anus": 0,
       "chest": "clothed",
       "health": 200,
       "healthmax": 200,
       "breastsize": 12,
       "breastsdesc": "enormous breasts",
       "breastdesc": "enormous breast",
       "vagina": "clothed",
       "penis": "none",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "clothes": {
        "set": "femaleSchoolLong",
        "upper": {
         "name": "school blouse",
         "integrity": 100
        },
        "lower": {
         "name": "long school skirt",
         "integrity": 120
        }
       },
       "skincolour": "black",
       "insecurity": "skill",
       "description": "faithful",
       "adult": 0,
       "teen": 1,
       "bold": 0,
       "condom": {
        "willUse": true,
        "state": "normal",
        "type": "plain",
        "colour": "purple",
        "worn": false
       },
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "index": 0
      },
      {
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "location": {},
       "skills": {},
       "pronouns": {},
       "traits": []
      },
      {
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "location": {},
       "skills": {},
       "pronouns": {},
       "traits": []
      },
      {
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "location": {},
       "skills": {},
       "pronouns": {},
       "traits": []
      },
      {
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "location": {},
       "skills": {},
       "pronouns": {},
       "traits": []
      },
      {
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "location": {},
       "skills": {},
       "pronouns": {},
       "traits": []
      }
     ],
     "BeastList": [
      "dog",
      "cat",
      "pig",
      "wolf",
      "dolphin",
      "lizard",
      "bear",
      "boar",
      "creature",
      "horse",
      "fox",
      "hawk",
      "cow",
      "spider"
     ],
     "npcListVersion": 2,
     "NPCName": [
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Avery",
       "title": "businesswoman",
       "insecurity": "weak",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 9,
       "breastdesc": "massive breast",
       "breastsdesc": "massive breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "amber",
       "hairColour": "brown",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Avery",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 50,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "clothed",
       "vagina": "none",
       "gender": "m",
       "description": "Bailey",
       "title": "caretaker",
       "insecurity": "weak",
       "pronoun": "m",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "gigantic cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 4,
       "breastdesc": "pert breast",
       "breastsdesc": "pert breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 1,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "active",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "pink",
       "hairColour": "brown",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Bailey",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "he",
        "his": "his",
        "hers": "his",
        "him": "him",
        "himself": "himself",
        "man": "man",
        "boy": "boy",
        "men": "men"
       },
       "outfits": [
        "naked",
        "maleDefault",
        "femaleDefault"
       ],
       "clothes": {
        "set": "maleDefault",
        "upper": {
         "name": "shirt",
         "integrity": 100
        },
        "lower": {
         "name": "trousers",
         "integrity": 120
        }
       },
       "chest": "clothed",
       "strapons": []
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Briar",
       "title": "brothel owner",
       "insecurity": "looks",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 9,
       "breastdesc": "massive breast",
       "breastsdesc": "massive breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "lime green",
       "hairColour": "blond",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Briar",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": false,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Charlie",
       "title": "dance coach",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "humongous cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 8,
       "breastdesc": "ample breast",
       "breastsdesc": "ample breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "amber",
       "hairColour": "ginger",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Charlie",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": true,
        "vaginal": true,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Darryl",
       "title": "club owner",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 8,
       "breastdesc": "ample breast",
       "breastsdesc": "ample breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "grey",
       "hairColour": "brown",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Darryl",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": false,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "clothed",
       "vagina": "none",
       "gender": "m",
       "description": "Doren",
       "title": "English teacher",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "m",
       "penissize": 3,
       "penisdesc": "thick cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 0,
       "breastdesc": "nipple",
       "breastsdesc": "nipples",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 1,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "active",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "pink",
       "hairColour": "red",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Doren",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "he",
        "his": "his",
        "hers": "his",
        "him": "him",
        "himself": "himself",
        "man": "man",
        "boy": "boy",
        "men": "men"
       },
       "outfits": [
        "naked",
        "maleDefault",
        "femaleDefault",
        "teacher",
        "townTrack",
        "townCollar"
       ],
       "clothes": {
        "set": "teacher",
        "upper": {
         "name": "teacher's uniform",
         "integrity": 100
        },
        "lower": {
         "name": "teacher's slacks",
         "integrity": 100
        }
       },
       "chest": "clothed",
       "strapons": []
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Eden",
       "title": "huntress",
       "insecurity": "looks",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 8,
       "breastdesc": "ample breast",
       "breastsdesc": "ample breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "hazel",
       "hairColour": "platinumblond",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Eden",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 0,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": true,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "sextoys": {},
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Gwylan",
       "title": "shopkeeper",
       "insecurity": "weak",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "massive cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 9,
       "breastdesc": "massive breast",
       "breastsdesc": "massive breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 1,
       "adult": 0,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "pink",
       "hairColour": "mousy",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Gwylan",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": false,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Harper",
       "title": "doctor",
       "insecurity": "skill",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 8,
       "breastdesc": "ample breast",
       "breastsdesc": "ample breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "light blue",
       "hairColour": "red",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Harper",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Jordan",
       "title": "nun",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "immense cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 11,
       "breastdesc": "gigantic breast",
       "breastsdesc": "gigantic breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "light blue",
       "hairColour": "blond",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Jordan",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": true,
        "vaginal": true,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": true
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "clothed",
       "vagina": "none",
       "gender": "m",
       "description": "Kylar",
       "title": "loner",
       "insecurity": "weak",
       "pronoun": "m",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "immense cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 12,
       "breastdesc": "enormous breast",
       "breastsdesc": "enormous breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 1,
       "adult": 0,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "light grey",
       "hairColour": "brown",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Kylar",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 0,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": true,
        "vaginal": true,
        "handholding": true,
        "temple": false,
        "kiss": true
       },
       "sextoys": {},
       "pronouns": {
        "he": "he",
        "his": "his",
        "hers": "his",
        "him": "him",
        "himself": "himself",
        "man": "man",
        "boy": "boy",
        "men": "men"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Landry",
       "title": "criminal",
       "insecurity": "skill",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 11,
       "breastdesc": "gigantic breast",
       "breastsdesc": "gigantic breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "amber",
       "hairColour": "black",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Landry",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Leighton",
       "title": "headmistress",
       "insecurity": "skill",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 9,
       "breastdesc": "massive breast",
       "breastsdesc": "massive breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "green",
       "hairColour": "black",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Leighton",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Mason",
       "title": "swimming teacher",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 3,
       "penisdesc": "hefty cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 9,
       "breastdesc": "massive breast",
       "breastsdesc": "massive breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 1,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "active",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "green",
       "hairColour": "platinumblond",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Mason",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       },
       "outfits": [
        "naked",
        "maleDefault",
        "femaleDefault",
        "teacher",
        "maleSchoolSwim",
        "neutralSwim",
        "townTrack"
       ],
       "clothes": {
        "set": "neutralSwim",
        "upper": {
         "name": "swim shirt",
         "integrity": 100
        },
        "lower": {
         "name": "board shorts",
         "integrity": 120
        }
       },
       "chest": "clothed",
       "strapons": []
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Morgan",
       "title": "sewer dweller",
       "insecurity": "weak",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "huge cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 9,
       "breastdesc": "massive breast",
       "breastsdesc": "massive breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "hazel",
       "hairColour": "ginger",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Morgan",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "River",
       "title": "maths teacher",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 10,
       "breastdesc": "huge breast",
       "breastsdesc": "huge breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 1,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "active",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "light blue",
       "hairColour": "brown",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "River",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       },
       "outfits": [
        "naked",
        "maleDefault",
        "femaleDefault",
        "teacher",
        "neutralRobe",
        "townCollar"
       ],
       "clothes": {
        "set": "teacher",
        "upper": {
         "name": "teacher's uniform",
         "integrity": 100
        },
        "lower": {
         "name": "teacher's slacks",
         "integrity": 100
        }
       },
       "chest": "clothed",
       "strapons": []
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Robin",
       "title": "orphan",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "immense cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 10,
       "breastdesc": "huge breast",
       "breastsdesc": "huge breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 1,
       "adult": 0,
       "init": 1,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "active",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "light grey",
       "hairColour": "blond",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Robin",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 50,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": true,
        "vaginal": true,
        "handholding": true,
        "temple": false,
        "kiss": true
       },
       "sextoys": {},
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       },
       "outfits": [
        "naked",
        "maleDefault",
        "femaleDefault",
        "maleSchool",
        "femaleSchool",
        "maleSchoolLong",
        "femaleSchoolLong",
        "maleSchoolSwimShirt",
        "femaleSchoolSwim",
        "maleTown1",
        "femaleTown1",
        "maleWarm1",
        "femaleWarm1",
        "coldPuffer",
        "pyjamas"
       ],
       "crossdressing": 0,
       "clothes": {
        "set": "femaleSchool",
        "upper": {
         "name": "school shirt",
         "integrity": 200
        },
        "lower": {
         "name": "school skirt",
         "integrity": 160
        }
       },
       "chest": "clothed",
       "strapons": [],
       "cdquest": 0
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Sam",
       "title": "cafe owner",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "huge cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 10,
       "breastdesc": "huge breast",
       "breastsdesc": "huge breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "light grey",
       "hairColour": "ginger",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Sam",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Sirris",
       "title": "science teacher",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 3,
       "penisdesc": "thick cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 10,
       "breastdesc": "huge breast",
       "breastsdesc": "huge breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 1,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "active",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "pink",
       "hairColour": "brown",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Sirris",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": false,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       },
       "outfits": [
        "naked",
        "maleDefault",
        "femaleDefault",
        "teacher",
        "townTurtleneck",
        "townCollar"
       ],
       "clothes": {
        "set": "teacher",
        "upper": {
         "name": "teacher's uniform",
         "integrity": 100
        },
        "lower": {
         "name": "teacher's slacks",
         "integrity": 100
        }
       },
       "chest": "clothed",
       "strapons": []
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Whitney",
       "title": "bully",
       "insecurity": "looks",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "immense cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 10,
       "breastdesc": "huge breast",
       "breastsdesc": "huge breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 1,
       "adult": 0,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "dark blue",
       "hairColour": "blond",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Whitney",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 50,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Winter",
       "title": "history teacher",
       "insecurity": "skill",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "huge cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 10,
       "breastdesc": "huge breast",
       "breastsdesc": "huge breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 1,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "active",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "grey",
       "hairColour": "ginger",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Winter",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       },
       "outfits": [
        "naked",
        "maleDefault",
        "femaleDefault",
        "teacher"
       ],
       "clothes": {
        "set": "teacher",
        "upper": {
         "name": "teacher's uniform",
         "integrity": 100
        },
        "lower": {
         "name": "teacher's slacks",
         "integrity": 100
        }
       },
       "chest": "clothed",
       "strapons": []
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": 0,
       "gender": "f",
       "description": "Black Wolf",
       "title": "alpha",
       "insecurity": "weak",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 12,
       "breastdesc": "enormous breast",
       "breastsdesc": "enormous breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "wolf",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "dark blue",
       "hairColour": "black",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Black Wolf",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "claws": "claws",
       "pregnancy": {
        "fetus": [],
        "givenBirth": 0,
        "totalBirthEvents": 0,
        "timer": null,
        "timerEnd": null,
        "waterBreaking": null,
        "npcAwareOf": null,
        "pcAwareOf": null,
        "type": null,
        "enabled": true,
        "cycleDaysTotal": 30,
        "cycleDay": 21,
        "cycleDangerousDay": 10,
        "sperm": [],
        "potentialFathers": [],
        "nonCycleRng": [
         1,
         2
        ],
        "pills": null
       },
       "pregnancyAvoidance": 0,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": true,
        "temple": false,
        "kiss": true
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       },
       "harmony": 0,
       "ferocity": 0
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Niki",
       "title": "photographer",
       "insecurity": "skill",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 3,
       "penisdesc": "hefty cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 9,
       "breastdesc": "massive breast",
       "breastsdesc": "massive breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "dark blue",
       "hairColour": "brown",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Niki",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Quinn",
       "title": "mayor",
       "insecurity": "looks",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 9,
       "breastdesc": "massive breast",
       "breastsdesc": "massive breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "grey",
       "hairColour": "platinumblond",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Quinn",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Remy",
       "title": "farmer",
       "insecurity": "looks",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 11,
       "breastdesc": "gigantic breast",
       "breastsdesc": "gigantic breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "green",
       "hairColour": "brown",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Remy",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Alex",
       "title": "farmhand",
       "insecurity": "weak",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 12,
       "breastdesc": "enormous breast",
       "breastsdesc": "enormous breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 1,
       "adult": 0,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "green",
       "hairColour": "red",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Alex",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 50,
       "virginity": {
        "anal": false,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "sextoys": {},
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": 0,
       "gender": "f",
       "description": "Great Hawk",
       "title": "terror",
       "insecurity": "looks",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 4,
       "penisdesc": "immense cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 11,
       "breastdesc": "gigantic breast",
       "breastsdesc": "gigantic breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "hawk",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "light blue",
       "hairColour": "brown",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Great Hawk",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "claws": "talons",
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 0,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": true,
        "vaginal": true,
        "handholding": true,
        "temple": false,
        "kiss": true
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Wren",
       "title": "smuggler",
       "insecurity": "ethics",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 3,
       "penisdesc": "veiny cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 10,
       "breastdesc": "huge breast",
       "breastsdesc": "huge breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "brown",
       "hairColour": "blond",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Wren",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 50,
       "virginity": {
        "anal": false,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       }
      },
      {
       "penis": "none",
       "vagina": "clothed",
       "gender": "f",
       "description": "Sydney",
       "title": "faithful",
       "insecurity": "skill",
       "pronoun": "f",
       "penissize": 0,
       "penisdesc": "none",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 12,
       "breastdesc": "enormous breast",
       "breastsdesc": "enormous breasts",
       "skincolour": "black",
       "teen": 1,
       "adult": 0,
       "init": 1,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 10,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "active",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "amber",
       "hairColour": "strawberryblond",
       "chastity": {
        "penis": "chastity belt",
        "vagina": "chastity belt",
        "anus": "anal shield"
       },
       "nam": "Sydney",
       "purity": 95,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 100,
       "virginity": {
        "anal": true,
        "oral": true,
        "penile": true,
        "vaginal": true,
        "handholding": true,
        "temple": true,
        "kiss": true
       },
       "sextoys": {},
       "pronouns": {
        "he": "she",
        "his": "her",
        "hers": "hers",
        "him": "her",
        "himself": "herself",
        "man": "woman",
        "boy": "girl",
        "men": "women"
       },
       "outfits": [
        "naked",
        "maleDefault",
        "femaleDefault",
        "maleSchoolLong",
        "femaleSchoolLong",
        "maleSchoolSwimShirt",
        "femaleSchoolSwim",
        "neutralRobe",
        "coldTrench"
       ],
       "clothes": {
        "set": "femaleSchoolLong",
        "upper": {
         "name": "school blouse",
         "integrity": 100
        },
        "lower": {
         "name": "long school skirt",
         "integrity": 120
        }
       },
       "chest": "clothed",
       "strapons": []
      },
      {
       "penis": "clothed",
       "vagina": "none",
       "gender": "m",
       "description": "Ivory Wraith",
       "title": "reflection",
       "insecurity": "looks",
       "pronoun": "i",
       "penissize": 3,
       "penisdesc": "big cock",
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "breastsize": 12,
       "breastdesc": "enormous breast",
       "breastsdesc": "enormous breasts",
       "skincolour": "white",
       "teen": 0,
       "adult": 1,
       "init": 0,
       "intro": 0,
       "type": "human",
       "trust": 0,
       "love": 0,
       "dom": 0,
       "lust": 0,
       "rage": 0,
       "state": "",
       "trauma": 0,
       "eyeColour": "dark blue",
       "hairColour": "white",
       "chastity": {
        "penis": "",
        "vagina": "",
        "anus": ""
       },
       "nam": "Ivory Wraith",
       "purity": 0,
       "corruption": 0,
       "pregnancy": {},
       "pregnancyAvoidance": 0,
       "virginity": {
        "anal": false,
        "oral": false,
        "penile": false,
        "vaginal": false,
        "handholding": false,
        "temple": false,
        "kiss": false
       },
       "pronouns": {
        "he": "it",
        "his": "its",
        "hers": "its",
        "him": "it",
        "himself": "itself",
        "man": "man",
        "boy": "boy",
        "men": "men"
       }
      }
     ],
     "NPCNameList": [
      "Avery",
      "Bailey",
      "Briar",
      "Charlie",
      "Darryl",
      "Doren",
      "Eden",
      "Gwylan",
      "Harper",
      "Jordan",
      "Kylar",
      "Landry",
      "Leighton",
      "Mason",
      "Morgan",
      "River",
      "Robin",
      "Sam",
      "Sirris",
      "Whitney",
      "Winter",
      "Black Wolf",
      "Niki",
      "Quinn",
      "Remy",
      "Alex",
      "Great Hawk",
      "Wren",
      "Sydney",
      "Ivory Wraith"
     ],
     "controlmax": 1000,
     "control": 1000,
     "clothes": {},
     "store": {
      "over_upper": [],
      "over_lower": [],
      "upper": [],
      "lower": [],
      "under_upper": [],
      "under_lower": [],
      "over_head": [],
      "head": [],
      "face": [],
      "neck": [],
      "hands": [],
      "legs": [],
      "feet": [],
      "genitals": []
     },
     "wardrobe": {
      "space": 20,
      "over_upper": [],
      "over_lower": [],
      "upper": [
       {
        "index": 2,
        "name": "pyjama shirt",
        "variable": "pjs",
        "integrity": 100,
        "reveal": 200,
        "one_piece": 0,
        "open": 0,
        "state": "waist",
        "state_top": "chest",
        "plural": 0,
        "colour": "blue",
        "colour_sidebar": 1,
        "exposed": 0,
        "type": [
         "sleep"
        ],
        "set": "upper",
        "gender": "n",
        "warmth": 40,
        "accessory": 0,
        "accessory_colour": 0,
        "cursed": 0,
        "location": 0,
        "pregType": "split"
       },
       {
        "index": 5,
        "name": "school shirt",
        "variable": "schoolshirt",
        "integrity": 180,
        "reveal": 200,
        "one_piece": 0,
        "open": 0,
        "state": "waist",
        "state_top": "chest",
        "plural": 0,
        "colour": "white",
        "colour_sidebar": 1,
        "exposed": 0,
        "type": [
         "school"
        ],
        "set": "upper",
        "gender": "n",
        "warmth": 40,
        "accessory": 1,
        "accessory_colour": "light blue",
        "accessory_colour_combat": "light blue",
        "accessory_colour_sidebar": 1,
        "cursed": 0,
        "location": "school pool boys",
        "pregType": "split",
        "lastTaken": "wardrobe",
        "exposedcarry": 0,
        "slot": "upper"
       }
      ],
      "lower": [
       {
        "index": 2,
        "name": "pyjama bottoms",
        "variable": "pjs",
        "integrity": 100,
        "reveal": 200,
        "rearresize": 0,
        "one_piece": 0,
        "skirt_down": 1,
        "state": "waist",
        "plural": 1,
        "colour": "blue",
        "colour_sidebar": 1,
        "exposed": 0,
        "vagina_exposed": 0,
        "anus_exposed": 0,
        "type": [
         "sleep"
        ],
        "set": "lower",
        "gender": "n",
        "warmth": 50,
        "accessory": 0,
        "accessory_colour": 0,
        "high_img": 0,
        "back_img": 0,
        "cursed": 0,
        "location": 0
       },
       {
        "index": 6,
        "name": "school shorts",
        "variable": "schoolshorts",
        "integrity": 130,
        "reveal": 400,
        "rearresize": 0,
        "one_piece": 0,
        "skirt_down": 1,
        "state": "waist",
        "plural": 1,
        "colour": "black",
        "colour_sidebar": 1,
        "exposed": 0,
        "vagina_exposed": 0,
        "anus_exposed": 0,
        "type": [
         "school"
        ],
        "set": "lower",
        "gender": "m",
        "warmth": 20,
        "accessory": 0,
        "accessory_colour": 0,
        "high_img": 0,
        "back_img": 0,
        "cursed": 0,
        "location": "school pool boys",
        "lastTaken": "wardrobe",
        "exposedcarry": 0,
        "slot": "lower"
       }
      ],
      "under_upper": [],
      "under_lower": [
       {
        "index": 7,
        "name": "school swim shorts",
        "name_simple": "swim shorts",
        "variable": "schoolswimshorts",
        "integrity": 40,
        "reveal": 600,
        "rearresize": 0,
        "one_piece": 0,
        "state": "waist",
        "plural": 1,
        "colour": "blue",
        "colour_sidebar": 1,
        "exposed": 0,
        "vagina_exposed": 0,
        "anus_exposed": 0,
        "no_aside": 1,
        "type": [
         "swim",
         "school",
         "tanLines"
        ],
        "anal_shield": 0,
        "set": "under_lower",
        "gender": "m",
        "warmth": 20,
        "accessory": 0,
        "accessory_colour": 0,
        "penis_img": 0,
        "high_img": 0,
        "cursed": 0,
        "location": 0,
        "lastTaken": "wardrobe",
        "exposedcarry": 0
       }
      ],
      "over_head": [],
      "head": [
       {
        "index": 1,
        "name": "hairpin",
        "variable": "hairpin",
        "integrity": 50,
        "reveal": 1,
        "plural": 0,
        "colour": 0,
        "colour_combat": 0,
        "type": [
         "normal"
        ],
        "gender": "f",
        "warmth": 0,
        "accessory": 0,
        "accessory_colour": 0,
        "back_img": 0,
        "cursed": 0,
        "location": 0
       },
       {
        "index": 47,
        "name": "daisy",
        "variable": "daisy",
        "integrity": 50,
        "reveal": 1,
        "plural": 0,
        "colour": 0,
        "colour_combat": "white",
        "type": [
         "normal"
        ],
        "gender": "f",
        "warmth": 0,
        "accessory": 0,
        "accessory_colour": 0,
        "back_img": 0,
        "cursed": 0,
        "location": 0,
        "lastTaken": "wardrobe"
       }
      ],
      "face": [],
      "neck": [],
      "hands": [],
      "legs": [],
      "feet": [],
      "genitals": []
     },
     "outfitTmp": {},
     "carried": {
      "over_upper": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1000,
       "open": 0,
       "zip": 0,
       "state": 0,
       "state_top": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "exposed": 2,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "over_lower": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1000,
       "rearresize": 0,
       "skirt_down": 0,
       "state": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "exposed": 2,
       "vagina_exposed": 1,
       "anus_exposed": 1,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "high_img": 0,
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "upper": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1000,
       "one_piece": 0,
       "open": 0,
       "state": 0,
       "state_top": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "exposed": 2,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "set": "upper",
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "pregType": 0
      },
      "lower": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1000,
       "rearresize": 0,
       "one_piece": 0,
       "skirt_down": 0,
       "state": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "exposed": 2,
       "vagina_exposed": 1,
       "anus_exposed": 1,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "set": "lower",
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "high_img": 0,
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0
      },
      "under_upper": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1000,
       "one_piece": 0,
       "open": 0,
       "state": 0,
       "state_top": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "exposed": 1,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "set": "under_upper",
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "under_lower": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "name_simple": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1000,
       "rearresize": 0,
       "one_piece": 0,
       "state": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "exposed": 1,
       "vagina_exposed": 1,
       "anus_exposed": 1,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "anal_shield": 0,
       "set": "under_lower",
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "penis_img": 0,
       "high_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0
      },
      "over_head": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "head": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0
      },
      "face": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 10,
       "reveal": 1,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "neck": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 10,
       "reveal": 1,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "collared": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "hands": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "legs": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 10,
       "reveal": 1,
       "state": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0
      },
      "feet": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 10,
       "reveal": 1,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0
      },
      "genitals": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "exposed": 1,
       "vagina_exposed": 1,
       "anus_exposed": 1,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      }
     },
     "worn": {
      "over_upper": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "name_cap": "Naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "integrity_max": 0,
       "fabric_strength": 0,
       "reveal": 1000,
       "bustresize": 0,
       "word": "n",
       "strap": 0,
       "open": 0,
       "zip": 0,
       "state": 0,
       "state_base": 0,
       "state_top": 0,
       "state_top_base": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "colour_options": [],
       "exposed": 2,
       "exposed_base": 2,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "cost": 0,
       "description": "naked",
       "shop": [],
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "accessory_colour_options": [],
       "sleeve_img": 0,
       "breast_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "iconFile": 0,
       "accIcon": 0,
       "mainImage": 0,
       "exposedcarry": 2
      },
      "over_lower": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "name_cap": "Naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "integrity_max": 0,
       "fabric_strength": 0,
       "reveal": 1000,
       "rearresize": 0,
       "word": "n",
       "skirt": 0,
       "skirt_down": 0,
       "state": 0,
       "state_base": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "colour_options": [],
       "exposed": 2,
       "exposed_base": 2,
       "vagina_exposed": 1,
       "vagina_exposed_base": 1,
       "anus_exposed": 1,
       "anus_exposed_base": 1,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "cost": 0,
       "description": "naked",
       "shop": [],
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "accessory_colour_options": [],
       "high_img": 0,
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "iconFile": 0,
       "accIcon": 0,
       "mainImage": 0,
       "exposedcarry": 2
      },
      "upper": {
       "index": 4,
       "name": "t-shirt",
       "variable": "tshirt",
       "integrity": 100,
       "reveal": 400,
       "one_piece": 0,
       "open": 0,
       "state": "waist",
       "state_top": "chest",
       "plural": 0,
       "colour": "tangerine",
       "colour_sidebar": 1,
       "exposed": 0,
       "type": [
        "normal"
       ],
       "set": "upper",
       "gender": "n",
       "warmth": 40,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "pregType": 0,
       "exposedcarry": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "lower": {
       "index": 5,
       "name": "shorts",
       "variable": "shorts",
       "integrity": 120,
       "reveal": 400,
       "rearresize": 0,
       "one_piece": 0,
       "skirt_down": 1,
       "state": "waist",
       "plural": 1,
       "colour": "blue",
       "colour_sidebar": 1,
       "exposed": 0,
       "vagina_exposed": 0,
       "anus_exposed": 0,
       "type": [
        "normal"
       ],
       "set": "lower",
       "gender": "n",
       "warmth": 20,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "high_img": 0,
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "exposedcarry": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "under_upper": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "name_cap": "Naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "integrity_max": 0,
       "fabric_strength": 0,
       "reveal": 1000,
       "bustresize": 0,
       "word": "n",
       "one_piece": 0,
       "strap": 0,
       "open": 0,
       "state": 0,
       "state_base": 0,
       "state_top": 0,
       "state_top_base": 0,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "colour_options": [],
       "exposed": 1,
       "exposed_base": 1,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "set": "under_upper",
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "cost": 0,
       "description": "naked",
       "shop": [],
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "accessory_colour_options": [],
       "sleeve_img": 0,
       "breast_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "iconFile": 0,
       "accIcon": 0,
       "mainImage": 0,
       "exposedcarry": 1
      },
      "under_lower": {
       "index": 4,
       "name": "briefs",
       "name_simple": "undies",
       "variable": "briefs",
       "integrity": 80,
       "reveal": 400,
       "rearresize": 0,
       "one_piece": 0,
       "state": "waist",
       "plural": 1,
       "colour": "black",
       "colour_sidebar": 1,
       "exposed": 0,
       "vagina_exposed": 0,
       "anus_exposed": 0,
       "no_aside": 1,
       "type": [
        "normal"
       ],
       "anal_shield": 0,
       "set": "under_lower",
       "gender": "m",
       "warmth": 5,
       "accessory": 1,
       "accessory_colour": 0,
       "accessory_colour_combat": "white",
       "penis_img": 0,
       "high_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": "school pool boys",
       "exposedcarry": 0,
       "lastTaken": "wardrobe",
       "slot": "under_lower"
      },
      "over_head": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "name_cap": "Naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "integrity_max": 0,
       "fabric_strength": 0,
       "reveal": 1,
       "word": "n",
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "colour_options": [],
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "cost": 0,
       "description": "naked",
       "shop": [],
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "accessory_colour_options": [],
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "iconFile": 0,
       "accIcon": 0,
       "mainImage": 0
      },
      "head": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "name_cap": "Naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "integrity_max": 0,
       "fabric_strength": 0,
       "reveal": 1,
       "word": "n",
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "colour_options": [],
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "cost": 0,
       "description": "naked",
       "shop": [],
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "accessory_colour_options": [],
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "iconFile": 0,
       "accIcon": 0,
       "mainImage": 0
      },
      "face": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "name_cap": "Naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 10,
       "integrity_max": 10,
       "fabric_strength": 20,
       "reveal": 1,
       "word": "a",
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "colour_options": [],
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "cost": 0,
       "description": "naked",
       "shop": [],
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "accessory_colour_options": [],
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "iconFile": 0,
       "accIcon": 0,
       "mainImage": 0
      },
      "neck": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "name_cap": "Naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 10,
       "integrity_max": 10,
       "fabric_strength": 20,
       "reveal": 1,
       "word": "a",
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "colour_options": [],
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "cost": 0,
       "description": "naked",
       "shop": [],
       "collared": 0,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "accessory_colour_options": [],
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "iconFile": 0,
       "accIcon": 0,
       "mainImage": 0
      },
      "hands": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "name_cap": "Naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "integrity_max": 0,
       "fabric_strength": 0,
       "reveal": 1,
       "word": "n",
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "colour_options": [],
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 0,
       "cost": 0,
       "description": "naked",
       "shop": [],
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "accessory_colour_options": [],
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "iconFile": 0,
       "accIcon": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      },
      "legs": {
       "index": 2,
       "name": "boy's gym socks",
       "variable": "boysgymsocks",
       "integrity": 100,
       "reveal": 1,
       "state": "thighs",
       "plural": 1,
       "colour": 0,
       "colour_combat": 0,
       "type": [
        "school"
       ],
       "gender": "m",
       "warmth": 15,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": "school pool boys",
       "lastTaken": "wardrobe",
       "slot": "legs"
      },
      "feet": {
       "index": 1,
       "name": "school shoes",
       "variable": "schoolshoes",
       "integrity": 200,
       "reveal": 1,
       "plural": 1,
       "colour": 0,
       "colour_combat": "black",
       "type": [
        "school"
       ],
       "gender": "n",
       "warmth": 10,
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "cursed": 0,
       "location": "school pool boys",
       "lastTaken": "wardrobe",
       "slot": "feet"
      },
      "genitals": {
       "index": 0,
       "name": "naked",
       "variable": "naked",
       "integrity": 0,
       "reveal": 1,
       "plural": 0,
       "colour": 0,
       "exposed": 1,
       "vagina_exposed": 1,
       "anus_exposed": 1,
       "type": [
        "naked"
       ],
       "gender": "n",
       "accessory": 0,
       "accessory_colour": 0,
       "back_img": 0,
       "cursed": 0,
       "location": 0,
       "mainImage": 0,
       "lastTaken": "wardrobe"
      }
     },
     "outfit": [
      {
       "index": 0,
       "name": "Pyjamas",
       "over_upper": "naked",
       "over_lower": "naked",
       "upper": "pyjama shirt",
       "lower": "pyjama bottoms",
       "under_upper": "naked",
       "under_lower": "naked",
       "over_head": "naked",
       "head": "naked",
       "face": "naked",
       "neck": "naked",
       "hands": "naked",
       "legs": "naked",
       "feet": "naked",
       "type": [
        "sleep"
       ],
       "colors": false
      },
      {
       "index": 1,
       "name": "Everyday",
       "over_upper": "naked",
       "over_lower": "naked",
       "upper": "t-shirt",
       "lower": "shorts",
       "under_upper": "naked",
       "under_lower": "briefs",
       "over_head": "naked",
       "head": "naked",
       "face": "naked",
       "neck": "naked",
       "legs": "boy's gym socks",
       "feet": "school shoes",
       "type": [
        "normal"
       ],
       "colors": false
      },
      {
       "index": 1,
       "name": "School",
       "over_upper": "naked",
       "over_lower": "naked",
       "upper": "school shirt",
       "lower": "school shorts",
       "under_upper": "naked",
       "under_lower": "briefs",
       "over_head": "naked",
       "head": "naked",
       "face": "naked",
       "neck": "naked",
       "legs": "boy's gym socks",
       "feet": "school shoes",
       "type": [
        "school"
       ],
       "colors": false
      },
      {
       "index": 1,
       "name": "Swimwear",
       "over_upper": "naked",
       "over_lower": "naked",
       "upper": "naked",
       "lower": "naked",
       "under_upper": "naked",
       "under_lower": "school swim shorts",
       "over_head": "naked",
       "head": "naked",
       "face": "naked",
       "neck": "naked",
       "legs": "naked",
       "feet": "naked",
       "type": [
        "swim"
       ],
       "colors": false
      }
     ],
     "wardrobes": {
      "shopReturn": "wardrobe",
      "wardrobe": {
       "NOTE": "DO NOT USE THIS OBJECT TO STORE CLOTHES",
       "unlocked": true,
       "shopSend": true,
       "name": "Orphanage"
      },
      "changingRoom": {
       "face": [],
       "feet": [],
       "hands": [],
       "head": [],
       "legs": [],
       "lower": [],
       "neck": [],
       "over_head": [],
       "over_lower": [],
       "over_upper": [],
       "genitals": [],
       "under_lower": [],
       "under_upper": [],
       "upper": [],
       "unlocked": true,
       "shopSend": false,
       "transfer": true,
       "isolated": false,
       "locationRequirement": [],
       "space": 5,
       "name": "Beach changing room"
      },
      "edensCabin": {
       "face": [],
       "feet": [],
       "hands": [],
       "head": [],
       "legs": [],
       "lower": [],
       "neck": [],
       "over_head": [],
       "over_lower": [],
       "over_upper": [],
       "genitals": [],
       "under_lower": [],
       "under_upper": [],
       "upper": [],
       "unlocked": false,
       "shopSend": false,
       "transfer": true,
       "isolated": false,
       "locationRequirement": [],
       "space": 10,
       "name": "Eden's Cabin"
      },
      "asylum": {
       "face": [],
       "feet": [],
       "hands": [],
       "head": [],
       "legs": [],
       "lower": [],
       "neck": [],
       "over_head": [],
       "over_lower": [],
       "over_upper": [],
       "genitals": [],
       "under_lower": [],
       "under_upper": [],
       "upper": [],
       "unlocked": false,
       "shopSend": false,
       "transfer": false,
       "isolated": true,
       "locationRequirement": [
        "asylum"
       ],
       "space": 5,
       "name": "Asylum"
      },
      "alexFarm": {
       "face": [],
       "feet": [],
       "hands": [],
       "head": [],
       "legs": [],
       "lower": [],
       "neck": [],
       "over_head": [],
       "over_lower": [],
       "over_upper": [],
       "genitals": [],
       "under_lower": [],
       "under_upper": [],
       "upper": [],
       "unlocked": false,
       "shopSend": true,
       "transfer": true,
       "isolated": false,
       "locationRequirement": [],
       "space": 40,
       "name": "Alex's Farm"
      },
      "stripClub": {
       "face": [],
       "feet": [],
       "hands": [],
       "head": [],
       "legs": [],
       "lower": [],
       "neck": [],
       "over_head": [],
       "over_lower": [],
       "over_upper": [],
       "genitals": [],
       "under_lower": [],
       "under_upper": [],
       "upper": [],
       "unlocked": false,
       "shopSend": false,
       "transfer": true,
       "isolated": false,
       "locationRequirement": [],
       "space": 10,
       "name": "Strip Club"
      },
      "brothel": {
       "face": [],
       "feet": [],
       "hands": [],
       "head": [],
       "legs": [],
       "lower": [],
       "neck": [],
       "over_head": [],
       "over_lower": [],
       "over_upper": [],
       "genitals": [],
       "under_lower": [],
       "under_upper": [],
       "upper": [],
       "unlocked": false,
       "shopSend": false,
       "transfer": true,
       "isolated": false,
       "locationRequirement": [],
       "space": 10,
       "name": "Brothel"
      },
      "schoolBoys": {
       "face": [],
       "feet": [],
       "hands": [],
       "head": [],
       "legs": [],
       "lower": [],
       "neck": [],
       "over_head": [],
       "over_lower": [],
       "over_upper": [],
       "genitals": [],
       "under_lower": [
        {
         "index": 7,
         "name": "school swim shorts",
         "name_simple": "swim shorts",
         "variable": "schoolswimshorts",
         "integrity": 40,
         "reveal": 600,
         "rearresize": 0,
         "one_piece": 0,
         "state": "waist",
         "plural": 1,
         "colour": "blue",
         "colour_sidebar": 1,
         "exposed": 0,
         "vagina_exposed": 0,
         "anus_exposed": 0,
         "no_aside": 1,
         "type": [
          "swim",
          "school",
          "tanLines"
         ],
         "anal_shield": 0,
         "set": "under_lower",
         "gender": "m",
         "warmth": 20,
         "accessory": 0,
         "accessory_colour": 0,
         "penis_img": 0,
         "high_img": 0,
         "cursed": 0,
         "location": 0
        }
       ],
       "under_upper": [],
       "upper": [],
       "unlocked": true,
       "shopSend": false,
       "transfer": true,
       "isolated": false,
       "locationRequirement": [],
       "space": 5,
       "name": "Schools boy's locker"
      },
      "schoolGirls": {
       "face": [],
       "feet": [],
       "hands": [],
       "head": [],
       "legs": [],
       "lower": [],
       "neck": [],
       "over_head": [],
       "over_lower": [],
       "over_upper": [],
       "genitals": [],
       "under_lower": [
        {
         "index": 6,
         "name": "school swimsuit bottom",
         "name_simple": "swimsuit",
         "variable": "schoolswimsuit",
         "integrity": 40,
         "reveal": 600,
         "rearresize": 0,
         "one_piece": 1,
         "state": "waist",
         "plural": 0,
         "colour": "blue",
         "colour_sidebar": 1,
         "exposed": 0,
         "vagina_exposed": 0,
         "anus_exposed": 0,
         "type": [
          "swim",
          "school",
          "tanLines"
         ],
         "anal_shield": 0,
         "set": "school swimsuit",
         "warmth": 5,
         "gender": "f",
         "accessory": 0,
         "accessory_colour": 0,
         "penis_img": 1,
         "high_img": 0,
         "cursed": 0,
         "location": 0,
         "outfitSecondary": [
          "under_upper",
          "school swimsuit"
         ]
        }
       ],
       "under_upper": [
        {
         "index": 2,
         "name": "school swimsuit",
         "variable": "schoolswimsuit",
         "integrity": 40,
         "reveal": 600,
         "one_piece": 1,
         "open": 1,
         "state": "waist",
         "state_top": "chest",
         "plural": 0,
         "colour": "blue",
         "colour_sidebar": 1,
         "exposed": 0,
         "type": [
          "swim",
          "school",
          "tanLines"
         ],
         "set": "school swimsuit",
         "gender": "f",
         "warmth": 20,
         "accessory": 0,
         "accessory_colour": 0,
         "cursed": 0,
         "location": 0,
         "outfitPrimary": {
          "under_lower": "school swimsuit bottom"
         }
        }
       ],
       "upper": [],
       "unlocked": true,
       "shopSend": false,
       "transfer": true,
       "isolated": false,
       "locationRequirement": [],
       "space": 5,
       "name": "Schools girl's locker"
      },
      "prison": {
       "face": [],
       "feet": [],
       "hands": [],
       "head": [],
       "legs": [],
       "lower": [],
       "neck": [],
       "over_head": [],
       "over_lower": [],
       "over_upper": [],
       "genitals": [],
       "under_lower": [],
       "under_upper": [],
       "upper": [],
       "unlocked": false,
       "shopSend": false,
       "transfer": false,
       "isolated": true,
       "locationRequirement": [],
       "space": 5,
       "name": "Prison locker"
      }
     },
     "upperoff": 0,
     "loweroff": 0,
     "underloweroff": 0,
     "underupperoff": 0,
     "upperwet": 0,
     "lowerwet": 0,
     "underlowerwet": 0,
     "underupperwet": 0,
     "upperwetstage": 0,
     "lowerwetstage": 0,
     "underupperwetstage": 0,
     "underlowerwetstage": 0,
     "waterwash": 0,
     "wear_over_upper": "none",
     "wear_over_lower": "none",
     "wear_upper": "none",
     "wear_lower": "none",
     "wear_under_upper": "none",
     "wear_under_lower": "none",
     "wear_over_head": "none",
     "wear_head": "none",
     "wear_face": "none",
     "wear_neck": "none",
     "wear_hands": "none",
     "wear_legs": "none",
     "wear_feet": "none",
     "wear_genitals": "none",
     "wear_outfit": "none",
     "parasite": {
      "bodyparts": [
       "nipples",
       "bottom",
       "penis",
       "balls",
       "clit",
       "anus",
       "vagina",
       "labia",
       "left_thigh",
       "right_thigh",
       "left_foot",
       "right_foot",
       "left_arm",
       "right_arm",
       "left_hand",
       "right_hand",
       "tummy",
       "back",
       "face",
       "mouth",
       "left_ear",
       "right_ear",
       "hair"
      ],
      "types": [
       "urchin",
       "slime",
       "maggot"
      ],
      "nipples": {},
      "bottom": {},
      "penis": {},
      "balls": {},
      "clit": {},
      "anus": {},
      "vagina": {},
      "labia": {},
      "left_thigh": {},
      "right_thigh": {},
      "left_foot": {},
      "right_foot": {},
      "left_arm": {},
      "right_arm": {},
      "left_hand": {},
      "right_hand": {},
      "tummy": {},
      "back": {},
      "face": {},
      "mouth": {},
      "left_ear": {},
      "right_ear": {},
      "hair": {},
      "urchin": [],
      "slime": [],
      "maggot": []
     },
     "skinColor": {
      "natural": "medium",
      "init": true,
      "range": 0,
      "current": {
       "test": "",
       "body": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)",
       "breasts": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)",
       "penis": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)",
       "swimshorts": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)",
       "swimsuitTop": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)",
       "swimsuitBottom": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)",
       "bikiniTop": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)",
       "bikiniBottom": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)",
       "tshirt": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)",
       "mouth": "hue-rotate(47deg) saturate(0.30) brightness(3.40)"
      },
      "tanValues": [
       0,
       0,
       0,
       0,
       0,
       0,
       0,
       0,
       0
      ],
      "overwriteEnable": false,
      "sunBlock": false,
      "overwrite": {
       "hStart": 47,
       "hEnd": 50,
       "sStart": 0.3,
       "sEnd": 0.32,
       "bStart": 3.4,
       "bEnd": 1.55
      },
      "overwriteValues": {
       "hStart": 45,
       "hEnd": 45,
       "sStart": 0.2,
       "sEnd": 0.4,
       "bStart": 4.5,
       "bEnd": 0.7
      }
     },
     "NPC_names_m": [
      "Oliver",
      "Noah",
      "George",
      "Arthur",
      "Freddie",
      "Leo",
      "Theo",
      "Oscar",
      "Charlie",
      "Harry",
      "Michael",
      "Christopher",
      "Matthew",
      "Joshua",
      "Jacob",
      "Nicholas",
      "Andrew",
      "Daniel",
      "Tyler",
      "Joseph",
      "James",
      "David",
      "Robert",
      "Jack",
      "Richard",
      "Paul",
      "Mark",
      "Thomas",
      "Adam",
      "Jason",
      "Connor",
      "Jake",
      "John",
      "Brian",
      "William",
      "Ben",
      "Kevin",
      "Eric",
      "Jeffrey",
      "Jamie",
      "Louis",
      "Ryan",
      "Mark",
      "Joe",
      "Stephen",
      "Ian",
      "Austin",
      "Kyle",
      "Zach",
      "Patrick"
     ],
     "NPC_names_f": [
      "Olivia",
      "Amelia",
      "Isla",
      "Ava",
      "Mia",
      "Grace",
      "Freya",
      "Lily",
      "Sophia",
      "Ivy",
      "Jessica",
      "Ashley",
      "Emily",
      "Sarah",
      "Samantha",
      "Amanda",
      "Brittany",
      "Elizabeth",
      "Taylor",
      "Megan",
      "Laura",
      "Gemma",
      "Emma",
      "Rebecca",
      "Claire",
      "Victoria",
      "Rachel",
      "Amy",
      "Jennifer",
      "Nicola",
      "Katie",
      "Lisa",
      "Julie",
      "Melissa",
      "Michelle",
      "Kim",
      "Angela",
      "Heather",
      "Stephanie",
      "Nicole",
      "Christina",
      "Susan",
      "Karen",
      "Jacqueline",
      "Deborah",
      "Tracey",
      "Jane",
      "Helen",
      "Diane",
      "Sharon"
     ],
     "money": 3500,
     "awareness": 219,
     "awarelevel": 1,
     "purity": 1000,
     "hairlength": 403,
     "fringelength": 203,
     "hairtype": "default",
     "fringetype": "default",
     "trauma": 3,
     "traumamax": 5000,
     "stressmax": 10000,
     "arousalmax": 10000,
     "physique": 5482.7112000000006,
     "physiquemax": 20000,
     "willpower": 198,
     "willpowermax": 1000,
     "beauty": 1528.5714285714287,
     "beautymax": 10000,
     "birthmonth": "september",
     "birthday": 3,
     "npc": [
      "Sydney"
     ],
     "npcnum": [
      28
     ],
     "npcrow": [
      0
     ],
     "dancestudioanger": 0,
     "dancelocation": 0,
     "alarm": 0,
     "finish": 0,
     "id": 0,
     "forest": 0,
     "forestmod": 1,
     "tipmod": 1,
     "blackmoney": 0,
     "crime": 0,
     "ironmanmode": false,
     "crimehistory": 0,
     "bullytimer": 60,
     "bullytimeroutside": 5,
     "bullyevent": 0,
     "bullyeventoutside": 0,
     "masturbationorgasm": 0,
     "malechance": 50,
     "maleChanceMale": 15,
     "maleChanceFemale": 30,
     "maleChanceSplit": "t",
     "malevictimchance": 5,
     "homochance": 4,
     "beastmalechance": 13,
     "beastMaleChanceMale": 5,
     "beastMaleChanceFemale": 40,
     "beastMaleChanceSplit": "t",
     "monsterhallucinations": "f",
     "monsterchance": 100,
     "deviancy": 0,
     "baileydefeated": 0,
     "baileydefeatedlewd": 0,
     "baileydefeatedchain": 0,
     "soldCount": 0,
     "robinmoney": 300,
     "alluremod": 1,
     "speechcycle": 0,
     "npcspeechcycle": 3,
     "museuminterest": 0,
     "orphan_hope": 0,
     "orphan_reb": 0,
     "masochism": 0,
     "masochism_level": 0,
     "sadism": 0,
     "sadism_level": 0,
     "lessonmissedtext": 0,
     "lessonmissed": 0,
     "home_event_timer": 2,
     "home_event_count": 0,
     "home_event_ward_timer": 3,
     "home_event_ward_count": 0,
     "home_gone": 10,
     "corruption_slime": 0,
     "lactating": 0,
     "lactation_pressure": 0,
     "milk_amount": 30,
     "milk_volume": 30,
     "milk_max": 3000,
     "milk_produced_stat": 0,
     "semen_max": 3000,
     "semen_produced_stat": 0,
     "lube_produced_stat": 0,
     "masturbation_semen": 0,
     "masturbation_milk": 0,
     "bunstat": 0,
     "creamstat": 0,
     "chef_sus": 0,
     "fluid_forced_stat": 0,
     "smuggler_location": "bus",
     "smuggler_timer": 4,
     "smuggler_stolen_stat": 0,
     "pub_task_stat": 0,
     "closinghour": 21,
     "openinghours": 1,
     "dontHide": false,
     "swimnudecounter": 0,
     "swimall": 0,
     "eden_plot_intro": 1,
     "wolf_plot_intro": 1,
     "asylum_plot_intro": 1,
     "plots": {
      "garden": [
       {
        "plant": "daisy",
        "stage": 1,
        "days": 1,
        "water": 1,
        "till": 1,
        "bed": "earth",
        "quality": 1,
        "size": "small"
       },
       {
        "plant": "daisy",
        "stage": 1,
        "days": 1,
        "water": 1,
        "till": 1,
        "bed": "earth",
        "quality": 1,
        "size": "small"
       },
       {
        "plant": "daisy",
        "stage": 1,
        "days": 1,
        "water": 1,
        "till": 1,
        "bed": "earth",
        "quality": 1,
        "size": "small"
       }
      ]
     },
     "tendingvars": {},
     "tending_yield_factor": 10,
     "plants_known": [
      "daisy"
     ],
     "plants": {},
     "stall_rejected": 0,
     "produce_sold": 0,
     "stat_shoot": 0,
     "stat_lurkers_captured": 0,
     "stat_aphrodisiacs_sold": 0,
     "stat_panties_stolen": 0,
     "farm_shift": 0,
     "cattle_milked": 0,
     "masseur_stat": 0,
     "machine_stat": 0,
     "wild_plant_stat": 0,
     "bird": {},
     "moonstate": 0,
     "blackjack_played": 0,
     "blackjack_won": 0,
     "blackjack_streak": 0,
     "blackjack_streak_high": 0,
     "cardcover": {
      "style": 0,
      "colour": "red"
     },
     "hoodDown": 0,
     "prof": {
      "spray": 0
     },
     "stat_police": {
      "pillory": 0,
      "community": 0,
      "prison": 0
     },
     "child_played": [],
     "speech_attitude": "neutral",
     "orgasmtrait": 0,
     "ejactrait": 0,
     "molesttrait": 0,
     "rapetrait": 0,
     "bestialitytrait": 0,
     "tentacletrait": 0,
     "voretrait": 0,
     "milkdranktrait": 0,
     "choketrait": 0,
     "physicalTransform": 0,
     "specialTransform": 0,
     "angelbuild": 1,
     "angel": 0,
     "angelforgive": 0,
     "angelBanish": 0,
     "angelBanishMax": 0,
     "demonbuild": 0,
     "demon": 0,
     "demonabsorb": 0,
     "fallenangel": 0,
     "fallenbuild": 0,
     "catbuild": 0,
     "cat": 0,
     "heterochromia": 0,
     "cowbuild": 0,
     "cow": 0,
     "birdbuild": 0,
     "harpy": 0,
     "foxbuild": 0,
     "fox": 0,
     "stray_happiness": 50,
     "seductionskill": 0,
     "oralskill": 0,
     "vaginalskill": 0,
     "analskill": 0,
     "handskill": 0,
     "feetskill": 0,
     "bottomskill": 0,
     "thighskill": 0,
     "chestskill": 0,
     "penileskill": 0,
     "skulduggery": 0,
     "skulduggeryday": 0,
     "danceskill": 0,
     "swimmingskill": 27,
     "athletics": 4,
     "tending": 0,
     "housekeeping": 0,
     "hygiene": 0,
     "hunger": 0,
     "thirst": 0,
     "tiredness": 857,
     "arousal": 0,
     "arousalmasochism": 0,
     "stress": -175,
     "pain": 0,
     "combat": 0,
     "location": "school",
     "breastsizeold": 0,
     "breastsizemax": 12,
     "breastsizemin": 0,
     "mouthsensitivity": 2,
     "breastsensitivity": 2,
     "bottomsensitivity": 2,
     "genitalsensitivity": 2,
     "bottomsizeold": 0,
     "bottomsizemax": 8,
     "bottomsizemin": 0,
     "bottomgrowthtimer": 371,
     "workouts": 12,
     "penissizemax": 4,
     "penissizemin": -2,
     "penisgrowthtimer": 700,
     "ballssize": 2,
     "ballssizemax": 4,
     "ballssizemin": 0,
     "ballsgrowthtimer": 700,
     "physiqueuse": 12,
     "rapeavoid": 1,
     "sexavoid": 1,
     "molestavoid": 1,
     "rescued": 1,
     "baileyhospital": 0,
     "squidcount": 0,
     "no_underwear": 0,
     "overlowerwet": 0,
     "overlowerwetstage": 0,
     "overupperwet": 0,
     "overupperwetstage": 0,
     "genderknown": [
      "Robin",
      "Bailey"
     ],
     "vaginause": 0,
     "anususe": 0,
     "mouthuse": 0,
     "leftarm": 0,
     "rightarm": 0,
     "chestuse": 0,
     "penisuse": 0,
     "thighuse": 0,
     "bottomuse": 0,
     "feetuse": 0,
     "vaginastate": 0,
     "anusstate": 0,
     "mouthstate": 0,
     "penisstate": 0,
     "cheststate": 0,
     "head": 0,
     "front": 0,
     "back": 0,
     "chest": 0,
     "carryblock": 0,
     "beastgenderoverride": 0,
     "dgchance": 0,
     "cbchance": 5,
     "straponchance": 0,
     "breast_mod": 8,
     "penis_mod": 6,
     "facebruise": 1,
     "chestbruise": 0,
     "tummybruise": 0,
     "vaginabruise": 0,
     "penisbruise": 0,
     "anusbruise": 0,
     "bottombruise": 0,
     "thighbruise": 0,
     "leftarmbruise": 0,
     "rightarmbruise": 0,
     "neckbruise": 0,
     "rapestat": 0,
     "beastrapestat": 0,
     "tentaclerapestat": 0,
     "moleststat": 1,
     "vaginalstat": 0,
     "vaginalejacstat": 0,
     "analstat": 0,
     "analejacstat": 0,
     "oralstat": 0,
     "oralejacstat": 0,
     "semenswallowedstat": 0,
     "animalsemenswallowedstat": 0,
     "handstat": 0,
     "handejacstat": 0,
     "feetstat": 0,
     "feetejacstat": 0,
     "thighstat": 0,
     "thighejacstat": 0,
     "bottomstat": 0,
     "bottomejacstat": 0,
     "penilestat": 0,
     "penileejacstat": 0,
     "clothesstripstat": 0,
     "clothesruinstat": 0,
     "orgasmstat": 0,
     "vaginalentranceejacstat": 0,
     "faceejacstat": 0,
     "cheststat": 0,
     "chestejacstat": 0,
     "hairejacstat": 0,
     "tummyejacstat": 0,
     "neckejacstat": 0,
     "ejacstat": 0,
     "hitstat": 0,
     "attackstat": 0,
     "prostitutionstat": 0,
     "forcedprostitutionstat": 0,
     "tablesservedstat": 0,
     "parasitestat": 0,
     "passoutstat": 0,
     "masturbationstat": 0,
     "masturbationorgasmstat": 0,
     "secondsSpentMasturbating": 0,
     "milk_drank_stat": 0,
     "nectar_drank_stat": 0,
     "nectar_addiction": 0,
     "nectar_timer": 0,
     "gloryholestat": 0,
     "parasite_known": [],
     "chokeorgasm": 0,
     "analdoublestat": 0,
     "vaginaldoublestat": 0,
     "sextoystat": 0,
     "urinestat": 0,
     "hypnosis_traits": {},
     "town_projects": {},
     "danceaction": 0,
     "danceactiondefault": 0,
     "dancestat": 0,
     "dancing": 0,
     "pullaway": 0,
     "novaginal": 0,
     "noanal": 0,
     "nopenile": 0,
     "nochoke": 0,
     "vaginalchastity": 0,
     "analchastity": 0,
     "penilechastity": 0,
     "drinksservedstat": 0,
     "dockhours": 0,
     "brothel_basement_price": 1000,
     "brothelshowdata": {
      "counts": {
       "agreed": 0,
       "done": 0
      },
      "type": "none",
      "intro": 0,
      "done": false,
      "missed": false
     },
     "speechorgasmweakcumcount": 0,
     "speechorgasmnocumcount": 0,
     "speechorgasmcount": 0,
     "speechorgasmrepeat": 0,
     "underwatertime": 0,
     "underwater": 0,
     "walltype": "wall",
     "position": 0,
     "prop": [],
     "submissive": 990,
     "assertive": 0,
     "assertiveaction": "stress",
     "uncomfortable": {
      "underwear": true,
      "nude": true,
      "prostituting": true,
      "lewd": true,
      "hypnosis": true
     },
     "rescue": 0,
     "drugged": 0,
     "drunk": 0,
     "exposed": 0,
     "traumagain": 4,
     "stressgain": 2513,
     "traumasaved": 3,
     "stresssaved": 0,
     "phase": 2,
     "phase2": 0,
     "orgasmdown": -198,
     "noise": 0,
     "enemywounded": 0,
     "enemyejaculated": 0,
     "enemyno": 1,
     "enemynomax": 0,
     "enemyanger": 49,
     "enemytrust": 0,
     "semenpuddle": 0,
     "eventskip": 0,
     "menu": 0,
     "consensual": 0,
     "attention": 0,
     "orgasmcount": 0,
     "leftboundcarry": 0,
     "rightboundcarry": 0,
     "orgasmcurrent": 0,
     "hospitalintro": 0,
     "traumafocus": 0,
     "pubwhore": 0,
     "policemolestation": 0,
     "npclovehigh": 10,
     "npclovehighsu": 30,
     "npclovelow": -10,
     "npclovelowsu": -30,
     "npcdomhigh": 10,
     "npcdomlow": -10,
     "schoolevent": 0,
     "schooleventtimer": 9,
     "schoolrep": {
      "crossdress": 0,
      "herm": 0
     },
     "flashbackhome": 0,
     "flashbacktown": 0,
     "flashbackbeach": 0,
     "flashbackunderground": 0,
     "flashbackschool": 0,
     "panicviolence": 0,
     "panicparalysis": 0,
     "colouraction": 0,
     "hungerenabled": 0,
     "thirstenabled": 0,
     "hygieneenabled": 0,
     "exhibitionism": 0,
     "promiscuity": 34,
     "diagnosis": 0,
     "psych": 0,
     "asylum": 0,
     "audience": 0,
     "audienceexcitement": 0,
     "audiencearousal": 0,
     "audiencemod": 1,
     "venuemod": 1,
     "danceevent": 0,
     "dancephysique": 0,
     "hypnosis": 0,
     "hypnotised": 0,
     "pillsconsumed": 0,
     "medicated": 0,
     "trance": 0,
     "harperexam": 0,
     "schoolLessonsMissed": {
      "science": 0,
      "maths": 0,
      "english": 0,
      "history": 0,
      "swimming": 0
     },
     "science_star": 2,
     "maths_star": 1,
     "english_star": 2,
     "history_star": 2,
     "fame": {
      "exhibitionism": 3,
      "prostitution": 0,
      "bestiality": 0,
      "sex": 0,
      "rape": 0,
      "good": 0,
      "business": 0,
      "scrap": 0,
      "pimp": 0,
      "social": 0,
      "model": 0,
      "pregnancy": 0,
      "impreg": 0
     },
     "park_fame": 0,
     "park_run_seen_by": [],
     "spray": 1,
     "spraymax": 1,
     "spraystat": 0,
     "infinitespray": 0,
     "mathstrait": 0,
     "englishtrait": 0,
     "sciencetrait": 0,
     "historytrait": 0,
     "wolfgirl": 0,
     "wolfbuild": 0,
     "swarm": {
      "type": 0,
      "name": 0,
      "move": 0,
      "spill": 0,
      "steady": 0,
      "amount": {},
      "data": {}
     },
     "water": 0,
     "foresthunt": 0,
     "edenforesthunt": 0,
     "blackwolfhunt": 0,
     "wolfpacktrust": 0,
     "wolfpackfear": 0,
     "sea": 0,
     "penilechastityparasite": 0,
     "vaginalchastityparasite": 0,
     "analchastityparasite": 0,
     "vorestrength": 0,
     "vorestruggle": 0,
     "voretentacles": 0,
     "vorestage": 0,
     "vorecreature": 0,
     "swallowed": 0,
     "swallowedstat": 0,
     "tentacles": {
      "0": null,
      "1": null,
      "2": null,
      "3": null,
      "4": null,
      "5": null,
      "6": null,
      "7": null,
      "8": null,
      "9": null,
      "10": null,
      "11": null,
      "12": null,
      "13": null,
      "14": null,
      "15": null,
      "16": null,
      "17": null,
      "18": null,
      "19": null,
      "20": null,
      "active": 0,
      "max": 0
     },
     "leftleg": 0,
     "rightleg": 0,
     "leftnipple": 0,
     "rightnipple": 0,
     "leftarmstate": 0,
     "rightarmstate": 0,
     "feetstate": 0,
     "science_exam_difficulty": 33,
     "maths_exam_difficulty": 53,
     "english_exam_difficulty": 13,
     "history_exam_difficulty": 36,
     "detention": 0,
     "delinquency": 10,
     "cool": 146,
     "coolmax": 400,
     "school": 400,
     "maths": 100,
     "science": 100,
     "english": 100,
     "history": 100,
     "science_exam": 2.88,
     "maths_exam": 2.4,
     "english_exam": 4.8,
     "history_exam": 3.36,
     "scienceprogression": 0,
     "distinction_stat": 0,
     "audienceselector": 0,
     "audiencecamera": 0,
     "audiencecamera1": 0,
     "audiencecamera2": 0,
     "audiencecamera3": 0,
     "audiencecamera4": 0,
     "audiencecamera5": 0,
     "audiencecamera6": 0,
     "audiencemember": 0,
     "leftactioncarry": "rest",
     "rightactioncarry": "rest",
     "feetactioncarry": "rest",
     "mouthactioncarry": "rest",
     "leftactioncarrypain": "leftprotect",
     "rightactioncarrypain": "rightprotect",
     "mouthactioncarrypain": "letout",
     "leftactioncarryorgasm": "leftgrip",
     "rightactioncarryorgasm": "rightgrip",
     "mouthactioncarryorgasm": "letoutorgasm",
     "leftactioncarrydissociation": "leftcurl",
     "rightactioncarrydissociation": "rightcurl",
     "mouthactioncarrydissociation": "noises",
     "sleeptrouble": 1,
     "nightmares": 0,
     "anxiety": 0,
     "flashbacks": 0,
     "panicattacks": 0,
     "hallucinations": 0,
     "dissociation": 0,
     "scienceproject": "none",
     "mathsproject": "none",
     "englishPlay": "none",
     "oxygenmax": 1200,
     "oxygen": 1200,
     "suffocating": 0,
     "hallucinogen": 0,
     "antiquemoney": 0,
     "antiquemoneyhistory": 0,
     "alluretest": 0,
     "whitneypantiescheck": 0,
     "insecurity_penis_tiny": 0,
     "insecurity_penis_small": 0,
     "insecurity_penis_big": 0,
     "insecurity_breasts_tiny": 0,
     "insecurity_breasts_small": 0,
     "insecurity_breasts_big": 0,
     "insecurity_pregnancy": 0,
     "acceptance_penis_tiny": 0,
     "acceptance_penis_small": 0,
     "acceptance_penis_big": 0,
     "acceptance_breasts_tiny": 0,
     "acceptance_breasts_small": 0,
     "acceptance_breasts_big": 0,
     "acceptance_pregnancy": 0,
     "anus_climax": 0,
     "penis_climax": 0,
     "mouth_climax": 0,
     "active_enemy": 0,
     "sewingKit": 0,
     "skin": {
      "forehead": {},
      "left_cheek": {},
      "right_cheek": {},
      "left_shoulder": {},
      "right_shoulder": {},
      "breasts": {},
      "back": {},
      "left_bottom": {},
      "right_bottom": {},
      "pubic": {},
      "left_thigh": {},
      "right_thigh": {}
     },
     "bodypart_number": 12,
     "pillory_tenant": {
      "person": {
       "penis": 0,
       "vagina": 0,
       "breastsdesc": 0,
       "chest": 0,
       "lactation": 0,
       "lefthand": 0,
       "righthand": 0,
       "anus": 0,
       "mouth": 0,
       "gender": 0,
       "description": 0,
       "fullDescription": 0,
       "insecurity": 0,
       "pronoun": 0,
       "pronouns": {
        "he": 0,
        "his": 0
       },
       "penissize": 0,
       "breastsize": 0,
       "bottomsize": 0,
       "ballssize": 0,
       "penisdesc": 0,
       "breastdesc": 0,
       "health": 0,
       "healthmax": 0,
       "skincolour": 0,
       "teen": 0,
       "adult": 0,
       "intro": 0,
       "speechpenisescape": 0,
       "speechvaginaescape": 0,
       "speechanusescape": 0,
       "type": 0,
       "stance": 0,
       "monster": 0,
       "active": 0
      },
      "exists": 0,
      "duration": 0,
      "served": 0,
      "startday": 0,
      "starthour": 0,
      "endday": 0,
      "endhour": 0,
      "crowd": 0,
      "wet": 0,
      "upperexposed": 0,
      "lowerexposed": 0,
      "fruit": 0,
      "fruitstock": 0,
      "face": 0,
      "ass": 0,
      "genital": 0,
      "broken": 0,
      "lastviewed": {
       "day": 0,
       "hour": 0
      },
      "special": {
       "name": "",
       "desc": ""
      }
     },
     "police_access_card": 0,
     "police_intro": 0,
     "police_hack": 0,
     "pub_hack_job": 0,
     "hacker_tasks": [],
     "framed": 0,
     "brothel_raid": 0,
     "brothel_raid_day": 0,
     "brothel_thief": 0,
     "lenses_ordered": [],
     "custom_lenses_already_ordered": 0,
     "custom_eyecolours": [],
     "o_long_and_beautiful": 0,
     "hy_sibling": 0,
     "hy_parent": 0,
     "long_hair_meet_day": 99999,
     "misbehaviour_day": 99999,
     "stealtarget": "",
     "stealdifficulty": 1,
     "compressSave": true,
     "confirmSave": false,
     "confirmLoad": false,
     "confirmDelete": true,
     "map": {
      "hideLinks": false,
      "available": {
       "Domus Street": [
        "Barb Street",
        "Danube Street",
        "Residential alleyways"
       ],
       "Barb Street": [
        "Domus Street",
        "Cliff Street",
        "Connudatus Street",
        "Residential alleyways"
       ],
       "Danube Street": [
        "Domus Street",
        "Wolf Street",
        "Connudatus Street",
        "Residential alleyways"
       ],
       "Connudatus Street": [
        "Barb Street",
        "Danube Street",
        "Cliff Street",
        "Wolf Street",
        "Residential alleyways",
        "Commercial alleyways"
       ],
       "Cliff Street": [
        "Barb Street",
        "Starfish Street",
        "Connudatus Street",
        "High Street",
        "Commercial alleyways"
       ],
       "Wolf Street": [
        "Danube Street",
        "Nightingale Street",
        "Connudatus Street",
        "High Street",
        "Commercial alleyways"
       ],
       "High Street": [
        "Cliff Street",
        "Wolf Street",
        "Starfish Street",
        "Nightingale Street",
        "Commercial alleyways",
        "Park"
       ],
       "Starfish Street": [
        "Cliff Street",
        "Mer Street",
        "High Street",
        "Oxford Street",
        "Park"
       ],
       "Nightingale Street": [
        "Wolf Street",
        "Elk Street",
        "High Street",
        "Oxford Street",
        "Park"
       ],
       "Oxford Street": [
        "Starfish Street",
        "Nightingale Street",
        "Mer Street",
        "Elk Street",
        "Park",
        "Industrial alleyways"
       ],
       "Mer Street": [
        "Starfish Street",
        "Oxford Street",
        "Harvest Street",
        "Industrial alleyways"
       ],
       "Elk Street": [
        "Nightingale Street",
        "Oxford Street",
        "Harvest Street",
        "Industrial alleyways"
       ],
       "Harvest Street": [
        "Mer Street",
        "Elk Street",
        "Industrial alleyways"
       ],
       "Residential alleyways": [
        "Domus Street",
        "Barb Street",
        "Danube Street",
        "Connudatus Street",
        "Commercial alleyways"
       ],
       "Commercial alleyways": [
        "Connudatus Street",
        "Cliff Street",
        "Wolf Street",
        "High Street",
        "Residential alleyways",
        "Park"
       ],
       "Park": [
        "High Street",
        "Starfish Street",
        "Oxford Street",
        "Nightingale Street",
        "Commercial alleyways",
        "Industrial alleyways"
       ],
       "Industrial alleyways": [
        "Oxford Street",
        "Mer Street",
        "Elk Street",
        "Harvest Street",
        "Park"
       ]
      },
      "arrayList": [
       "Domus Street",
       "Barb Street",
       "Danube Street",
       "Connudatus Street",
       "Cliff Street",
       "Wolf Street",
       "High Street",
       "Starfish Street",
       "Nightingale Street",
       "Oxford Street",
       "Mer Street",
       "Elk Street",
       "Harvest Street",
       "Residential alleyways",
       "Commercial alleyways",
       "Park",
       "Industrial alleyways"
      ],
      "hideLinksCheck": [],
      "location": "oxford"
     },
     "availableMapsVersion": 3,
     "vaginaWetness": 0,
     "trackedArousal": [
      0,
      0,
      300,
      0,
      0
     ],
     "masturbation_vaginaFluid": 0,
     "vaginaArousalWetness": 0,
     "timeSinceArousal": 138,
     "museumAntiques": {
      "antiques": {
       "antiquebox": "notFound",
       "antiquesilverring": "notFound",
       "antiquegoldnecklace": "notFound",
       "antiqueivorynecklace": "notFound",
       "antiquecrystal": "notFound",
       "antiquehorn": "notFound",
       "antiquewatch": "notFound",
       "antiquedildo": "notFound",
       "antiquecandlestick": "notFound",
       "antiqueforestarrow": "notFound",
       "antiqueforestdagger": "notFound",
       "antiqueforestgem": "notFound",
       "antiquesilverbrooch": "notFound",
       "antiquetrashcup": "notFound",
       "antiquetrashburner": "notFound",
       "antiquebrassstatuette": "notFound",
       "antiquegoldchastitybelt": "notFound",
       "antiquecoppercompass": "notFound",
       "antiquegrenade": "notFound",
       "antiquestonetalisman": "notFound",
       "antiquesilvermask": "notFound",
       "antiquediamond": "notFound",
       "antiquesilvercompass": "notFound",
       "antiquesilverdagger": "notFound",
       "antiquerustedcutlass": "notFound",
       "antiquecutlass": "notFound",
       "antiqueleathermap": "notFound",
       "antiquebell": "notFound",
       "antiquebullet": "notFound",
       "antiqueshell": "notFound",
       "antiquegoldring": "notFound",
       "antiquegoldbrooch": "notFound",
       "antiquecoralring": "notFound",
       "antiquehourglass": "notFound",
       "antiquecoppercoin": "notFound",
       "antiquesilvercoin": "notFound",
       "antiquegoldcoin": "notFound",
       "antiquesilverblade": "notFound",
       "antiqueivorystatuette": "notFound",
       "antiquestrangefetish": "notFound",
       "antiquesilvergoblet": "notFound",
       "antiquesilvercrown": "notFound",
       "antiquewhitecrystal": "notFound",
       "antiqueminesign": "notFound"
      },
      "museumCount": 0,
      "stolenCount": 0,
      "recoveredCount": 0,
      "maxCount": 44
     },
     "winterHint": "notGiven",
     "feats": {
      "locked": false,
      "soft": false,
      "allSaves": {
       "points": 0,
       "specialClothes": {
        "daisy": "unlocked",
        "loincloth": "unlocked",
        "darkpendant": "unlocked",
        "witchdress": "unlocked",
        "vampirejacket": "unlocked",
        "witchhat": "unlocked",
        "witchshoes": "unlocked",
        "mummyfacewrap": "unlocked",
        "mummytop": "unlocked",
        "mummyskirt": "unlocked",
        "scarecrowshirt": "unlocked",
        "scarecrowhat": "unlocked",
        "skeletonmask": "unlocked",
        "skeletonoutfit": "unlocked",
        "classyvampirejacket": "unlocked",
        "futuristicbodysuit": "unlocked",
        "serafuku": "unlocked",
        "catsuit": "unlocked"
       }
      },
      "currentSave": {},
      "filter": "All"
     },
     "featsBoosts": {
      "upgrades": {
       "money": 0,
       "grades": 0,
       "skulduggery": 0,
       "dancing": 0,
       "swimming": 0,
       "athletics": 0,
       "tending": 0,
       "greenThumb": 0,
       "seduction": 0,
       "purity": 0,
       "impurity": 0,
       "newLife": 0,
       "aNewBestFriend": 0,
       "tattoos": 0,
       "defaultMoves": 0,
       "randomClothing": 0,
       "specialClothing": 0,
       "sexToys": 0
      },
      "upgradeDetails": {
       "money": {
        "cost": 5,
        "limit": 0,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "grades": {
        "cost": 15,
        "limit": 30,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "skulduggery": {
        "cost": 5,
        "limit": 20,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "dancing": {
        "cost": 5,
        "limit": 20,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "swimming": {
        "cost": 5,
        "limit": 20,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "athletics": {
        "cost": 5,
        "limit": 20,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "tending": {
        "cost": 5,
        "limit": 20,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "greenThumb": {
        "cost": 40,
        "limit": 40,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": "",
        "hidden": true
       },
       "seduction": {
        "cost": 5,
        "limit": 20,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "purity": {
        "cost": 20,
        "limit": 100,
        "minCount": 2,
        "count": 0,
        "exclusive": "impurity"
       },
       "impurity": {
        "cost": 20,
        "limit": 100,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": "purity"
       },
       "newLife": {
        "cost": 20,
        "limit": 0,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "aNewBestFriend": {
        "cost": 10,
        "limit": 10,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "tattoos": {
        "cost": 5,
        "limit": 25,
        "minCount": 2,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "defaultMoves": {
        "cost": 5,
        "limit": 25,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "randomClothing": {
        "cost": 1,
        "limit": 20,
        "minCount": 0,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "specialClothing": {
        "cost": 40,
        "limit": 40,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       },
       "sexToys": {
        "cost": 30,
        "limit": 0,
        "minCount": 1,
        "count": 0,
        "exclusive": ""
       }
      },
      "missing": {
       "money": "Unlock this boost by obtaining the 'Pocket Change' feat",
       "grades": "Unlock this boost by obtaining the 'Perfect Record' feat",
       "skulduggery": "Unlock this boost by obtaining the 'Thief' feat",
       "dancing": "Unlock this boost by obtaining the 'May I have this Dance?' feat",
       "swimming": "Unlock this boost by obtaining the 'Aquanaut' feat",
       "athletics": "Unlock this boost by obtaining the 'Swift' feat",
       "tending": "Unlock this boost by obtaining the 'Green Fingered' feat",
       "seduction": "Unlock this boost by obtaining the 'Seductress' feat",
       "purity": "Unlock this boost by obtaining the 'Walk Like an Angel' and 'Falling, Falling, Falling...' feats",
       "impurity": "Unlock this boost by obtaining the 'Devilish Looks' feat",
       "newLife": "Unlock this boost by obtaining a hidden feat (Hint: Something left behind.)",
       "aNewBestFriend": "Unlock this boost by obtaining a hidden feat (Hint: Whispers in your ear.)",
       "tattoos": "Unlock this boost by obtaining the 'Billboard' and 'A Living Canvas' feats",
       "defaultMoves": "Unlock this boost by obtaining a hidden feat (Hint: Starting off fast.)",
       "randomClothing": "",
       "specialClothing": "Unlock this boost by obtaining a hidden feat (Hint: Able to wear them all.)",
       "sexToys": "Unlock this boost by obtaining a hidden feat (Hint: Is it worth opening the toybox?)"
      },
      "name": {
       "money": "Money",
       "grades": "School Grades",
       "skulduggery": "Skulduggery Grade",
       "dancing": "Dancing Grade",
       "swimming": "Swimming Grade",
       "athletics": "Athletics Grade",
       "tending": "Tending Grade",
       "greenThumb": "Green Thumb trait",
       "seduction": "Seduction grade",
       "purity": "Daily purity",
       "impurity": "Daily impurity",
       "newLife": "New Life",
       "aNewBestFriend": "A New Best Friend",
       "tattoos": "Tattoos",
       "defaultMoves": "Default Moves",
       "randomClothing": "Random Clothing",
       "specialClothing": "Special Clothing",
       "sexToys": "Sex Toys"
      },
      "pointsUsed": 0,
      "clothingGender": "Either",
      "clothingCustomColors": false,
      "tattoos": {
       "1": {
        "bodypart": "Random",
        "tattoo": "Random",
        "pen": "Tattoo"
       },
       "2": {
        "bodypart": "Random",
        "tattoo": "Random",
        "pen": "Tattoo"
       },
       "3": {
        "bodypart": "Random",
        "tattoo": "Random",
        "pen": "Tattoo"
       },
       "4": {
        "bodypart": "Random",
        "tattoo": "Random",
        "pen": "Tattoo"
       },
       "5": {
        "bodypart": "Random",
        "tattoo": "Random",
        "pen": "Tattoo"
       }
      },
      "sexToys": [
       {},
       {},
       {},
       {},
       {},
       {}
      ]
     },
     "transformationParts": {
      "traits": {
       "fangs": "disabled",
       "sharpEyes": "disabled",
       "mateForLife": "disabled",
       "flaunting": "disabled"
      },
      "angel": {
       "halo": "disabled",
       "wings": "disabled"
      },
      "fallenAngel": {
       "halo": "disabled",
       "wings": "disabled"
      },
      "demon": {
       "horns": "disabled",
       "wings": "disabled",
       "tail": "disabled"
      },
      "cat": {
       "ears": "disabled",
       "tail": "disabled",
       "heterochromia": "disabled"
      },
      "cow": {
       "horns": "disabled",
       "ears": "disabled",
       "tail": "disabled"
      },
      "wolf": {
       "ears": "disabled",
       "tail": "disabled",
       "pubes": "disabled",
       "pits": "disabled",
       "cheeks": "disabled"
      },
      "bird": {
       "tail": "disabled",
       "wings": "disabled",
       "eyes": "disabled",
       "malar": "disabled",
       "plumage": "disabled",
       "pubes": "disabled"
      },
      "fox": {
       "ears": "disabled",
       "tail": "disabled",
       "cheeks": "disabled"
      }
     },
     "chimera": {
      "demoncat": {
       "tail": true
      },
      "demoncow": {
       "horns": true
      },
      "demonharpy": {
       "wings": true
      }
     },
     "facestyle": "default",
     "makeup": {
      "owned": {
       "lipstick": [],
       "eyeshadow": [],
       "eyelenses": [],
       "hairdye": [],
       "mascara": [],
       "custom_eyelenses": []
      },
      "lipstick": 0,
      "eyeshadow": 0,
      "eyelenses": {
       "left": 0,
       "right": 0
      },
      "mascara": 0,
      "mascara_running": 0,
      "pbcolour": 0,
      "browscolour": 0,
      "concealer": 0
     },
     "leftEyeColour": "red",
     "rightEyeColour": "red",
     "prepareSaveDetails": true,
     "saveDetails": {
      "exported": {
       "days": 0,
       "frequency": 15,
       "count": 0,
       "dayCount": 0
      },
      "auto": {
       "count": 1
      },
      "slot": {
       "count": 0,
       "dayCount": 0
      },
      "playTime": 569851,
      "loadTime": [
       "(revive:date)",
       "2023-10-28T17:24:13.482Z"
      ],
      "loadCount": 1,
      "f": 3
     },
     "shopDefaults": {
      "color": "black",
      "colorSet": null,
      "secColor": "black",
      "secColorSet": null,
      "disableReturn": false,
      "alwaysBackToShopButton": false,
      "noHelp": false,
      "noTraits": false,
      "highContrast": false,
      "mannequinGender": "same",
      "mannequinGenderFromClothes": false,
      "colourItems": "random",
      "compactMode": false
     },
     "templePromised": "",
     "sleepStat": 8,
     "estatePersistent": {
      "suspicion": 0,
      "newDeckTimer": 3,
      "markedCards": [
       "(revive:set)",
       []
      ],
      "stakesRaised": false,
      "suggestedRaisingStakes": false,
      "playerRejectedRaisingStakes": false,
      "totalBetMoneyMade": 0,
      "totalBetMoneyLost": 0,
      "totalTipMoneyMade": 0,
      "totalMoneyConfiscated": 0,
      "totalRoundsWon": 0,
      "totalRoundsLost": 0,
      "totalRoundsTied": 0,
      "totalBetRoundsWon": 0,
      "totalBetRoundsLost": 0,
      "totalBetRoundsTied": 0,
      "totalGamesPlayedWithBetting": 0,
      "totalGamesPlayed": 0,
      "totalCaughtCheating": 0,
      "winStreakHighScore": 0,
      "winStreak": 0,
      "lossStreakHighScore": 0,
      "lossStreak": 0
     },
     "modeloptionsOverride": {},
     "wraith": {
      "state": "",
      "init": 0
     },
     "necklaceThief": "",
     "bodysize": 2,
     "eyeselect": "red",
     "hairselect": "platinumblond",
     "awareselect": "knowledgeable",
     "background": "promiscuous",
     "startingseason": "autumn",
     "blackchance": 0,
     "bestialitydisable": "f",
     "swarmdisable": "f",
     "spiderdisable": "f",
     "slugdisable": "f",
     "waspdisable": "f",
     "beedisable": "f",
     "lurkerdisable": "f",
     "horsedisable": "f",
     "bodywritingLvl": 2,
     "parasitedisable": "f",
     "slimedisable": "f",
     "voredisable": "f",
     "tentacledisable": "f",
     "plantdisable": "f",
     "analdisable": "f",
     "analdoubledisable": "f",
     "analingusdisablegiving": "f",
     "analingusdisablereceiving": "f",
     "vaginaldoubledisable": "f",
     "transformdisable": "f",
     "transformdisabledivine": "f",
     "breastfeedingdisable": "f",
     "parasitepregdisable": "f",
     "asphyxiaLvl": 2,
     "NudeGenderDC": 1,
     "npcVirginityChance": 90,
     "npcVirginityChanceAdult": 50,
     "footdisable": "f",
     "toywhipdisable": "f",
     "toydildodisable": "f",
     "toymultiplepenetration": "f",
     "pregnancyspeechdisable": "f",
     "hypnosisdisable": "f",
     "statdisable": "f",
     "cheatdisable": "t",
     "watersportsdisable": "t",
     "facesitdisable": "f",
     "ruffledisable": "f",
     "forcedcrossdressingdisable": "f",
     "saveName": "NG",
     "checkstyle": "percentage",
     "blackwolfmonster": 2,
     "greathawkmonster": 2,
     "reducedLineHeight": false,
     "clothesPrice": 1,
     "clothesPriceUnderwear": 1,
     "clothesPriceSchool": 1,
     "clothesPriceLewd": 1,
     "furniturePriceFactor": 1,
     "basePlayerPregnancyChance": 80,
     "baseNpcPregnancyChance": 8,
     "humanPregnancyMonths": 3,
     "wolfPregnancyWeeks": 4,
     "playerPregnancyHumanDisable": "f",
     "playerPregnancyBeastDisable": "f",
     "npcPregnancyDisable": "f",
     "incompletePregnancyDisable": "t",
     "cycledisable": "f",
     "pregnancytype": "realistic",
     "rentmod": 1,
     "condomLvl": 2,
     "condomChance": 60,
     "condomUseChanceRape": 33,
     "condomUseChanceCon": 83,
     "multipleWardrobes": false,
     "notifyUpdate": true,
     "devOptions": {
      "trace": false,
      "invocationId": false
     },
     "currentSettings": "export",
     "naturalhaircolour": "platinumblond",
     "currentSubsection": "pregnancySettings",
     "pbdisable": "t",
     "bodywritingdisable": "f",
     "disableAutoSelect": false,
     "mannequinBreastsSize": 3,
     "furniture": {
      "bedroom": {
       "bed": {
        "id": "bed"
       },
       "wardrobe": {
        "id": "wardrobe"
       },
       "desk": {
        "id": "desk"
       },
       "chair": {
        "id": "chair"
       }
      }
     },
     "furnitureLog": [
      "bed",
      "wardrobe",
      "desk",
      "chair"
     ],
     "physiquesize": 12000,
     "semen_volume": 93,
     "semen_amount": 93,
     "per_npc": {},
     "storedNPCs": {},
     "perNPCFix": 4,
     "breastgrowthtimer": 349.9,
     "tryOn": {
      "autoReset": true,
      "value": 0,
      "showEquip": {
       "over_head": null,
       "over_upper": null,
       "over_lower": null
      },
      "showUnderEquip": {
       "upper": null,
       "lower": null
      }
     },
     "haircolour": "platinumblond",
     "hairColourStyle": "simple",
     "hairColourGradient": {
      "style": "split",
      "colours": [
       "red",
       "black"
      ]
     },
     "hairfringecolour": "platinumblond",
     "hairFringeColourStyle": "simple",
     "hairFringeColourGradient": {
      "style": "split",
      "colours": [
       "red",
       "black"
      ]
     },
     "sexStats": {
      "breasts": {
       "playedWith": 0
      },
      "creampie": {
       "self": {
        "anus": 0,
        "mouth": 0,
        "vagina": 0
       },
       "npc": {
        "anus": 0,
        "mouth": 0,
        "vagina": 0
       }
      },
      "pills": {
       "pills": {
        "bottom reduction": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "bottom growth": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "bottom blocker": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "breast reduction": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "breast growth": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "breast blocker": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "penis reduction": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "penis growth": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "penis blocker": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "fertility booster": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "contraceptive": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "asylum's prescription": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "Dr Harper's prescription": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        },
        "Anti-Parasite Cream": {
         "autoTake": false,
         "doseTaken": 0,
         "owned": 0,
         "overdose": 0
        }
       },
       "boughtOnce": false,
       "lastTaken": {
        "bottom": "",
        "breast": "",
        "penis": "",
        "pregnancy": ""
       },
       "mostTaken": {
        "bottom": "",
        "breast": "",
        "penis": "",
        "pregnancy": ""
       }
      },
      "anus": {
       "pregnancy": {
        "fetus": [],
        "givenBirth": 0,
        "parasiteBirthEvents": 0,
        "motherStatus": 0,
        "type": null,
        "awareOf": null,
        "timer": null,
        "timerEnd": null,
        "potentialFathers": [],
        "totalBirthEvents": 0
       },
       "sperm": []
      },
      "vagina": {
       "pregnancy": {
        "fetus": [],
        "givenBirth": 0,
        "parasiteBirthEvents": 0,
        "totalBirthEvents": 0,
        "motherStatus": 0,
        "waterBreaking": false,
        "type": null,
        "timer": null,
        "timerEnd": null,
        "awareOf": null,
        "potentialFathers": []
       },
       "menstruation": {
        "baseDays": 31,
        "baseDaysRng": -3,
        "currentDay": 3.5,
        "lastDaysMax": 30,
        "currentDaysMax": 30,
        "currentState": "normal",
        "recoveryTime": null,
        "recoveryTimeStart": null,
        "recoveryStage": null,
        "periodEnabled": true,
        "running": true,
        "stages": [
         0,
         4,
         15,
         15.5
        ],
        "nonCycleRng": [
         6,
         6,
         5
        ]
       },
       "sperm": []
      }
     },
     "parentList": {
      "mothers": [
       {
        "name": "pc",
        "compressed": "none",
        "births": 0,
        "kids": 0,
        "id": 0
       }
      ],
      "fathers": [
       {
        "name": "pc",
        "compressed": "none",
        "kids": 0,
        "id": 0
       }
      ]
     },
     "backgroundTraits": [
      "promiscuous"
     ],
     "hairlengthstage": "chest",
     "fringelengthstage": "shoulder",
     "saveId": 77332,
     "dateCount": {
      "Total": 0,
      "Robin": 0,
      "Whitney": 0,
      "Kylar": 0,
      "Eden": 0,
      "Avery": 0,
      "BlackWolfHunts": 0,
      "GreatHawkHunts": 0,
      "Alex": 0,
      "Sydney": 0
     },
     "virginTaken": {
      "kiss": [],
      "handholding": [],
      "oral": [],
      "anal": [],
      "vaginal": [],
      "penile": []
     },
     "loveInterest": {
      "primary": "None",
      "secondary": "None",
      "tertiary": "None"
     },
     "attitudesControl": {
      "showGoldLink": "false",
      "unlockExhibitionismUnderwear": false,
      "unlockExhibitionismNude": false,
      "unlockTransformation": false,
      "unlockDemonFlaunt": false,
      "unlockProstitution": false,
      "unlockLoveInterest1": false,
      "unlockLoveInterest2": false,
      "unlockLoveInterest3": false,
      "unlockDefaultActions": true,
      "unlockHypnosis": false,
      "unlockLewd": false
     },
     "clothingShop": {
      "ban": 0,
      "banExtension": false,
      "spotted": false,
      "stolenClothes": 0,
      "totalStolenClothes": 0,
      "banCount": 0,
      "rng": 579
     },
     "adultShop": {
      "ban": 0,
      "banExtension": false,
      "spotted": false,
      "stolenClothes": 0,
      "totalStolenClothes": 0,
      "banCount": 0,
      "rng": 264
     },
     "retrieveShopCustomColor": {},
     "customColors": {
      "presets": {},
      "action": "set",
      "currentType": "primary",
      "color": {
       "primary": 0,
       "secondary": 0
      },
      "saturation": {
       "primary": 1,
       "secondary": 1
      },
      "brightness": {
       "primary": 1,
       "secondary": 1
      },
      "contrast": {
       "primary": 1,
       "secondary": 1
      },
      "sepia": {
       "primary": 1,
       "secondary": 1
      },
      "value": {
       "primary": 100,
       "secondary": 100
      }
     },
     "combatTrain": {
      "length": 0,
      "generateInit": 1,
      "beastTypes": [],
      "numberPerTrain": []
     },
     "enemyArousalLossReduction": 1,
     "robinTattoo": [],
     "robinmissing": 0,
     "kylar": {
      "raped": 0,
      "riddle": 0,
      "timer": {
       "halls": 0,
       "street": 0,
       "home": 0,
       "love": 0
      },
      "fameStage": 0
     },
     "kylarSeen": [],
     "museumAntiqueJournalHints": [],
     "specialClothes": {
      "witchdress": "locked",
      "christmasdress": "locked",
      "serafuku": "locked",
      "vampirejacket": "locked",
      "slutshirt": "locked",
      "christmasshirt": "locked",
      "bellydancer'stop": "locked",
      "christmastrousers": "locked",
      "bellydancer'sbottoms": "locked",
      "loincloth": "locked",
      "witchhat": "locked",
      "christmashat": "locked",
      "chefhat": "locked",
      "fedora": "locked",
      "holypendant": "locked",
      "darkpendant": "locked",
      "stonependant": "locked",
      "christmaslegwarmers": "locked",
      "witchshoes": "locked",
      "mummyfacewrap": "locked",
      "mummytop": "locked",
      "mummyskirt": "locked",
      "cowbell": "locked",
      "featheredhairclip": "locked",
      "catsuit": "locked",
      "holystole": "locked",
      "minisnowman": "locked",
      "cowbra": "locked",
      "cowpanties": "locked",
      "cowsocks": "locked",
      "cowsleeves": "locked",
      "bellydancer'sveil": "locked",
      "rose": "locked",
      "scarecrowshirt": "locked",
      "scarecrowhat": "locked",
      "skeletonmask": "locked",
      "skeletonoutfit": "locked",
      "classyvampirejacket": "locked",
      "bellydancer'sshoes": "locked",
      "futuristicbodysuit": "locked",
      "daisy": "unlocked",
      "esotericspectacles": "locked",
      "spiritmask": "locked"
     },
     "pregnancyStats": {
      "playerChildren": 0,
      "humanChildren": 0,
      "wolfChildren": 0,
      "npcChildren": 0,
      "npcChildrenUnrelatedToPlayer": 0,
      "npcTotalBirthEvents": 0,
      "humanToysUnlocked": false,
      "wolfToysUnlocked": false,
      "mother": 0,
      "aftermorningpills": 0,
      "pregnancyTestsTaken": 0,
      "parasiteBook": 0,
      "parasiteDoctorEvents": 0,
      "awareOfBirthId": {},
      "parasiteTypesSeen": [],
      "parasiteVariantsSeen": [],
      "morningSicknessGeneral": 0,
      "morningSicknessWaking": 0,
      "childInteractions": 0,
      "childBreastfedInteractions": 0,
      "childBottlefedInteractions": 0,
      "childFirstWordInteractions": 0,
      "orphanageInteractions": 0,
      "orphanageMilkBottles": 0,
      "orphanageMilkBottlesTotal": 0,
      "playerVirginBirths": [],
      "totalDaysPregnant": 0,
      "totalDaysPregnancyKnown": 0,
      "heatStillEnabled": true,
      "namesParasitesChild": false
     },
     "container": {
      "lastLocation": null,
      "list": [
       "home",
       "lake",
       "farm"
      ],
      "home": {
       "upgrades": {
        "capacity": 0,
        "foodStorage": 0,
        "luxury": 0
       },
       "name": "Tiny Fish Tank",
       "count": 0,
       "maxCount": 1,
       "daysSinceFed": 0,
       "maxDaysWithoutFood": 3,
       "creatures": {
        "0": null
       },
       "deadCreatures": 0,
       "visited": false,
       "leaveLink": "Bedroom",
       "kylarDelay": 0,
       "kylarFed": false,
       "kylarHelp": false
      },
      "portable": {
       "creatures": [],
       "value": 0
      },
      "lake": {
       "upgrades": {
        "capacity": 0,
        "foodStorage": 0,
        "luxury": 0
       },
       "name": "pond",
       "count": 0,
       "maxCount": 3,
       "daysSinceFed": 0,
       "maxDaysWithoutFood": 31,
       "creatures": {
        "0": null
       },
       "deadCreatures": 0,
       "visited": false,
       "leaveLink": "Lake Waterfall"
      },
      "farm": {
       "upgrades": {
        "capacity": 0,
        "foodStorage": 0,
        "luxury": 0
       },
       "name": "Parasite Barn",
       "count": 0,
       "maxCount": 5,
       "daysSinceFed": 0,
       "maxDaysWithoutFood": 14,
       "creatures": {
        "0": null
       },
       "deadCreatures": 0,
       "visited": false,
       "leaveLink": "Farm Work"
      }
     },
     "specialClothesEffects": {
      "bimbo": 0,
      "bimboTotal": 0,
      "bimboMessage": 0
     },
     "nextWeather": [
      "overcast",
      "clear"
     ],
     "weather": "rain",
     "chill_day": 60,
     "chill": 70,
     "warmth": 90,
     "children": {},
     "fertiliser": {
      "current": 0,
      "used": 0
     },
     "actionDefaults": {
      "rape": {
       "Defiant": {
        "leftaction": [
         "lefthit",
         "leftstruggle"
        ],
        "rightaction": [
         "penwhack",
         "righthit",
         "rightstruggle",
         "hypnosiswhack"
        ],
        "feetaction": [
         "kick"
        ],
        "mouthaction": [
         "pullaway",
         "bite",
         "breastbite",
         "headbutt"
        ],
        "penisaction": [
         "escape",
         "otheranusescape",
         "othermouthescape"
        ],
        "vaginaaction": [
         "escape",
         "othermouthescape"
        ],
        "anusaction": [
         "escape",
         "othermouthescape"
        ]
       },
       "Submissive": {
        "leftaction": [
         "leftchest"
        ],
        "rightaction": [
         "rightchest"
        ],
        "feetaction": [
         "grabrub",
         "vaginagrabrub"
        ],
        "mouthaction": [
         "plead",
         "suck",
         "kiss",
         "breastsuck"
        ],
        "penisaction": [
         "tease",
         "cooperate"
        ],
        "vaginaaction": [
         "penistease",
         "cooperate"
        ],
        "anusaction": [
         "penistease",
         "cooperate"
        ]
       },
       "Tentacles": {
        "regrab": [
         0
        ]
       }
      },
      "consensual": {
       "Defiant": {
        "leftaction": [
         0
        ],
        "rightaction": [
         "penwhack"
        ],
        "mouthaction": [
         "breastpull",
         "breastclosed"
        ],
        "penisaction": [
         "escape",
         "otheranusescape",
         "othermouthescape"
        ],
        "vaginaaction": [
         "escape",
         "othermouthescape"
        ],
        "anusaction": [
         "escape",
         "othermouthescape"
        ]
       },
       "Submissive": {
        "leftaction": [
         "leftchest"
        ],
        "rightaction": [
         "rightchest"
        ],
        "mouthaction": [
         "kiss",
         "suck",
         "breastsuck",
         "breastlick"
        ],
        "penisaction": [
         "tease",
         "cooperate"
        ],
        "vaginaaction": [
         "penistease",
         "cooperate"
        ],
        "anusaction": [
         "penistease",
         "cooperate"
        ]
       },
       "Tentacles": {
        "regrab": [
         0
        ]
       }
      }
     },
     "rebuy_failure": [],
     "rebuy_success": [],
     "pblevel": 1,
     "pbgrowth": 1,
     "pblevelballs": 1,
     "pbgrowthballs": 1,
     "pbstrip": 0,
     "lastOptions": {
      "left": "free",
      "right": "free",
      "feet": "free",
      "mouth": "lefthand",
      "penis": "free",
      "vagina": "free",
      "anus": "free",
      "chest": "",
      "thigh": "",
      "cheek": ""
     },
     "adultshopprogress": 0,
     "adultshopcontribution": 0,
     "robinPunishments": [],
     "robinTraumaMultiplier": 1,
     "weekly": {
      "theft": {},
      "sewers": {}
     },
     "link_table": [],
     "nightmod": 1,
     "exposedmod": 1,
     "allure": 1415.5738095238096,
     "goocount": 0,
     "semencount": 0,
     "nectarcount": 0,
     "liquidcount": 0,
     "goooutsidecount": 0,
     "semenoutsidecount": 0,
     "nectaroutsidecount": 0,
     "liquidoutsidecount": 0,
     "goobodycount": 0,
     "semenbodycount": 0,
     "nectarbodycount": 0,
     "liquidbodycount": 0,
     "baseAllure": 1415.5738095238096,
     "attractiveness": 1415.2738095238096,
     "rng": 77,
     "percent": 17,
     "passageChangesCount": 189,
     "passageCount": 212,
     "outside": 0,
     "wetintro": 0,
     "body_temperature_outside": "comfy",
     "body_temperature": "comfy",
     "inwater": 0,
     "libertine": 0,
     "breastindicator": 0,
     "topless": 0,
     "rentmoney": 10000,
     "renttime": 6,
     "rentday": 1,
     "rentstage": 1,
     "lastgenerated": "Library Rental Counter",
     "pronoun": "f",
     "index": 0,
     "npcadult": 0,
     "description": "faithful",
     "role": "normal",
     "npc_named": 1,
     "phaselast": 0,
     "combattype": 0,
     "forceddance": 0,
     "privatedanceoffered": 0,
     "robinhugging": 0,
     "robinroomentered": 0,
     "crossdressing": 0,
     "beastname": "none",
     "clothingselector": 0,
     "trueconsensual": 0,
     "maxDefaultActionSets": 2,
     "safePassage": "Hallways",
     "wardrobe_location": "wardrobe",
     "studyBooks": {
      "rented": "none",
      "stolen": "none"
     },
     "combatWetBoost": 0,
     "bus": "schoollibrary",
     "upperlast": "t-shirt",
     "lowerlast": "shorts",
     "underlowerlast": "briefs",
     "legslast": "boy's gym socks",
     "feetlast": "school shoes",
     "danger": 2763,
     "dangerevent": 0,
     "molestationstart": 0,
     "controlstart": 1000,
     "controlled": 1,
     "enemyarousal": 30.629809523809524,
     "enemystrength": 20000,
     "enemyhealth": 275,
     "enemyarousalmax": 500,
     "enemyangermax": 200,
     "enemyhealthmax": 275,
     "penisbitten": 0,
     "apologised": 0,
     "underlowerstruggle": 0,
     "lowerstruggle": 0,
     "upperstruggle": 0,
     "leftaction": 0,
     "rightaction": 0,
     "combatgoal": 0,
     "penisWetness": 0,
     "anusWetness": 0,
     "vaginalPain": 5,
     "analPain": 6,
     "penisPain": 6,
     "otherNPChand": "lowerclothes",
     "handtarget": "lowerclothes",
     "current_sex": 0,
     "face": 0,
     "vaginaactioncarry": "rest",
     "penisactioncarry": "rest",
     "anusactioncarry": "rest",
     "leftactiondefault": "rest",
     "rightactiondefault": "rest",
     "feetactiondefault": "rest",
     "mouthactiondefault": "rest",
     "vaginaactiondefault": "rest",
     "penisactiondefault": "rest",
     "anusactiondefault": "rest",
     "lefttarget": 0,
     "undressLeftTarget": "rest",
     "righttarget": 0,
     "undressRightTarget": "rest",
     "feettarget": 0,
     "feetaction": 0,
     "mouthtarget": 0,
     "askAction": "rest",
     "askActionColour": "brat",
     "mouthaction": 0,
     "penistarget": 0,
     "penisaction": 0,
     "vaginatarget": 0,
     "vaginaaction": 0,
     "anustarget": 0,
     "anusaction": 0,
     "breastbitten": 0,
     "gloryhole": 0,
     "overlowerstruggle": 0,
     "overupperstruggle": 0,
     "timer": 0,
     "askedtochoke": 0,
     "speechdisable": 0,
     "thighaction": 0,
     "cheekaction": 0,
     "chestaction": 0,
     "mockaction": "none",
     "bodyaction": 0,
     "chesttarget": 0,
     "thightarget": 0,
     "abomination": 0,
     "tentacleMouth": 0,
     "tentacleAnus": 0,
     "tentacleAnusBaby": 0,
     "tentacleVagina": 0,
     "tentaclePenis": 0,
     "vorestomach": 0,
     "audienceforceteen": 0,
     "audiencepresent": 0,
     "chef_event": 0,
     "milkshake": 0,
     "milkFullPain": 0,
     "wolfevent": 1,
     "robinwakeday": 0,
     "wolfwake": 0,
     "edenwake": 0,
     "dockwork": 2,
     "dockwage": 1000,
     "dockstatus": 10,
     "catsuit_spawned": 1,
     "tendingSuccess": 0,
     "delete_outfit": "none",
     "randomEquipConfigure": {
      "face": true,
      "feet": true,
      "head": true,
      "hands": true,
      "legs": true,
      "lower": true,
      "neck": true,
      "under_lower": true,
      "under_upper": true,
      "upper": true
     },
     "outfit_type": 0,
     "wardrobeOption": "wear",
     "clothesiconFile": "img/misc/icon/clothes/daisy.png",
     "_": [
      "(revive:eval)",
      "undefined"
     ],
     "headlast": "daisy",
     "saveVersion": "0.4.1.7",
     "runWardrobeSanityChecker": false,
     "tfFIX": 2,
     "debug_custom_events": {
      "Main": [],
      "Character": [],
      "Events": []
     },
     "showMannequins": 0,
     "shopClothingFilter": {
      "gender": {
       "female": true,
       "neutral": true,
       "male": true
      },
      "reveal": {
       "from": 0,
       "to": 9999
      },
      "warmth": {
       "from": 0,
       "to": 200
      },
      "traits": [],
      "active": false,
      "sorting": {
       "prop": "price",
       "order": "asc",
       "enabled": false
      },
      "outfit": {
       "index": "none"
      }
     },
     "storeActions": "stripUpper",
     "previousPassage": "Men's Toilets",
     "sydney_templeWork": "pray",
     "tempSavedHairStyles": {
      "hairtype": "default",
      "fringetype": "default",
      "hairposition": [
       "(revive:eval)",
       "undefined"
      ]
     },
     "sleephour": 0,
     "sleepHoursTotal": 8,
     "scenePassages": [],
     "physiquechange": 0,
     "schooltrait": 0,
     "edenwhip": 0,
     "averyschoolpickup": 0,
     "averyseen": 0,
     "daily": {
      "school": {
       "attended": {
        "science": true,
        "maths": true,
        "english": true,
        "history": true,
        "swimming": true
       },
       "canteenApproach": 1,
       "lunchEaten": 1
      },
      "whitney": {},
      "robin": {
       "historyChat": 1
      },
      "kylar": {},
      "morgan": {},
      "eden": {},
      "alex": {},
      "sydney": {
       "greeting": true,
       "studentInteract": true,
       "clothesWarn": true
      },
      "ex": {},
      "pharm": {},
      "prison": {},
      "dawnCheck": true,
      "pregnancyEvent": 165,
      "homeEvent": 1,
      "promiscuityStress1": 1,
      "noonCheck": true
     },
     "lastWardrobeSanityCheck": "0.4.1.7",
     "schoolstate": "afternoon",
     "schoollesson": 0,
     "changingroomstate": "empty",
     "poolroomstate": "empty",
     "sydneySeen": [
      "library"
     ],
     "sydneyFirstSeen": "library",
     "sydney": {
      "glasses": "glasses",
      "hair": "ponytail",
      "swim": "school",
      "sexTotal": 0
     },
     "sydneyChatState": 2,
     "scienceCondomIntro": true,
     "condoms": 3,
     "kylarenglishstate": "absent",
     "robindebt": 0,
     "robindebtlimit": 5,
     "robinSeen": [],
     "robinhistory": "seat",
     "event": {
      "buffer": [
       {
        "slot": 0,
        "time": 115170,
        "area": [
         "School Boy Changing Room",
         "changingRoom"
        ]
       },
       {
        "slot": 0,
        "time": 115170,
        "area": [
         "School Boy Changing Room",
         "changingRoom"
        ]
       },
       {
        "slot": 0,
        "time": 115710,
        "area": [
         "Library Rental Counter",
         "sydneyLibrary"
        ]
       }
      ],
      "schema": 1
     },
     "monster": 0,
     "sydneyFlirt": 1
    },
    "pull": 0,
    "prng": {
     "i": 97,
     "j": 54,
     "S": [
      226,
      61,
      27,
      192,
      31,
      52,
      178,
      79,
      51,
      207,
      150,
      144,
      247,
      67,
      237,
      191,
      126,
      98,
      163,
      241,
      82,
      148,
      161,
      20,
      84,
      124,
      119,
      175,
      195,
      23,
      114,
      86,
      221,
      5,
      194,
      145,
      57,
      202,
      137,
      249,
      250,
      159,
      49,
      209,
      56,
      127,
      30,
      129,
      227,
      181,
      11,
      170,
      103,
      72,
      118,
      87,
      160,
      60,
      34,
      91,
      104,
      39,
      230,
      140,
      32,
      24,
      77,
      187,
      110,
      135,
      220,
      0,
      73,
      19,
      53,
      229,
      200,
      41,
      252,
      62,
      54,
      130,
      55,
      199,
      48,
      69,
      218,
      107,
      176,
      80,
      83,
      225,
      90,
      157,
      112,
      133,
      47,
      154,
      71,
      18,
      116,
      193,
      223,
      219,
      174,
      169,
      180,
      139,
      28,
      88,
      211,
      25,
      120,
      117,
      128,
      10,
      26,
      242,
      78,
      63,
      74,
      89,
      40,
      100,
      7,
      182,
      44,
      224,
      162,
      95,
      94,
      188,
      210,
      46,
      208,
      152,
      228,
      108,
      50,
      248,
      21,
      109,
      253,
      115,
      151,
      172,
      3,
      255,
      236,
      158,
      70,
      216,
      204,
      141,
      142,
      37,
      1,
      235,
      36,
      12,
      214,
      244,
      102,
      136,
      155,
      165,
      190,
      38,
      215,
      121,
      173,
      9,
      14,
      76,
      197,
      58,
      213,
      239,
      164,
      17,
      2,
      231,
      232,
      122,
      189,
      6,
      96,
      254,
      168,
      22,
      201,
      81,
      131,
      35,
      123,
      8,
      206,
      68,
      234,
      65,
      4,
      217,
      156,
      233,
      75,
      171,
      243,
      205,
      203,
      92,
      43,
      245,
      15,
      132,
      166,
      125,
      101,
      246,
      240,
      179,
      85,
      134,
      66,
      212,
      99,
      143,
      111,
      93,
      29,
      105,
      153,
      167,
      64,
      59,
      106,
      185,
      222,
      149,
      177,
      147,
      198,
      183,
      251,
      186,
      42,
      238,
      184,
      146,
      113,
      45,
      138,
      196,
      33,
      97,
      13,
      16
     ]
    }
   }
  ],
  "jdelta": [
   {
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Sydney Chat",
      "Sydney Chat Comfort"
     ],
     "passage": [
      "Sydney Chat Comfort",
      "Sydney Flirt"
     ],
     "timeStamp": [
      121110,
      122010
     ],
     "NPCName": {
      "28": {
       "purity": [
        95,
        94
       ]
      },
      "_t": "a"
     },
     "speechcycle": [
      0,
      1
     ],
     "tiredness": [
      857,
      872
     ],
     "orgasmdown": [
      -198,
      -199
     ],
     "trackedArousal": {
      "4": [
       100
      ],
      "_t": "a",
      "_4": [
       0,
       0,
       0
      ]
     },
     "timeSinceArousal": [
      138,
      15
     ],
     "rng": [
      77,
      50
     ],
     "passageChangesCount": [
      189,
      190
     ],
     "passageCount": [
      212,
      213
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      97,
      118
     ],
     "j": [
      54,
      68
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_3": [
       "",
       100,
       3
      ],
      "_4": [
       "",
       116,
       3
      ],
      "_20": [
       "",
       107,
       3
      ],
      "_44": [
       "",
       104,
       3
      ],
      "_48": [
       "",
       108,
       3
      ],
      "_68": [
       "",
       118,
       3
      ],
      "_91": [
       "",
       110,
       3
      ],
      "_97": [
       "",
       113,
       3
      ],
      "_98": [
       "",
       125,
       3
      ],
      "_99": [
       "",
       143,
       3
      ],
      "_100": [
       "",
       3,
       3
      ],
      "_101": [
       "",
       196,
       3
      ],
      "_102": [
       "",
       163,
       3
      ],
      "_103": [
       "",
       126,
       3
      ],
      "_104": [
       "",
       44,
       3
      ],
      "_105": [
       "",
       213,
       3
      ],
      "_106": [
       "",
       137,
       3
      ],
      "_107": [
       "",
       20,
       3
      ],
      "_108": [
       "",
       48,
       3
      ],
      "_109": [
       "",
       136,
       3
      ],
      "_110": [
       "",
       91,
       3
      ],
      "_111": [
       "",
       4,
       3
      ],
      "_112": [
       "",
       236,
       3
      ],
      "_114": [
       "",
       225,
       3
      ],
      "_115": [
       "",
       235,
       3
      ],
      "_117": [
       "",
       246,
       3
      ],
      "_118": [
       "",
       68,
       3
      ],
      "_125": [
       "",
       98,
       3
      ],
      "_126": [
       "",
       103,
       3
      ],
      "_136": [
       "",
       109,
       3
      ],
      "_137": [
       "",
       106,
       3
      ],
      "_143": [
       "",
       99,
       3
      ],
      "_163": [
       "",
       102,
       3
      ],
      "_196": [
       "",
       101,
       3
      ],
      "_213": [
       "",
       105,
       3
      ],
      "_225": [
       "",
       114,
       3
      ],
      "_235": [
       "",
       115,
       3
      ],
      "_236": [
       "",
       112,
       3
      ],
      "_246": [
       "",
       117,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Sydney Flirt",
     "School Library"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Sydney Chat Comfort",
      "Sydney Flirt"
     ],
     "NPCList": {
      "0": {
       "chastity": {
        "penis": [
         "chastity belt",
         ""
        ],
        "vagina": [
         "chastity belt",
         ""
        ],
        "anus": [
         "anal shield",
         ""
        ]
       },
       "location": {
        "head": [
         0,
         0,
         0
        ],
        "genitals": [
         0,
         0,
         0
        ]
       },
       "pronouns": {
        "he": [
         "she",
         0,
         0
        ],
        "his": [
         "her",
         0,
         0
        ],
        "hers": [
         "hers",
         0,
         0
        ],
        "him": [
         "her",
         0,
         0
        ],
        "himself": [
         "herself",
         0,
         0
        ],
        "man": [
         "woman",
         0,
         0
        ],
        "boy": [
         "girl",
         0,
         0
        ],
        "men": [
         "women",
         0,
         0
        ]
       },
       "virginity": [
        {
         "anal": true,
         "oral": true,
         "penile": true,
         "vaginal": true,
         "handholding": true,
         "temple": true,
         "kiss": true
        },
        0,
        0
       ],
       "fullDescription": [
        "Sydney",
        0,
        0
       ],
       "pronoun": [
        "f",
        0,
        0
       ],
       "gender": [
        "f",
        0,
        0
       ],
       "type": [
        "human",
        0,
        0
       ],
       "lefthand": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "righthand": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "mouth": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "anus": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "chest": [
        "clothed",
        0,
        0
       ],
       "health": [
        200,
        0,
        0
       ],
       "healthmax": [
        200,
        0,
        0
       ],
       "breastsize": [
        12,
        0,
        0
       ],
       "breastsdesc": [
        "enormous breasts",
        0,
        0
       ],
       "breastdesc": [
        "enormous breast",
        0,
        0
       ],
       "vagina": [
        "clothed",
        0,
        0
       ],
       "penis": [
        "none",
        0,
        0
       ],
       "penissize": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "penisdesc": [
        "none",
        0,
        0
       ],
       "clothes": [
        {
         "set": "femaleSchoolLong",
         "upper": {
          "name": "school blouse",
          "integrity": 100
         },
         "lower": {
          "name": "long school skirt",
          "integrity": 120
         }
        },
        0,
        0
       ],
       "skincolour": [
        "black",
        0,
        0
       ],
       "insecurity": [
        "skill",
        0,
        0
       ],
       "description": [
        "faithful",
        0,
        0
       ],
       "adult": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "teen": [
        1,
        0,
        0
       ],
       "bold": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "condom": [
        {
         "willUse": true,
         "state": "normal",
         "type": "plain",
         "colour": "purple",
         "worn": false
        },
        0,
        0
       ],
       "pregnancyAvoidance": [
        100,
        0,
        0
       ],
       "index": [
        0,
        0,
        0
       ]
      },
      "_t": "a"
     },
     "NPCName": {
      "28": {
       "lust": [
        0,
        1
       ]
      },
      "_t": "a"
     },
     "npc": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       "Sydney",
       0,
       0
      ]
     },
     "npcnum": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       28,
       0,
       0
      ]
     },
     "npcrow": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       0,
       0,
       0
      ]
     },
     "speechcycle": [
      1,
      2
     ],
     "arousal": [
      0,
      100
     ],
     "stress": [
      -175,
      0
     ],
     "phase": [
      2,
      0
     ],
     "orgasmdown": [
      -199,
      -200
     ],
     "enemyno": [
      1,
      0
     ],
     "eventskip": [
      0,
      1
     ],
     "trackedArousal": {
      "4": [
       200
      ],
      "_t": "a",
      "_4": [
       100,
       0,
       0
      ]
     },
     "timeSinceArousal": [
      15,
      0
     ],
     "rng": [
      50,
      99
     ],
     "passageCount": [
      213,
      214
     ],
     "pronoun": [
      "f",
      0
     ],
     "npc_named": [
      1,
      0
     ],
     "phaselast": [
      0,
      2
     ],
     "event": [
      {
       "buffer": [
        {
         "slot": 0,
         "time": 115170,
         "area": [
          "School Boy Changing Room",
          "changingRoom"
         ]
        },
        {
         "slot": 0,
         "time": 115170,
         "area": [
          "School Boy Changing Room",
          "changingRoom"
         ]
        },
        {
         "slot": 0,
         "time": 115710,
         "area": [
          "Library Rental Counter",
          "sydneyLibrary"
         ]
        }
       ],
       "schema": 1
      },
      0,
      0
     ],
     "monster": [
      0,
      0,
      0
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      118,
      139
     ],
     "j": [
      68,
      247
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       "",
       125,
       3
      ],
      "_25": [
       "",
       136,
       3
      ],
      "_26": [
       "",
       130,
       3
      ],
      "_38": [
       "",
       121,
       3
      ],
      "_41": [
       "",
       134,
       3
      ],
      "_43": [
       "",
       132,
       3
      ],
      "_78": [
       "",
       122,
       3
      ],
      "_89": [
       "",
       131,
       3
      ],
      "_93": [
       "",
       128,
       3
      ],
      "_121": [
       "",
       38,
       3
      ],
      "_122": [
       "",
       78,
       3
      ],
      "_123": [
       "",
       178,
       3
      ],
      "_124": [
       "",
       185,
       3
      ],
      "_125": [
       "",
       0,
       3
      ],
      "_126": [
       "",
       219,
       3
      ],
      "_127": [
       "",
       187,
       3
      ],
      "_128": [
       "",
       93,
       3
      ],
      "_129": [
       "",
       188,
       3
      ],
      "_130": [
       "",
       26,
       3
      ],
      "_131": [
       "",
       119,
       3
      ],
      "_132": [
       "",
       43,
       3
      ],
      "_133": [
       "",
       89,
       3
      ],
      "_134": [
       "",
       41,
       3
      ],
      "_135": [
       "",
       193,
       3
      ],
      "_136": [
       "",
       25,
       3
      ],
      "_137": [
       "",
       205,
       3
      ],
      "_138": [
       "",
       255,
       3
      ],
      "_139": [
       "",
       247,
       3
      ],
      "_178": [
       "",
       123,
       3
      ],
      "_185": [
       "",
       124,
       3
      ],
      "_187": [
       "",
       127,
       3
      ],
      "_188": [
       "",
       129,
       3
      ],
      "_193": [
       "",
       135,
       3
      ],
      "_205": [
       "",
       120,
       3
      ],
      "_219": [
       "",
       126,
       3
      ],
      "_247": [
       "",
       139,
       3
      ],
      "_255": [
       "",
       138,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "School Library",
     "Hallways"
    ],
    "variables": {
     "passage": [
      "Sydney Flirt",
      "School Library"
     ],
     "timeStamp": [
      122010,
      122070
     ],
     "speechcycle": [
      2,
      3
     ],
     "tiredness": [
      872,
      873
     ],
     "arousal": [
      100,
      90
     ],
     "stress": [
      0,
      -1
     ],
     "orgasmdown": [
      -200,
      -201
     ],
     "timeSinceArousal": [
      0,
      1
     ],
     "rng": [
      99,
      7
     ],
     "passageChangesCount": [
      190,
      191
     ],
     "passageCount": [
      214,
      215
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      139,
      160
     ],
     "j": [
      247,
      206
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_12": [
       "",
       140,
       3
      ],
      "_31": [
       "",
       144,
       3
      ],
      "_65": [
       "",
       152,
       3
      ],
      "_87": [
       "",
       149,
       3
      ],
      "_92": [
       "",
       154,
       3
      ],
      "_117": [
       "",
       151,
       3
      ],
      "_118": [
       "",
       142,
       3
      ],
      "_121": [
       "",
       141,
       3
      ],
      "_129": [
       "",
       155,
       3
      ],
      "_130": [
       "",
       156,
       3
      ],
      "_136": [
       "",
       143,
       3
      ],
      "_140": [
       "",
       12,
       3
      ],
      "_141": [
       "",
       121,
       3
      ],
      "_142": [
       "",
       118,
       3
      ],
      "_143": [
       "",
       136,
       3
      ],
      "_144": [
       "",
       31,
       3
      ],
      "_145": [
       "",
       203,
       3
      ],
      "_147": [
       "",
       205,
       3
      ],
      "_148": [
       "",
       185,
       3
      ],
      "_149": [
       "",
       87,
       3
      ],
      "_150": [
       "",
       200,
       3
      ],
      "_151": [
       "",
       117,
       3
      ],
      "_152": [
       "",
       65,
       3
      ],
      "_154": [
       "",
       92,
       3
      ],
      "_155": [
       "",
       129,
       3
      ],
      "_156": [
       "",
       130,
       3
      ],
      "_157": [
       "",
       150,
       3
      ],
      "_158": [
       "",
       236,
       3
      ],
      "_159": [
       "",
       248,
       3
      ],
      "_160": [
       "",
       206,
       3
      ],
      "_185": [
       "",
       148,
       3
      ],
      "_200": [
       "",
       157,
       3
      ],
      "_203": [
       "",
       145,
       3
      ],
      "_205": [
       "",
       147,
       3
      ],
      "_206": [
       "",
       146,
       3
      ],
      "_236": [
       "",
       158,
       3
      ],
      "_248": [
       "",
       159,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Hallways",
     "School Rear Courtyard"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Sydney Flirt",
      "School Library"
     ],
     "passage": [
      "School Library",
      "Hallways"
     ],
     "timeStamp": [
      122070,
      122190
     ],
     "speechcycle": [
      3,
      4
     ],
     "tiredness": [
      873,
      875
     ],
     "arousal": [
      90,
      70
     ],
     "stress": [
      -1,
      -2
     ],
     "orgasmdown": [
      -201,
      -202
     ],
     "eventskip": [
      1,
      0
     ],
     "timeSinceArousal": [
      1,
      3
     ],
     "rng": [
      7,
      99
     ],
     "passageChangesCount": [
      191,
      192
     ],
     "passageCount": [
      215,
      216
     ],
     "danger": [
      2763,
      1023
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      160,
      181
     ],
     "j": [
      206,
      172
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_2": [
       "",
       168,
       3
      ],
      "_5": [
       "",
       166,
       3
      ],
      "_7": [
       "",
       163,
       3
      ],
      "_40": [
       "",
       164,
       3
      ],
      "_43": [
       "",
       167,
       3
      ],
      "_49": [
       "",
       171,
       3
      ],
      "_63": [
       "",
       181,
       3
      ],
      "_71": [
       "",
       165,
       3
      ],
      "_78": [
       "",
       177,
       3
      ],
      "_80": [
       "",
       174,
       3
      ],
      "_95": [
       "",
       176,
       3
      ],
      "_123": [
       "",
       169,
       3
      ],
      "_138": [
       "",
       175,
       3
      ],
      "_139": [
       "",
       173,
       3
      ],
      "_161": [
       "",
       194,
       3
      ],
      "_163": [
       "",
       7,
       3
      ],
      "_164": [
       "",
       162,
       3
      ],
      "_165": [
       "",
       71,
       3
      ],
      "_166": [
       "",
       5,
       3
      ],
      "_167": [
       "",
       43,
       3
      ],
      "_168": [
       "",
       2,
       3
      ],
      "_169": [
       "",
       123,
       3
      ],
      "_170": [
       "",
       40,
       3
      ],
      "_171": [
       "",
       49,
       3
      ],
      "_172": [
       "",
       63,
       3
      ],
      "_173": [
       "",
       139,
       3
      ],
      "_174": [
       "",
       80,
       3
      ],
      "_175": [
       "",
       138,
       3
      ],
      "_176": [
       "",
       95,
       3
      ],
      "_177": [
       "",
       78,
       3
      ],
      "_179": [
       "",
       195,
       3
      ],
      "_180": [
       "",
       197,
       3
      ],
      "_181": [
       "",
       172,
       3
      ],
      "_194": [
       "",
       161,
       3
      ],
      "_195": [
       "",
       179,
       3
      ],
      "_197": [
       "",
       180,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "School Rear Courtyard",
     "School Front Courtyard"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "School Library",
      "Hallways"
     ],
     "passage": [
      "Hallways",
      "School Rear Courtyard"
     ],
     "timeStamp": [
      122190,
      122310
     ],
     "upperwet": [
      0,
      2
     ],
     "lowerwet": [
      0,
      2
     ],
     "underlowerwet": [
      0,
      2
     ],
     "speechcycle": [
      4,
      5
     ],
     "tiredness": [
      875,
      877
     ],
     "arousal": [
      70,
      50
     ],
     "orgasmdown": [
      -202,
      -203
     ],
     "timeSinceArousal": [
      3,
      5
     ],
     "rng": [
      99,
      18
     ],
     "passageChangesCount": [
      192,
      193
     ],
     "passageCount": [
      216,
      217
     ],
     "outside": [
      0,
      1
     ],
     "bus": [
      "schoollibrary",
      "schoolrearcourtyard"
     ],
     "danger": [
      1023,
      5749
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      181,
      202
     ],
     "j": [
      172,
      79
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_9": [
       "",
       192,
       3
      ],
      "_14": [
       "",
       185,
       3
      ],
      "_23": [
       "",
       186,
       3
      ],
      "_53": [
       "",
       190,
       3
      ],
      "_79": [
       "",
       202,
       3
      ],
      "_83": [
       "",
       198,
       3
      ],
      "_86": [
       "",
       188,
       3
      ],
      "_103": [
       "",
       196,
       3
      ],
      "_105": [
       "",
       197,
       3
      ],
      "_108": [
       "",
       189,
       3
      ],
      "_134": [
       "",
       191,
       3
      ],
      "_148": [
       "",
       182,
       3
      ],
      "_149": [
       "",
       194,
       3
      ],
      "_161": [
       "",
       193,
       3
      ],
      "_166": [
       "",
       195,
       3
      ],
      "_179": [
       "",
       201,
       3
      ],
      "_183": [
       "",
       14,
       3
      ],
      "_185": [
       "",
       183,
       3
      ],
      "_186": [
       "",
       23,
       3
      ],
      "_187": [
       "",
       247,
       3
      ],
      "_188": [
       "",
       86,
       3
      ],
      "_189": [
       "",
       108,
       3
      ],
      "_190": [
       "",
       53,
       3
      ],
      "_191": [
       "",
       134,
       3
      ],
      "_192": [
       "",
       9,
       3
      ],
      "_193": [
       "",
       161,
       3
      ],
      "_194": [
       "",
       149,
       3
      ],
      "_195": [
       "",
       166,
       3
      ],
      "_196": [
       "",
       103,
       3
      ],
      "_197": [
       "",
       105,
       3
      ],
      "_198": [
       "",
       83,
       3
      ],
      "_199": [
       "",
       148,
       3
      ],
      "_200": [
       "",
       218,
       3
      ],
      "_201": [
       "",
       179,
       3
      ],
      "_202": [
       "",
       79,
       3
      ],
      "_203": [
       "",
       184,
       3
      ],
      "_218": [
       "",
       200,
       3
      ],
      "_247": [
       "",
       187,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "School Front Courtyard",
     "Oxford Street"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Hallways",
      "School Rear Courtyard"
     ],
     "passage": [
      "School Rear Courtyard",
      "School Front Courtyard"
     ],
     "timeStamp": [
      122310,
      122370
     ],
     "upperwet": [
      2,
      3
     ],
     "lowerwet": [
      2,
      3
     ],
     "underlowerwet": [
      2,
      3
     ],
     "speechcycle": [
      5,
      6
     ],
     "tiredness": [
      877,
      878
     ],
     "arousal": [
      50,
      40
     ],
     "stress": [
      -2,
      -1
     ],
     "orgasmdown": [
      -203,
      -204
     ],
     "timeSinceArousal": [
      5,
      6
     ],
     "rng": [
      18,
      50
     ],
     "passageChangesCount": [
      193,
      194
     ],
     "passageCount": [
      217,
      218
     ],
     "bus": [
      "schoolrearcourtyard",
      "schoolfrontcourtyard"
     ],
     "danger": [
      5749,
      1689
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      202,
      223
     ],
     "j": [
      79,
      136
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_12": [
       "",
       203,
       3
      ],
      "_27": [
       "",
       215,
       3
      ],
      "_32": [
       "",
       209,
       3
      ],
      "_44": [
       "",
       206,
       3
      ],
      "_64": [
       "",
       211,
       3
      ],
      "_75": [
       "",
       210,
       3
      ],
      "_79": [
       "",
       212,
       3
      ],
      "_86": [
       "",
       205,
       3
      ],
      "_87": [
       "",
       204,
       3
      ],
      "_114": [
       "",
       221,
       3
      ],
      "_118": [
       "",
       217,
       3
      ],
      "_128": [
       "",
       216,
       3
      ],
      "_136": [
       "",
       223,
       3
      ],
      "_151": [
       "",
       219,
       3
      ],
      "_158": [
       "",
       214,
       3
      ],
      "_180": [
       "",
       222,
       3
      ],
      "_188": [
       "",
       218,
       3
      ],
      "_196": [
       "",
       208,
       3
      ],
      "_203": [
       "",
       12,
       3
      ],
      "_204": [
       "",
       87,
       3
      ],
      "_205": [
       "",
       86,
       3
      ],
      "_206": [
       "",
       44,
       3
      ],
      "_207": [
       "",
       249,
       3
      ],
      "_208": [
       "",
       196,
       3
      ],
      "_209": [
       "",
       32,
       3
      ],
      "_210": [
       "",
       75,
       3
      ],
      "_211": [
       "",
       64,
       3
      ],
      "_212": [
       "",
       79,
       3
      ],
      "_213": [
       "",
       248,
       3
      ],
      "_214": [
       "",
       158,
       3
      ],
      "_215": [
       "",
       27,
       3
      ],
      "_216": [
       "",
       128,
       3
      ],
      "_217": [
       "",
       118,
       3
      ],
      "_218": [
       "",
       188,
       3
      ],
      "_219": [
       "",
       151,
       3
      ],
      "_220": [
       "",
       236,
       3
      ],
      "_221": [
       "",
       114,
       3
      ],
      "_222": [
       "",
       180,
       3
      ],
      "_223": [
       "",
       136,
       3
      ],
      "_236": [
       "",
       220,
       3
      ],
      "_248": [
       "",
       213,
       3
      ],
      "_249": [
       "",
       207,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "School Rear Courtyard",
      "School Front Courtyard"
     ],
     "passage": [
      "School Front Courtyard",
      "Oxford Street"
     ],
     "speechcycle": [
      6,
      0
     ],
     "stress": [
      -1,
      0
     ],
     "location": [
      "school",
      "town"
     ],
     "orgasmdown": [
      -204,
      -205
     ],
     "eventskip": [
      0,
      1
     ],
     "rng": [
      50,
      60
     ],
     "passageChangesCount": [
      194,
      195
     ],
     "passageCount": [
      218,
      219
     ],
     "safePassage": [
      "Hallways",
      "Oxford Street"
     ],
     "bus": [
      "schoolfrontcourtyard",
      "oxford"
     ],
     "danger": [
      1689,
      8942
     ],
     "dangerevent": [
      0,
      59
     ],
     "danceSuccess": [
      1
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      223,
      37
     ],
     "j": [
      136,
      162
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       "",
       161,
       3
      ],
      "_1": [
       "",
       222,
       3
      ],
      "_2": [
       "",
       181,
       3
      ],
      "_3": [
       "",
       41,
       3
      ],
      "_4": [
       "",
       66,
       3
      ],
      "_5": [
       "",
       249,
       3
      ],
      "_6": [
       "",
       193,
       3
      ],
      "_7": [
       "",
       160,
       3
      ],
      "_8": [
       "",
       211,
       3
      ],
      "_9": [
       "",
       21,
       3
      ],
      "_10": [
       "",
       236,
       3
      ],
      "_12": [
       "",
       57,
       3
      ],
      "_13": [
       "",
       124,
       3
      ],
      "_14": [
       "",
       246,
       3
      ],
      "_15": [
       "",
       5,
       3
      ],
      "_16": [
       "",
       65,
       3
      ],
      "_17": [
       "",
       163,
       3
      ],
      "_18": [
       "",
       70,
       3
      ],
      "_19": [
       "",
       55,
       3
      ],
      "_20": [
       "",
       194,
       3
      ],
      "_21": [
       "",
       86,
       3
      ],
      "_22": [
       "",
       247,
       3
      ],
      "_23": [
       "",
       87,
       3
      ],
      "_24": [
       "",
       171,
       3
      ],
      "_25": [
       "",
       3,
       3
      ],
      "_26": [
       "",
       97,
       3
      ],
      "_27": [
       "",
       253,
       3
      ],
      "_28": [
       "",
       203,
       3
      ],
      "_29": [
       "",
       226,
       3
      ],
      "_30": [
       "",
       84,
       3
      ],
      "_31": [
       "",
       235,
       3
      ],
      "_32": [
       "",
       71,
       3
      ],
      "_33": [
       "",
       76,
       3
      ],
      "_35": [
       "",
       159,
       3
      ],
      "_36": [
       "",
       216,
       3
      ],
      "_37": [
       "",
       162,
       3
      ],
      "_40": [
       "",
       254,
       3
      ],
      "_41": [
       "",
       25,
       3
      ],
      "_47": [
       "",
       237,
       3
      ],
      "_55": [
       "",
       227,
       3
      ],
      "_56": [
       "",
       248,
       3
      ],
      "_57": [
       "",
       241,
       3
      ],
      "_61": [
       "",
       232,
       3
      ],
      "_65": [
       "",
       16,
       3
      ],
      "_66": [
       "",
       4,
       3
      ],
      "_69": [
       "",
       242,
       3
      ],
      "_70": [
       "",
       18,
       3
      ],
      "_71": [
       "",
       32,
       3
      ],
      "_76": [
       "",
       33,
       3
      ],
      "_83": [
       "",
       251,
       3
      ],
      "_84": [
       "",
       228,
       3
      ],
      "_86": [
       "",
       230,
       3
      ],
      "_87": [
       "",
       23,
       3
      ],
      "_90": [
       "",
       255,
       3
      ],
      "_97": [
       "",
       26,
       3
      ],
      "_107": [
       "",
       225,
       3
      ],
      "_115": [
       "",
       239,
       3
      ],
      "_116": [
       "",
       252,
       3
      ],
      "_120": [
       "",
       233,
       3
      ],
      "_124": [
       "",
       11,
       3
      ],
      "_143": [
       "",
       22,
       3
      ],
      "_154": [
       "",
       10,
       3
      ],
      "_159": [
       "",
       35,
       3
      ],
      "_160": [
       "",
       7,
       3
      ],
      "_161": [
       "",
       0,
       3
      ],
      "_162": [
       "",
       37,
       3
      ],
      "_163": [
       "",
       17,
       3
      ],
      "_165": [
       "",
       243,
       3
      ],
      "_171": [
       "",
       24,
       3
      ],
      "_175": [
       "",
       34,
       3
      ],
      "_181": [
       "",
       2,
       3
      ],
      "_189": [
       "",
       229,
       3
      ],
      "_193": [
       "",
       6,
       3
      ],
      "_194": [
       "",
       20,
       3
      ],
      "_195": [
       "",
       15,
       3
      ],
      "_203": [
       "",
       28,
       3
      ],
      "_207": [
       "",
       244,
       3
      ],
      "_211": [
       "",
       27,
       3
      ],
      "_216": [
       "",
       36,
       3
      ],
      "_218": [
       "",
       234,
       3
      ],
      "_222": [
       "",
       1,
       3
      ],
      "_224": [
       "",
       69,
       3
      ],
      "_225": [
       "",
       107,
       3
      ],
      "_226": [
       "",
       218,
       3
      ],
      "_227": [
       "",
       19,
       3
      ],
      "_228": [
       "",
       30,
       3
      ],
      "_229": [
       "",
       245,
       3
      ],
      "_230": [
       "",
       9,
       3
      ],
      "_231": [
       "",
       8,
       3
      ],
      "_232": [
       "",
       61,
       3
      ],
      "_233": [
       "",
       120,
       3
      ],
      "_234": [
       "",
       29,
       3
      ],
      "_236": [
       "",
       154,
       3
      ],
      "_237": [
       "",
       47,
       3
      ],
      "_238": [
       "",
       224,
       3
      ],
      "_239": [
       "",
       115,
       3
      ],
      "_240": [
       "",
       12,
       3
      ],
      "_242": [
       "",
       31,
       3
      ],
      "_243": [
       "",
       165,
       3
      ],
      "_244": [
       "",
       207,
       3
      ],
      "_245": [
       "",
       189,
       3
      ],
      "_246": [
       "",
       175,
       3
      ],
      "_248": [
       "",
       56,
       3
      ],
      "_249": [
       "",
       195,
       3
      ],
      "_250": [
       "",
       143,
       3
      ],
      "_251": [
       "",
       83,
       3
      ],
      "_252": [
       "",
       116,
       3
      ],
      "_253": [
       "",
       231,
       3
      ],
      "_254": [
       "",
       40,
       3
      ],
      "_255": [
       "",
       90,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Oxford Street",
     "Park"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "School Front Courtyard",
      "Oxford Street"
     ],
     "timeStamp": [
      122370,
      122670
     ],
     "upperwet": [
      3,
      8
     ],
     "lowerwet": [
      3,
      8
     ],
     "underlowerwet": [
      3,
      8
     ],
     "speechcycle": [
      0,
      1
     ],
     "home_gone": [
      10,
      11
     ],
     "tiredness": [
      878,
      883
     ],
     "arousal": [
      40,
      0
     ],
     "stress": [
      0,
      -5
     ],
     "orgasmdown": [
      -205,
      -206
     ],
     "eventskip": [
      1,
      0
     ],
     "trackedArousal": {
      "_t": "a",
      "_1": [
       "",
       4,
       3
      ]
     },
     "timeSinceArousal": [
      6,
      11
     ],
     "link_table": {
      "0": [
       "Travel<br>"
      ],
      "1": [
       "<<starfishicon>><<link [[Starfish Street (0:05) (Beach)|Starfish Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "2": [
       "<<nightingaleicon>><<link [[Nightingale Street (0:05) (Hospital)|Nightingale Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "3": [
       "<<mericon>><<link [[Mer Street (0:05) (Docks)|Mer Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "4": [
       "<<elkicon>><<link [[Elk Street (0:05)|Elk Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "5": [
       "<<busicon>><<link [[Wait for a bus (0:02)|Bus]]>><<pass 2>><</link>><br>"
      ],
      "6": [
       "<<loitericon>><<link [[Loiter (0:15)|$passage]]>><<pass 15>><</link>><br>"
      ],
      "7": [
       "<br>Alternate routes<br>"
      ],
      "8": [
       "<<parkicon>><<link [[Park (0:05)|Park]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "9": [
       "<<alleyicon>><<link [[Industrial alleyways (0:05)|Industrial alleyways]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "10": [
       "<<sewericon>><<link [[Manhole (0:05)|Storm Drain Entrance]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "_t": "a"
     },
     "rng": [
      60,
      37
     ],
     "passageCount": [
      219,
      220
     ],
     "danger": [
      8942,
      7341
     ],
     "dangerevent": [
      59,
      0
     ],
     "sydney_templeWork": [
      "pray",
      "quarters"
     ],
     "schoolstate": [
      "afternoon",
      "late"
     ],
     "pregnancyDailyEvent": [
      true
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      37,
      58
     ],
     "j": [
      162,
      205
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_1": [
       "",
       40,
       3
      ],
      "_4": [
       "",
       50,
       3
      ],
      "_21": [
       "",
       52,
       3
      ],
      "_33": [
       "",
       45,
       3
      ],
      "_38": [
       "",
       251,
       3
      ],
      "_39": [
       "",
       244,
       3
      ],
      "_40": [
       "",
       1,
       3
      ],
      "_41": [
       "",
       117,
       3
      ],
      "_42": [
       "",
       166,
       3
      ],
      "_43": [
       "",
       204,
       3
      ],
      "_44": [
       "",
       162,
       3
      ],
      "_45": [
       "",
       33,
       3
      ],
      "_46": [
       "",
       63,
       3
      ],
      "_47": [
       "",
       212,
       3
      ],
      "_48": [
       "",
       240,
       3
      ],
      "_49": [
       "",
       249,
       3
      ],
      "_50": [
       "",
       4,
       3
      ],
      "_51": [
       "",
       174,
       3
      ],
      "_52": [
       "",
       21,
       3
      ],
      "_53": [
       "",
       222,
       3
      ],
      "_54": [
       "",
       84,
       3
      ],
      "_55": [
       "",
       69,
       3
      ],
      "_56": [
       "",
       238,
       3
      ],
      "_57": [
       "",
       171,
       3
      ],
      "_58": [
       "",
       205,
       3
      ],
      "_63": [
       "",
       46,
       3
      ],
      "_69": [
       "",
       55,
       3
      ],
      "_84": [
       "",
       54,
       3
      ],
      "_117": [
       "",
       41,
       3
      ],
      "_162": [
       "",
       44,
       3
      ],
      "_166": [
       "",
       42,
       3
      ],
      "_171": [
       "",
       57,
       3
      ],
      "_174": [
       "",
       51,
       3
      ],
      "_204": [
       "",
       43,
       3
      ],
      "_205": [
       "",
       58,
       3
      ],
      "_212": [
       "",
       47,
       3
      ],
      "_222": [
       "",
       53,
       3
      ],
      "_238": [
       "",
       56,
       3
      ],
      "_240": [
       "",
       48,
       3
      ],
      "_244": [
       "",
       39,
       3
      ],
      "_249": [
       "",
       49,
       3
      ],
      "_251": [
       "",
       38,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Park",
     "Starfish Street"
    ],
    "variables": {
     "passage": [
      "Oxford Street",
      "Park"
     ],
     "timeStamp": [
      122670,
      122970
     ],
     "upperwet": [
      8,
      13
     ],
     "lowerwet": [
      8,
      13
     ],
     "underlowerwet": [
      8,
      13
     ],
     "speechcycle": [
      1,
      2
     ],
     "tiredness": [
      883,
      888
     ],
     "location": [
      "town",
      "park"
     ],
     "orgasmdown": [
      -206,
      -207
     ],
     "map": {
      "location": [
       "oxford",
       "park"
      ]
     },
     "timeSinceArousal": [
      11,
      16
     ],
     "warmth": [
      90,
      85
     ],
     "link_table": {
      "1": [
       "<<highicon>><<link [[High Street (0:05) (Shopping Centre)|High Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "3": [
       "<<oxfordicon>><<link [[Oxford Street (0:05) (School)|Oxford Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "7": [
       "<<alleyicon>><<link [[Commercial alleyways (0:05)|Commercial alleyways]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "_t": "a",
      "_3": [
       "<<mericon>><<link [[Mer Street (0:05) (Docks)|Mer Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_4": [
       "<<elkicon>><<link [[Elk Street (0:05)|Elk Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_5": [
       "<<busicon>><<link [[Wait for a bus (0:02)|Bus]]>><<pass 2>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_8": [
       "<<parkicon>><<link [[Park (0:05)|Park]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ]
     },
     "rng": [
      37,
      65
     ],
     "passageChangesCount": [
      195,
      196
     ],
     "passageCount": [
      220,
      221
     ],
     "safePassage": [
      "Oxford Street",
      "Park"
     ],
     "bus": [
      "oxford",
      "park"
     ],
     "danger": [
      7341,
      2880
     ],
     "daily": {
      "pregnancyEvent": [
       165,
       180
      ]
     },
     "pregnancyDailyEvent": [
      true,
      0,
      0
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      58,
      94
     ],
     "j": [
      205,
      15
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_12": [
       "",
       74,
       3
      ],
      "_15": [
       "",
       94,
       3
      ],
      "_27": [
       "",
       67,
       3
      ],
      "_40": [
       "",
       59,
       3
      ],
      "_55": [
       "",
       75,
       3
      ],
      "_60": [
       "",
       144,
       3
      ],
      "_61": [
       "",
       208,
       3
      ],
      "_62": [
       "",
       182,
       3
      ],
      "_63": [
       "",
       212,
       3
      ],
      "_64": [
       "",
       201,
       3
      ],
      "_65": [
       "",
       123,
       3
      ],
      "_66": [
       "",
       96,
       3
      ],
      "_67": [
       "",
       27,
       3
      ],
      "_68": [
       "",
       105,
       3
      ],
      "_69": [
       "",
       156,
       3
      ],
      "_71": [
       "",
       65,
       3
      ],
      "_72": [
       "",
       196,
       3
      ],
      "_73": [
       "",
       215,
       3
      ],
      "_74": [
       "",
       12,
       3
      ],
      "_75": [
       "",
       55,
       3
      ],
      "_76": [
       "",
       60,
       3
      ],
      "_77": [
       "",
       101,
       3
      ],
      "_78": [
       "",
       148,
       3
      ],
      "_79": [
       "",
       99,
       3
      ],
      "_80": [
       "",
       40,
       3
      ],
      "_81": [
       "",
       170,
       3
      ],
      "_82": [
       "",
       225,
       3
      ],
      "_83": [
       "",
       165,
       3
      ],
      "_84": [
       "",
       78,
       3
      ],
      "_85": [
       "",
       217,
       3
      ],
      "_86": [
       "",
       109,
       3
      ],
      "_87": [
       "",
       205,
       3
      ],
      "_88": [
       "",
       125,
       3
      ],
      "_89": [
       "",
       171,
       3
      ],
      "_90": [
       "",
       69,
       3
      ],
      "_91": [
       "",
       111,
       3
      ],
      "_92": [
       "",
       253,
       3
      ],
      "_93": [
       "",
       159,
       3
      ],
      "_94": [
       "",
       15,
       3
      ],
      "_96": [
       "",
       66,
       3
      ],
      "_99": [
       "",
       79,
       3
      ],
      "_101": [
       "",
       77,
       3
      ],
      "_105": [
       "",
       68,
       3
      ],
      "_109": [
       "",
       86,
       3
      ],
      "_111": [
       "",
       91,
       3
      ],
      "_123": [
       "",
       71,
       3
      ],
      "_125": [
       "",
       88,
       3
      ],
      "_144": [
       "",
       76,
       3
      ],
      "_148": [
       "",
       84,
       3
      ],
      "_156": [
       "",
       90,
       3
      ],
      "_159": [
       "",
       93,
       3
      ],
      "_165": [
       "",
       83,
       3
      ],
      "_170": [
       "",
       81,
       3
      ],
      "_171": [
       "",
       89,
       3
      ],
      "_182": [
       "",
       62,
       3
      ],
      "_196": [
       "",
       72,
       3
      ],
      "_201": [
       "",
       64,
       3
      ],
      "_205": [
       "",
       87,
       3
      ],
      "_208": [
       "",
       61,
       3
      ],
      "_212": [
       "",
       63,
       3
      ],
      "_215": [
       "",
       73,
       3
      ],
      "_217": [
       "",
       85,
       3
      ],
      "_225": [
       "",
       82,
       3
      ],
      "_253": [
       "",
       70,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Starfish Street",
     "Cliff Street"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Oxford Street",
      "Park"
     ],
     "passage": [
      "Park",
      "Starfish Street"
     ],
     "timeStamp": [
      122970,
      123270
     ],
     "upperwet": [
      13,
      18
     ],
     "lowerwet": [
      13,
      18
     ],
     "underlowerwet": [
      13,
      18
     ],
     "speechcycle": [
      2,
      3
     ],
     "tiredness": [
      888,
      893
     ],
     "location": [
      "park",
      "town"
     ],
     "orgasmdown": [
      -207,
      -208
     ],
     "map": {
      "location": [
       "park",
       "starfish"
      ]
     },
     "timeSinceArousal": [
      16,
      21
     ],
     "link_table": {
      "1": [
       "<<clifficon>><<link [[Cliff Street (0:05) (Cafe)|Cliff Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "2": [
       "<<mericon>><<link [[Mer Street (0:05) (Docks)|Mer Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "5": [
       "<<busicon>><<link [[Wait for a bus (0:02)|Bus]]>><<pass 2>><</link>><br>"
      ],
      "7": [
       "<br>Alternate Routes<br>"
      ],
      "8": [
       "<<parkicon>><<link [[Park (0:05)|Park]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "_t": "a",
      "_2": [
       "<<starfishicon>><<link [[Starfish Street (0:05) (Beach)|Starfish Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_4": [
       "<<nightingaleicon>><<link [[Nightingale Street (0:05) (Hospital)|Nightingale Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_6": [
       "<br>Alternate routes<br>",
       0,
       0
      ],
      "_7": [
       "<<alleyicon>><<link [[Commercial alleyways (0:05)|Commercial alleyways]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_8": [
       "<<alleyicon>><<link [[Industrial alleyways (0:05)|Industrial alleyways]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ]
     },
     "rng": [
      65,
      61
     ],
     "passageChangesCount": [
      196,
      197
     ],
     "passageCount": [
      221,
      222
     ],
     "safePassage": [
      "Park",
      "Starfish Street"
     ],
     "bus": [
      "park",
      "starfish"
     ],
     "danger": [
      2880,
      7494
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      94,
      115
     ],
     "j": [
      15,
      102
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_2": [
       "",
       110,
       3
      ],
      "_9": [
       "",
       101,
       3
      ],
      "_17": [
       "",
       98,
       3
      ],
      "_32": [
       "",
       99,
       3
      ],
      "_68": [
       "",
       106,
       3
      ],
      "_77": [
       "",
       113,
       3
      ],
      "_82": [
       "",
       103,
       3
      ],
      "_91": [
       "",
       97,
       3
      ],
      "_95": [
       "",
       228,
       3
      ],
      "_96": [
       "",
       253,
       3
      ],
      "_97": [
       "",
       91,
       3
      ],
      "_98": [
       "",
       17,
       3
      ],
      "_99": [
       "",
       32,
       3
      ],
      "_100": [
       "",
       224,
       3
      ],
      "_101": [
       "",
       9,
       3
      ],
      "_102": [
       "",
       145,
       3
      ],
      "_103": [
       "",
       82,
       3
      ],
      "_104": [
       "",
       138,
       3
      ],
      "_105": [
       "",
       216,
       3
      ],
      "_106": [
       "",
       68,
       3
      ],
      "_107": [
       "",
       196,
       3
      ],
      "_108": [
       "",
       218,
       3
      ],
      "_109": [
       "",
       2,
       3
      ],
      "_111": [
       "",
       213,
       3
      ],
      "_112": [
       "",
       179,
       3
      ],
      "_113": [
       "",
       77,
       3
      ],
      "_114": [
       "",
       211,
       3
      ],
      "_115": [
       "",
       102,
       3
      ],
      "_138": [
       "",
       104,
       3
      ],
      "_145": [
       "",
       115,
       3
      ],
      "_179": [
       "",
       112,
       3
      ],
      "_196": [
       "",
       107,
       3
      ],
      "_211": [
       "",
       114,
       3
      ],
      "_213": [
       "",
       111,
       3
      ],
      "_216": [
       "",
       105,
       3
      ],
      "_218": [
       "",
       108,
       3
      ],
      "_224": [
       "",
       100,
       3
      ],
      "_228": [
       "",
       95,
       3
      ],
      "_253": [
       "",
       96,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Cliff Street",
     "Ocean Breeze"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Park",
      "Starfish Street"
     ],
     "passage": [
      "Starfish Street",
      "Cliff Street"
     ],
     "timeStamp": [
      123270,
      123330
     ],
     "upperwet": [
      18,
      19
     ],
     "lowerwet": [
      18,
      19
     ],
     "underlowerwet": [
      18,
      19
     ],
     "speechcycle": [
      3,
      4
     ],
     "tiredness": [
      893,
      894
     ],
     "stress": [
      -5,
      -1
     ],
     "orgasmdown": [
      -208,
      -209
     ],
     "map": {
      "location": [
       "starfish",
       "cliff"
      ]
     },
     "timeSinceArousal": [
      21,
      22
     ],
     "link_table": {
      "1": [
       "<<barbicon>><<link [[Barb Street (0:05) (Studio)|Barb Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "2": [
       "<<starfishicon>><<link [[Starfish Street (0:05) (Beach)|Starfish Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "3": [
       "<<connudatusicon>><<link [[Connudatus Street (0:05) (Clubs)|Connudatus Street]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "8": [
       "<<alleyicon>><<link [[Commercial alleyways (0:05)|Commercial alleyways]]>><<pass 5>><</link>><br>"
      ],
      "_t": "a",
      "_1": [
       "<<clifficon>><<link [[Cliff Street (0:05) (Cafe)|Cliff Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_2": [
       "<<mericon>><<link [[Mer Street (0:05) (Docks)|Mer Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_4": [
       "<<oxfordicon>><<link [[Oxford Street (0:05) (School)|Oxford Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_8": [
       "<<parkicon>><<link [[Park (0:05)|Park]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ]
     },
     "rng": [
      61,
      67
     ],
     "passageChangesCount": [
      197,
      198
     ],
     "passageCount": [
      222,
      223
     ],
     "safePassage": [
      "Starfish Street",
      "Cliff Street"
     ],
     "bus": [
      "starfish",
      "cliff"
     ],
     "danger": [
      7494,
      1094
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      115,
      144
     ],
     "j": [
      102,
      82
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_18": [
       "",
       124,
       3
      ],
      "_31": [
       "",
       132,
       3
      ],
      "_38": [
       "",
       138,
       3
      ],
      "_78": [
       "",
       131,
       3
      ],
      "_81": [
       "",
       122,
       3
      ],
      "_82": [
       "",
       144,
       3
      ],
      "_85": [
       "",
       121,
       3
      ],
      "_94": [
       "",
       133,
       3
      ],
      "_96": [
       "",
       142,
       3
      ],
      "_105": [
       "",
       140,
       3
      ],
      "_114": [
       "",
       139,
       3
      ],
      "_115": [
       "",
       127,
       3
      ],
      "_116": [
       "",
       208,
       3
      ],
      "_117": [
       "",
       251,
       3
      ],
      "_118": [
       "",
       241,
       3
      ],
      "_119": [
       "",
       173,
       3
      ],
      "_120": [
       "",
       232,
       3
      ],
      "_121": [
       "",
       85,
       3
      ],
      "_122": [
       "",
       81,
       3
      ],
      "_123": [
       "",
       207,
       3
      ],
      "_124": [
       "",
       18,
       3
      ],
      "_125": [
       "",
       194,
       3
      ],
      "_126": [
       "",
       117,
       3
      ],
      "_128": [
       "",
       216,
       3
      ],
      "_129": [
       "",
       253,
       3
      ],
      "_130": [
       "",
       254,
       3
      ],
      "_131": [
       "",
       78,
       3
      ],
      "_132": [
       "",
       31,
       3
      ],
      "_133": [
       "",
       94,
       3
      ],
      "_134": [
       "",
       175,
       3
      ],
      "_136": [
       "",
       164,
       3
      ],
      "_137": [
       "",
       238,
       3
      ],
      "_138": [
       "",
       38,
       3
      ],
      "_139": [
       "",
       114,
       3
      ],
      "_140": [
       "",
       105,
       3
      ],
      "_141": [
       "",
       242,
       3
      ],
      "_142": [
       "",
       96,
       3
      ],
      "_143": [
       "",
       234,
       3
      ],
      "_144": [
       "",
       82,
       3
      ],
      "_164": [
       "",
       136,
       3
      ],
      "_173": [
       "",
       119,
       3
      ],
      "_175": [
       "",
       134,
       3
      ],
      "_194": [
       "",
       125,
       3
      ],
      "_207": [
       "",
       123,
       3
      ],
      "_208": [
       "",
       135,
       3
      ],
      "_216": [
       "",
       128,
       3
      ],
      "_232": [
       "",
       120,
       3
      ],
      "_234": [
       "",
       143,
       3
      ],
      "_238": [
       "",
       137,
       3
      ],
      "_241": [
       "",
       118,
       3
      ],
      "_242": [
       "",
       141,
       3
      ],
      "_251": [
       "",
       126,
       3
      ],
      "_253": [
       "",
       129,
       3
      ],
      "_254": [
       "",
       130,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Ocean Breeze",
     "Ocean Breeze Ask"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Starfish Street",
      "Cliff Street"
     ],
     "passage": [
      "Cliff Street",
      "Ocean Breeze"
     ],
     "speechcycle": [
      4,
      5
     ],
     "stress": [
      -1,
      0
     ],
     "location": [
      "town",
      "cafe"
     ],
     "orgasmdown": [
      -209,
      -210
     ],
     "link_table": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       "Travel<br>",
       0,
       0
      ],
      "_1": [
       "<<barbicon>><<link [[Barb Street (0:05) (Studio)|Barb Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_2": [
       "<<starfishicon>><<link [[Starfish Street (0:05) (Beach)|Starfish Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_3": [
       "<<connudatusicon>><<link [[Connudatus Street (0:05) (Clubs)|Connudatus Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_4": [
       "<<highicon>><<link [[High Street (0:05) (Shopping Centre)|High Street]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_5": [
       "<<busicon>><<link [[Wait for a bus (0:02)|Bus]]>><<pass 2>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_6": [
       "<<loitericon>><<link [[Loiter (0:15)|$passage]]>><<pass 15>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_7": [
       "<br>Alternate Routes<br>",
       0,
       0
      ],
      "_8": [
       "<<alleyicon>><<link [[Commercial alleyways (0:05)|Commercial alleyways]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ],
      "_9": [
       "<<sewericon>><<link [[Manhole (0:05)|Storm Drain Entrance]]>><<pass 5>><</link>><br>",
       0,
       0
      ]
     },
     "rng": [
      67,
      66
     ],
     "passageChangesCount": [
      198,
      199
     ],
     "passageCount": [
      223,
      224
     ],
     "outside": [
      1,
      0
     ],
     "safePassage": [
      "Cliff Street",
      "Ocean Breeze"
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      144,
      158
     ],
     "j": [
      82,
      221
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_42": [
       "",
       151,
       3
      ],
      "_51": [
       "",
       156,
       3
      ],
      "_55": [
       "",
       157,
       3
      ],
      "_66": [
       "",
       152,
       3
      ],
      "_69": [
       "",
       153,
       3
      ],
      "_79": [
       "",
       150,
       3
      ],
      "_100": [
       "",
       149,
       3
      ],
      "_112": [
       "",
       148,
       3
      ],
      "_129": [
       "",
       147,
       3
      ],
      "_145": [
       "",
       218,
       3
      ],
      "_146": [
       "",
       205,
       3
      ],
      "_147": [
       "",
       129,
       3
      ],
      "_148": [
       "",
       112,
       3
      ],
      "_149": [
       "",
       100,
       3
      ],
      "_150": [
       "",
       79,
       3
      ],
      "_151": [
       "",
       42,
       3
      ],
      "_153": [
       "",
       69,
       3
      ],
      "_154": [
       "",
       154,
       3
      ],
      "_155": [
       "",
       66,
       3
      ],
      "_156": [
       "",
       51,
       3
      ],
      "_157": [
       "",
       55,
       3
      ],
      "_158": [
       "",
       221,
       3
      ],
      "_205": [
       "",
       146,
       3
      ],
      "_218": [
       "",
       145,
       3
      ],
      "_221": [
       "",
       158,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Ocean Breeze Ask",
     "Ocean Breeze Take Job"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Cliff Street",
      "Ocean Breeze"
     ],
     "passage": [
      "Ocean Breeze",
      "Ocean Breeze Ask"
     ],
     "NPCList": {
      "0": {
       "location": {
        "head": [
         0
        ],
        "genitals": [
         0
        ]
       },
       "pronouns": {
        "he": [
         "she"
        ],
        "his": [
         "her"
        ],
        "hers": [
         "hers"
        ],
        "him": [
         "her"
        ],
        "himself": [
         "herself"
        ],
        "man": [
         "woman"
        ],
        "boy": [
         "girl"
        ],
        "men": [
         "women"
        ]
       },
       "virginity": [
        {
         "anal": true,
         "oral": true,
         "penile": false,
         "vaginal": false,
         "handholding": false,
         "temple": false,
         "kiss": false
        }
       ],
       "fullDescription": [
        "Sam"
       ],
       "pronoun": [
        "f"
       ],
       "gender": [
        "f"
       ],
       "type": [
        "human"
       ],
       "lefthand": [
        0
       ],
       "righthand": [
        0
       ],
       "mouth": [
        0
       ],
       "anus": [
        0
       ],
       "chest": [
        "clothed"
       ],
       "health": [
        200
       ],
       "healthmax": [
        200
       ],
       "breastsize": [
        10
       ],
       "breastsdesc": [
        "huge breasts"
       ],
       "breastdesc": [
        "huge breast"
       ],
       "vagina": [
        "clothed"
       ],
       "penis": [
        "none"
       ],
       "penissize": [
        4
       ],
       "penisdesc": [
        "huge cock"
       ],
       "clothes": [
        {
         "set": "femaleDefault",
         "upper": {
          "name": "shirt",
          "integrity": 100
         },
         "lower": {
          "name": "skirt",
          "integrity": 100
         }
        }
       ],
       "skincolour": [
        "white"
       ],
       "insecurity": [
        "ethics"
       ],
       "description": [
        "cafe owner"
       ],
       "adult": [
        1
       ],
       "teen": [
        0
       ],
       "bold": [
        0
       ],
       "condom": [
        {
         "willUse": true,
         "state": "defective",
         "type": "plain",
         "colour": "pink",
         "worn": false
        }
       ],
       "pregnancyAvoidance": [
        100
       ],
       "index": [
        0
       ]
      },
      "_t": "a"
     },
     "NPCName": {
      "17": {
       "init": [
        0,
        1
       ],
       "state": [
        "",
        "active"
       ],
       "outfits": [
        [
         "naked",
         "maleDefault",
         "femaleDefault"
        ]
       ],
       "clothes": [
        {
         "set": "femaleDefault",
         "upper": {
          "name": "shirt",
          "integrity": 100
         },
         "lower": {
          "name": "skirt",
          "integrity": 100
         }
        }
       ],
       "chest": [
        "clothed"
       ],
       "strapons": [
        []
       ]
      },
      "_t": "a"
     },
     "npc": {
      "0": [
       "Sam"
      ],
      "_t": "a"
     },
     "npcnum": {
      "0": [
       17
      ],
      "_t": "a"
     },
     "npcrow": {
      "0": [
       0
      ],
      "_t": "a"
     },
     "speechcycle": [
      5,
      6
     ],
     "orgasmdown": [
      -210,
      -211
     ],
     "enemyno": [
      0,
      1
     ],
     "rng": [
      66,
      53
     ],
     "passageChangesCount": [
      199,
      200
     ],
     "passageCount": [
      224,
      225
     ],
     "lastgenerated": [
      "Library Rental Counter",
      "Ocean Breeze Ask"
     ],
     "pronoun": [
      0,
      "f"
     ],
     "npcadult": [
      0,
      1
     ],
     "description": [
      "faithful",
      "cafe owner"
     ],
     "npc_named": [
      0,
      1
     ],
     "oceanbreezejoboffer": [
      1
     ],
     "monster": [
      0
     ],
     "event": [
      {
       "buffer": [
        {
         "slot": 0,
         "time": 123330,
         "area": [
          "Ocean Breeze Ask"
         ]
        }
       ],
       "schema": 1
      }
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      158,
      214
     ],
     "j": [
      221,
      10
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_8": [
       "",
       175,
       3
      ],
      "_10": [
       "",
       208,
       3
      ],
      "_13": [
       "",
       173,
       3
      ],
      "_15": [
       "",
       197,
       3
      ],
      "_22": [
       "",
       168,
       3
      ],
      "_41": [
       "",
       166,
       3
      ],
      "_43": [
       "",
       195,
       3
      ],
      "_45": [
       "",
       191,
       3
      ],
      "_60": [
       "",
       170,
       3
      ],
      "_67": [
       "",
       213,
       3
      ],
      "_70": [
       "",
       205,
       3
      ],
      "_76": [
       "",
       183,
       3
      ],
      "_81": [
       "",
       172,
       3
      ],
      "_82": [
       "",
       211,
       3
      ],
      "_88": [
       "",
       188,
       3
      ],
      "_94": [
       "",
       160,
       3
      ],
      "_97": [
       "",
       177,
       3
      ],
      "_106": [
       "",
       196,
       3
      ],
      "_107": [
       "",
       206,
       3
      ],
      "_112": [
       "",
       212,
       3
      ],
      "_123": [
       "",
       182,
       3
      ],
      "_127": [
       "",
       159,
       3
      ],
      "_129": [
       "",
       187,
       3
      ],
      "_137": [
       "",
       186,
       3
      ],
      "_141": [
       "",
       176,
       3
      ],
      "_142": [
       "",
       199,
       3
      ],
      "_159": [
       "",
       127,
       3
      ],
      "_160": [
       "",
       194,
       3
      ],
      "_161": [
       "",
       184,
       3
      ],
      "_162": [
       "",
       123,
       3
      ],
      "_163": [
       "",
       221,
       3
      ],
      "_164": [
       "",
       97,
       3
      ],
      "_166": [
       "",
       41,
       3
      ],
      "_167": [
       "",
       251,
       3
      ],
      "_168": [
       "",
       22,
       3
      ],
      "_169": [
       "",
       137,
       3
      ],
      "_170": [
       "",
       60,
       3
      ],
      "_171": [
       "",
       106,
       3
      ],
      "_172": [
       "",
       81,
       3
      ],
      "_173": [
       "",
       13,
       3
      ],
      "_174": [
       "",
       76,
       3
      ],
      "_175": [
       "",
       8,
       3
      ],
      "_176": [
       "",
       141,
       3
      ],
      "_177": [
       "",
       203,
       3
      ],
      "_178": [
       "",
       15,
       3
      ],
      "_179": [
       "",
       201,
       3
      ],
      "_180": [
       "",
       185,
       3
      ],
      "_181": [
       "",
       88,
       3
      ],
      "_183": [
       "",
       193,
       3
      ],
      "_184": [
       "",
       248,
       3
      ],
      "_185": [
       "",
       229,
       3
      ],
      "_187": [
       "",
       129,
       3
      ],
      "_188": [
       "",
       181,
       3
      ],
      "_189": [
       "",
       70,
       3
      ],
      "_190": [
       "",
       142,
       3
      ],
      "_191": [
       "",
       45,
       3
      ],
      "_192": [
       "",
       252,
       3
      ],
      "_193": [
       "",
       200,
       3
      ],
      "_194": [
       "",
       94,
       3
      ],
      "_195": [
       "",
       43,
       3
      ],
      "_198": [
       "",
       10,
       3
      ],
      "_200": [
       "",
       174,
       3
      ],
      "_201": [
       "",
       163,
       3
      ],
      "_202": [
       "",
       225,
       3
      ],
      "_203": [
       "",
       164,
       3
      ],
      "_205": [
       "",
       189,
       3
      ],
      "_206": [
       "",
       107,
       3
      ],
      "_207": [
       "",
       233,
       3
      ],
      "_209": [
       "",
       231,
       3
      ],
      "_210": [
       "",
       204,
       3
      ],
      "_211": [
       "",
       82,
       3
      ],
      "_212": [
       "",
       112,
       3
      ],
      "_213": [
       "",
       67,
       3
      ],
      "_214": [
       "",
       198,
       3
      ],
      "_221": [
       "",
       179,
       3
      ],
      "_225": [
       "",
       210,
       3
      ],
      "_229": [
       "",
       180,
       3
      ],
      "_231": [
       "",
       209,
       3
      ],
      "_233": [
       "",
       207,
       3
      ],
      "_248": [
       "",
       165,
       3
      ],
      "_251": [
       "",
       167,
       3
      ],
      "_252": [
       "",
       192,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Ocean Breeze Take Job",
     "Ocean Breeze"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Ocean Breeze",
      "Ocean Breeze Ask"
     ],
     "passage": [
      "Ocean Breeze Ask",
      "Ocean Breeze Take Job"
     ],
     "NPCList": {
      "0": {
       "location": {
        "head": [
         0,
         0,
         0
        ],
        "genitals": [
         0,
         0,
         0
        ]
       },
       "pronouns": {
        "he": [
         "she",
         0,
         0
        ],
        "his": [
         "her",
         0,
         0
        ],
        "hers": [
         "hers",
         0,
         0
        ],
        "him": [
         "her",
         0,
         0
        ],
        "himself": [
         "herself",
         0,
         0
        ],
        "man": [
         "woman",
         0,
         0
        ],
        "boy": [
         "girl",
         0,
         0
        ],
        "men": [
         "women",
         0,
         0
        ]
       },
       "virginity": [
        {
         "anal": true,
         "oral": true,
         "penile": false,
         "vaginal": false,
         "handholding": false,
         "temple": false,
         "kiss": false
        },
        0,
        0
       ],
       "fullDescription": [
        "Sam",
        0,
        0
       ],
       "pronoun": [
        "f",
        0,
        0
       ],
       "gender": [
        "f",
        0,
        0
       ],
       "type": [
        "human",
        0,
        0
       ],
       "lefthand": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "righthand": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "mouth": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "anus": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "chest": [
        "clothed",
        0,
        0
       ],
       "health": [
        200,
        0,
        0
       ],
       "healthmax": [
        200,
        0,
        0
       ],
       "breastsize": [
        10,
        0,
        0
       ],
       "breastsdesc": [
        "huge breasts",
        0,
        0
       ],
       "breastdesc": [
        "huge breast",
        0,
        0
       ],
       "vagina": [
        "clothed",
        0,
        0
       ],
       "penis": [
        "none",
        0,
        0
       ],
       "penissize": [
        4,
        0,
        0
       ],
       "penisdesc": [
        "huge cock",
        0,
        0
       ],
       "clothes": [
        {
         "set": "femaleDefault",
         "upper": {
          "name": "shirt",
          "integrity": 100
         },
         "lower": {
          "name": "skirt",
          "integrity": 100
         }
        },
        0,
        0
       ],
       "skincolour": [
        "white",
        0,
        0
       ],
       "insecurity": [
        "ethics",
        0,
        0
       ],
       "description": [
        "cafe owner",
        0,
        0
       ],
       "adult": [
        1,
        0,
        0
       ],
       "teen": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "bold": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "condom": [
        {
         "willUse": true,
         "state": "defective",
         "type": "plain",
         "colour": "pink",
         "worn": false
        },
        0,
        0
       ],
       "pregnancyAvoidance": [
        100,
        0,
        0
       ],
       "index": [
        0,
        0,
        0
       ]
      },
      "_t": "a"
     },
     "npc": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       "Sam",
       0,
       0
      ]
     },
     "npcnum": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       17,
       0,
       0
      ]
     },
     "npcrow": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       0,
       0,
       0
      ]
     },
     "speechcycle": [
      6,
      0
     ],
     "orgasmdown": [
      -211,
      -212
     ],
     "enemyno": [
      1,
      0
     ],
     "rng": [
      53,
      55
     ],
     "passageChangesCount": [
      200,
      201
     ],
     "passageCount": [
      225,
      226
     ],
     "pronoun": [
      "f",
      0
     ],
     "npc_named": [
      1,
      0
     ],
     "phaselast": [
      2,
      0
     ],
     "monster": [
      0,
      0,
      0
     ],
     "event": [
      {
       "buffer": [
        {
         "slot": 0,
         "time": 123330,
         "area": [
          "Ocean Breeze Ask"
         ]
        }
       ],
       "schema": 1
      },
      0,
      0
     ],
     "oceanbreezejob": [
      1
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      214,
      228
     ],
     "j": [
      10,
      169
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_7": [
       "",
       219,
       3
      ],
      "_29": [
       "",
       215,
       3
      ],
      "_40": [
       "",
       224,
       3
      ],
      "_43": [
       "",
       220,
       3
      ],
      "_79": [
       "",
       218,
       3
      ],
      "_86": [
       "",
       222,
       3
      ],
      "_102": [
       "",
       225,
       3
      ],
      "_104": [
       "",
       223,
       3
      ],
      "_125": [
       "",
       226,
       3
      ],
      "_130": [
       "",
       216,
       3
      ],
      "_141": [
       "",
       221,
       3
      ],
      "_169": [
       "",
       228,
       3
      ],
      "_199": [
       "",
       217,
       3
      ],
      "_212": [
       "",
       227,
       3
      ],
      "_215": [
       "",
       29,
       3
      ],
      "_216": [
       "",
       130,
       3
      ],
      "_217": [
       "",
       199,
       3
      ],
      "_218": [
       "",
       79,
       3
      ],
      "_219": [
       "",
       7,
       3
      ],
      "_220": [
       "",
       43,
       3
      ],
      "_221": [
       "",
       141,
       3
      ],
      "_222": [
       "",
       86,
       3
      ],
      "_223": [
       "",
       104,
       3
      ],
      "_224": [
       "",
       40,
       3
      ],
      "_225": [
       "",
       102,
       3
      ],
      "_226": [
       "",
       125,
       3
      ],
      "_227": [
       "",
       212,
       3
      ],
      "_228": [
       "",
       169,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Ocean Breeze",
     "Ocean Breeze Work"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Ocean Breeze Ask",
      "Ocean Breeze Take Job"
     ],
     "passage": [
      "Ocean Breeze Take Job",
      "Ocean Breeze"
     ],
     "speechcycle": [
      0,
      1
     ],
     "tablesservedstat": [
      0,
      23
     ],
     "orgasmdown": [
      -212,
      -213
     ],
     "rng": [
      55,
      44
     ],
     "passageChangesCount": [
      201,
      202
     ],
     "passageCount": [
      226,
      227
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      228,
      249
     ],
     "j": [
      169,
      51
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_1": [
       "",
       242,
       3
      ],
      "_42": [
       "",
       248,
       3
      ],
      "_43": [
       "",
       233,
       3
      ],
      "_51": [
       "",
       249,
       3
      ],
      "_76": [
       "",
       235,
       3
      ],
      "_99": [
       "",
       237,
       3
      ],
      "_102": [
       "",
       239,
       3
      ],
      "_114": [
       "",
       231,
       3
      ],
      "_120": [
       "",
       241,
       3
      ],
      "_126": [
       "",
       247,
       3
      ],
      "_130": [
       "",
       240,
       3
      ],
      "_149": [
       "",
       230,
       3
      ],
      "_150": [
       "",
       229,
       3
      ],
      "_173": [
       "",
       232,
       3
      ],
      "_181": [
       "",
       234,
       3
      ],
      "_221": [
       "",
       246,
       3
      ],
      "_226": [
       "",
       236,
       3
      ],
      "_229": [
       "",
       150,
       3
      ],
      "_230": [
       "",
       149,
       3
      ],
      "_231": [
       "",
       114,
       3
      ],
      "_233": [
       "",
       43,
       3
      ],
      "_234": [
       "",
       181,
       3
      ],
      "_235": [
       "",
       76,
       3
      ],
      "_236": [
       "",
       226,
       3
      ],
      "_238": [
       "",
       173,
       3
      ],
      "_239": [
       "",
       102,
       3
      ],
      "_240": [
       "",
       130,
       3
      ],
      "_241": [
       "",
       120,
       3
      ],
      "_242": [
       "",
       243,
       3
      ],
      "_243": [
       "",
       1,
       3
      ],
      "_245": [
       "",
       99,
       3
      ],
      "_246": [
       "",
       221,
       3
      ],
      "_247": [
       "",
       126,
       3
      ],
      "_248": [
       "",
       42,
       3
      ],
      "_249": [
       "",
       51,
       3
      ],
      "_250": [
       "",
       244,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Ocean Breeze Work",
     "Ocean Breeze"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Ocean Breeze Take Job",
      "Ocean Breeze"
     ],
     "passage": [
      "Ocean Breeze",
      "Ocean Breeze Work"
     ],
     "timeStamp": [
      123330,
      126930
     ],
     "upperwet": [
      19,
      0
     ],
     "lowerwet": [
      19,
      0
     ],
     "underlowerwet": [
      19,
      0
     ],
     "money": [
      3500,
      4000
     ],
     "speechcycle": [
      1,
      2
     ],
     "home_gone": [
      11,
      12
     ],
     "tiredness": [
      894,
      954
     ],
     "orgasmdown": [
      -213,
      -214
     ],
     "trackedArousal": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       "",
       3,
       3
      ]
     },
     "timeSinceArousal": [
      22,
      82
     ],
     "chill": [
      70,
      75
     ],
     "rng": [
      44,
      9
     ],
     "passageChangesCount": [
      202,
      203
     ],
     "passageCount": [
      227,
      228
     ],
     "lastgenerated": [
      "Ocean Breeze Ask",
      "Ocean Breeze Work"
     ],
     "description": [
      "cafe owner",
      "lithe"
     ],
     "danger": [
      1094,
      1849
     ],
     "pregnancyDailyEvent": [
      true
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      249,
      142
     ],
     "j": [
      51,
      57
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_0": [
       "",
       121,
       3
      ],
      "_1": [
       "",
       70,
       3
      ],
      "_2": [
       "",
       155,
       3
      ],
      "_3": [
       "",
       149,
       3
      ],
      "_4": [
       "",
       34,
       3
      ],
      "_5": [
       "",
       220,
       3
      ],
      "_6": [
       "",
       35,
       3
      ],
      "_7": [
       "",
       72,
       3
      ],
      "_8": [
       "",
       203,
       3
      ],
      "_9": [
       "",
       242,
       3
      ],
      "_10": [
       "",
       208,
       3
      ],
      "_11": [
       "",
       129,
       3
      ],
      "_12": [
       "",
       94,
       3
      ],
      "_13": [
       "",
       111,
       3
      ],
      "_14": [
       "",
       125,
       3
      ],
      "_15": [
       "",
       232,
       3
      ],
      "_16": [
       "",
       214,
       3
      ],
      "_17": [
       "",
       253,
       3
      ],
      "_18": [
       "",
       240,
       3
      ],
      "_19": [
       "",
       166,
       3
      ],
      "_20": [
       "",
       156,
       3
      ],
      "_21": [
       "",
       176,
       3
      ],
      "_22": [
       "",
       86,
       3
      ],
      "_23": [
       "",
       194,
       3
      ],
      "_24": [
       "",
       211,
       3
      ],
      "_25": [
       "",
       255,
       3
      ],
      "_26": [
       "",
       252,
       3
      ],
      "_27": [
       "",
       133,
       3
      ],
      "_28": [
       "",
       219,
       3
      ],
      "_29": [
       "",
       178,
       3
      ],
      "_30": [
       "",
       187,
       3
      ],
      "_32": [
       "",
       55,
       3
      ],
      "_33": [
       "",
       66,
       3
      ],
      "_34": [
       "",
       218,
       3
      ],
      "_35": [
       "",
       206,
       3
      ],
      "_36": [
       "",
       78,
       3
      ],
      "_37": [
       "",
       189,
       3
      ],
      "_38": [
       "",
       67,
       3
      ],
      "_39": [
       "",
       2,
       3
      ],
      "_40": [
       "",
       153,
       3
      ],
      "_41": [
       "",
       26,
       3
      ],
      "_42": [
       "",
       45,
       3
      ],
      "_43": [
       "",
       251,
       3
      ],
      "_44": [
       "",
       233,
       3
      ],
      "_46": [
       "",
       105,
       3
      ],
      "_47": [
       "",
       134,
       3
      ],
      "_48": [
       "",
       43,
       3
      ],
      "_49": [
       "",
       254,
       3
      ],
      "_50": [
       "",
       112,
       3
      ],
      "_52": [
       "",
       216,
       3
      ],
      "_53": [
       "",
       224,
       3
      ],
      "_56": [
       "",
       170,
       3
      ],
      "_57": [
       "",
       7,
       3
      ],
      "_58": [
       "",
       182,
       3
      ],
      "_59": [
       "",
       222,
       3
      ],
      "_60": [
       "",
       65,
       3
      ],
      "_61": [
       "",
       183,
       3
      ],
      "_62": [
       "",
       173,
       3
      ],
      "_63": [
       "",
       101,
       3
      ],
      "_64": [
       "",
       142,
       3
      ],
      "_65": [
       "",
       237,
       3
      ],
      "_66": [
       "",
       95,
       3
      ],
      "_67": [
       "",
       229,
       3
      ],
      "_68": [
       "",
       171,
       3
      ],
      "_69": [
       "",
       184,
       3
      ],
      "_70": [
       "",
       230,
       3
      ],
      "_71": [
       "",
       221,
       3
      ],
      "_72": [
       "",
       217,
       3
      ],
      "_73": [
       "",
       193,
       3
      ],
      "_74": [
       "",
       123,
       3
      ],
      "_75": [
       "",
       212,
       3
      ],
      "_76": [
       "",
       185,
       3
      ],
      "_79": [
       "",
       1,
       3
      ],
      "_80": [
       "",
       118,
       3
      ],
      "_81": [
       "",
       22,
       3
      ],
      "_82": [
       "",
       3,
       3
      ],
      "_83": [
       "",
       93,
       3
      ],
      "_84": [
       "",
       75,
       3
      ],
      "_85": [
       "",
       196,
       3
      ],
      "_86": [
       "",
       127,
       3
      ],
      "_87": [
       "",
       32,
       3
      ],
      "_88": [
       "",
       192,
       3
      ],
      "_89": [
       "",
       9,
       3
      ],
      "_90": [
       "",
       231,
       3
      ],
      "_91": [
       "",
       29,
       3
      ],
      "_92": [
       "",
       239,
       3
      ],
      "_93": [
       "",
       161,
       3
      ],
      "_94": [
       "",
       13,
       3
      ],
      "_95": [
       "",
       138,
       3
      ],
      "_96": [
       "",
       113,
       3
      ],
      "_97": [
       "",
       148,
       3
      ],
      "_98": [
       "",
       238,
       3
      ],
      "_99": [
       "",
       6,
       3
      ],
      "_100": [
       "",
       143,
       3
      ],
      "_101": [
       "",
       49,
       3
      ],
      "_102": [
       "",
       150,
       3
      ],
      "_103": [
       "",
       199,
       3
      ],
      "_104": [
       "",
       191,
       3
      ],
      "_105": [
       "",
       52,
       3
      ],
      "_106": [
       "",
       27,
       3
      ],
      "_107": [
       "",
       132,
       3
      ],
      "_108": [
       "",
       213,
       3
      ],
      "_109": [
       "",
       24,
       3
      ],
      "_110": [
       "",
       128,
       3
      ],
      "_111": [
       "",
       226,
       3
      ],
      "_112": [
       "",
       73,
       3
      ],
      "_113": [
       "",
       14,
       3
      ],
      "_114": [
       "",
       102,
       3
      ],
      "_115": [
       "",
       195,
       3
      ],
      "_116": [
       "",
       63,
       3
      ],
      "_117": [
       "",
       210,
       3
      ],
      "_120": [
       "",
       244,
       3
      ],
      "_121": [
       "",
       186,
       3
      ],
      "_122": [
       "",
       60,
       3
      ],
      "_123": [
       "",
       236,
       3
      ],
      "_124": [
       "",
       250,
       3
      ],
      "_127": [
       "",
       54,
       3
      ],
      "_128": [
       "",
       50,
       3
      ],
      "_129": [
       "",
       88,
       3
      ],
      "_130": [
       "",
       190,
       3
      ],
      "_131": [
       "",
       41,
       3
      ],
      "_132": [
       "",
       174,
       3
      ],
      "_133": [
       "",
       99,
       3
      ],
      "_134": [
       "",
       116,
       3
      ],
      "_135": [
       "",
       169,
       3
      ],
      "_136": [
       "",
       81,
       3
      ],
      "_137": [
       "",
       227,
       3
      ],
      "_138": [
       "",
       152,
       3
      ],
      "_141": [
       "",
       158,
       3
      ],
      "_142": [
       "",
       108,
       3
      ],
      "_143": [
       "",
       119,
       3
      ],
      "_144": [
       "",
       165,
       3
      ],
      "_145": [
       "",
       157,
       3
      ],
      "_146": [
       "",
       181,
       3
      ],
      "_147": [
       "",
       107,
       3
      ],
      "_148": [
       "",
       19,
       3
      ],
      "_149": [
       "",
       11,
       3
      ],
      "_150": [
       "",
       58,
       3
      ],
      "_151": [
       "",
       159,
       3
      ],
      "_152": [
       "",
       223,
       3
      ],
      "_153": [
       "",
       104,
       3
      ],
      "_154": [
       "",
       115,
       3
      ],
      "_155": [
       "",
       215,
       3
      ],
      "_156": [
       "",
       197,
       3
      ],
      "_157": [
       "",
       117,
       3
      ],
      "_158": [
       "",
       245,
       3
      ],
      "_159": [
       "",
       90,
       3
      ],
      "_160": [
       "",
       64,
       3
      ],
      "_161": [
       "",
       96,
       3
      ],
      "_162": [
       "",
       179,
       3
      ],
      "_164": [
       "",
       10,
       3
      ],
      "_165": [
       "",
       62,
       3
      ],
      "_166": [
       "",
       53,
       3
      ],
      "_167": [
       "",
       103,
       3
      ],
      "_169": [
       "",
       33,
       3
      ],
      "_170": [
       "",
       201,
       3
      ],
      "_171": [
       "",
       200,
       3
      ],
      "_172": [
       "",
       202,
       3
      ],
      "_173": [
       "",
       114,
       3
      ],
      "_174": [
       "",
       175,
       3
      ],
      "_176": [
       "",
       168,
       3
      ],
      "_178": [
       "",
       82,
       3
      ],
      "_179": [
       "",
       17,
       3
      ],
      "_180": [
       "",
       140,
       3
      ],
      "_181": [
       "",
       120,
       3
      ],
      "_182": [
       "",
       234,
       3
      ],
      "_183": [
       "",
       146,
       3
      ],
      "_184": [
       "",
       44,
       3
      ],
      "_185": [
       "",
       30,
       3
      ],
      "_186": [
       "",
       160,
       3
      ],
      "_189": [
       "",
       15,
       3
      ],
      "_190": [
       "",
       235,
       3
      ],
      "_192": [
       "",
       209,
       3
      ],
      "_194": [
       "",
       126,
       3
      ],
      "_195": [
       "",
       207,
       3
      ],
      "_197": [
       "",
       145,
       3
      ],
      "_198": [
       "",
       141,
       3
      ],
      "_199": [
       "",
       42,
       3
      ],
      "_200": [
       "",
       136,
       3
      ],
      "_201": [
       "",
       83,
       3
      ],
      "_202": [
       "",
       205,
       3
      ],
      "_203": [
       "",
       135,
       3
      ],
      "_204": [
       "",
       31,
       3
      ],
      "_205": [
       "",
       59,
       3
      ],
      "_206": [
       "",
       71,
       3
      ],
      "_207": [
       "",
       84,
       3
      ],
      "_208": [
       "",
       247,
       3
      ],
      "_209": [
       "",
       0,
       3
      ],
      "_210": [
       "",
       87,
       3
      ],
      "_211": [
       "",
       5,
       3
      ],
      "_212": [
       "",
       20,
       3
      ],
      "_213": [
       "",
       124,
       3
      ],
      "_214": [
       "",
       56,
       3
      ],
      "_215": [
       "",
       12,
       3
      ],
      "_217": [
       "",
       28,
       3
      ],
      "_218": [
       "",
       204,
       3
      ],
      "_219": [
       "",
       38,
       3
      ],
      "_220": [
       "",
       8,
       3
      ],
      "_221": [
       "",
       106,
       3
      ],
      "_222": [
       "",
       79,
       3
      ],
      "_223": [
       "",
       37,
       3
      ],
      "_224": [
       "",
       228,
       3
      ],
      "_225": [
       "",
       151,
       3
      ],
      "_226": [
       "",
       139,
       3
      ],
      "_227": [
       "",
       100,
       3
      ],
      "_228": [
       "",
       188,
       3
      ],
      "_230": [
       "",
       163,
       3
      ],
      "_234": [
       "",
       109,
       3
      ],
      "_235": [
       "",
       137,
       3
      ],
      "_236": [
       "",
       61,
       3
      ],
      "_237": [
       "",
       39,
       3
      ],
      "_238": [
       "",
       98,
       3
      ],
      "_239": [
       "",
       74,
       3
      ],
      "_240": [
       "",
       162,
       3
      ],
      "_241": [
       "",
       51,
       3
      ],
      "_243": [
       "",
       198,
       3
      ],
      "_244": [
       "",
       147,
       3
      ],
      "_246": [
       "",
       97,
       3
      ],
      "_247": [
       "",
       180,
       3
      ],
      "_248": [
       "",
       131,
       3
      ],
      "_249": [
       "",
       130,
       3
      ],
      "_250": [
       "",
       243,
       3
      ],
      "_251": [
       "",
       47,
       3
      ],
      "_252": [
       "",
       80,
       3
      ],
      "_253": [
       "",
       122,
       3
      ],
      "_254": [
       "",
       241,
       3
      ],
      "_255": [
       "",
       248,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Ocean Breeze",
     "Ocean Breeze Work"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Ocean Breeze",
      "Ocean Breeze Work"
     ],
     "passage": [
      "Ocean Breeze Work",
      "Ocean Breeze"
     ],
     "speechcycle": [
      2,
      3
     ],
     "tablesservedstat": [
      23,
      43
     ],
     "orgasmdown": [
      -214,
      -215
     ],
     "warmth": [
      85,
      90
     ],
     "rng": [
      9,
      87
     ],
     "passageChangesCount": [
      203,
      204
     ],
     "passageCount": [
      228,
      229
     ],
     "daily": {
      "pregnancyEvent": [
       180,
       195
      ]
     },
     "pregnancyDailyEvent": [
      true,
      0,
      0
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      142,
      171
     ],
     "j": [
      57,
      18
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_5": [
       "",
       165,
       3
      ],
      "_10": [
       "",
       162,
       3
      ],
      "_18": [
       "",
       171,
       3
      ],
      "_20": [
       "",
       160,
       3
      ],
      "_25": [
       "",
       144,
       3
      ],
      "_33": [
       "",
       152,
       3
      ],
      "_45": [
       "",
       143,
       3
      ],
      "_55": [
       "",
       151,
       3
      ],
      "_90": [
       "",
       158,
       3
      ],
      "_92": [
       "",
       168,
       3
      ],
      "_98": [
       "",
       170,
       3
      ],
      "_107": [
       "",
       159,
       3
      ],
      "_116": [
       "",
       164,
       3
      ],
      "_119": [
       "",
       155,
       3
      ],
      "_137": [
       "",
       145,
       3
      ],
      "_143": [
       "",
       45,
       3
      ],
      "_144": [
       "",
       25,
       3
      ],
      "_145": [
       "",
       137,
       3
      ],
      "_146": [
       "",
       223,
       3
      ],
      "_147": [
       "",
       191,
       3
      ],
      "_149": [
       "",
       235,
       3
      ],
      "_150": [
       "",
       116,
       3
      ],
      "_151": [
       "",
       55,
       3
      ],
      "_152": [
       "",
       33,
       3
      ],
      "_153": [
       "",
       225,
       3
      ],
      "_154": [
       "",
       227,
       3
      ],
      "_155": [
       "",
       119,
       3
      ],
      "_156": [
       "",
       226,
       3
      ],
      "_157": [
       "",
       248,
       3
      ],
      "_158": [
       "",
       90,
       3
      ],
      "_159": [
       "",
       107,
       3
      ],
      "_160": [
       "",
       20,
       3
      ],
      "_161": [
       "",
       5,
       3
      ],
      "_162": [
       "",
       10,
       3
      ],
      "_163": [
       "",
       187,
       3
      ],
      "_166": [
       "",
       98,
       3
      ],
      "_167": [
       "",
       213,
       3
      ],
      "_168": [
       "",
       92,
       3
      ],
      "_169": [
       "",
       156,
       3
      ],
      "_171": [
       "",
       18,
       3
      ],
      "_187": [
       "",
       163,
       3
      ],
      "_191": [
       "",
       148,
       3
      ],
      "_213": [
       "",
       167,
       3
      ],
      "_223": [
       "",
       146,
       3
      ],
      "_225": [
       "",
       153,
       3
      ],
      "_226": [
       "",
       169,
       3
      ],
      "_227": [
       "",
       154,
       3
      ],
      "_235": [
       "",
       149,
       3
      ],
      "_248": [
       "",
       157,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Ocean Breeze Work",
     "Ocean Breeze Dumpster"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Ocean Breeze Work",
      "Ocean Breeze"
     ],
     "passage": [
      "Ocean Breeze",
      "Ocean Breeze Work"
     ],
     "NPCList": {
      "0": {
       "location": {
        "head": [
         0
        ],
        "genitals": [
         0
        ]
       },
       "skills": {
        "security": [
         828
        ],
        "athletics": [
         607
        ]
       },
       "pronouns": {
        "he": [
         "she"
        ],
        "his": [
         "her"
        ],
        "hers": [
         "hers"
        ],
        "him": [
         "her"
        ],
        "himself": [
         "herself"
        ],
        "man": [
         "woman"
        ],
        "boy": [
         "girl"
        ],
        "men": [
         "women"
        ]
       },
       "traits": {
        "0": [
         "lecher"
        ],
        "_t": "a"
       },
       "pronoun": [
        "f"
       ],
       "gender": [
        "f"
       ],
       "lefthand": [
        0
       ],
       "righthand": [
        0
       ],
       "mouth": [
        0
       ],
       "bold": [
        0
       ],
       "name": [
        "Jessica"
       ],
       "adult": [
        1
       ],
       "teen": [
        0
       ],
       "pregnancyAvoidance": [
        95
       ],
       "vagina": [
        "clothed"
       ],
       "penis": [
        "none"
       ],
       "clothes": [
        {
         "set": "femaleTown1",
         "upper": {
          "name": "sundress top",
          "integrity": 100
         },
         "lower": {
          "name": "sundress skirt",
          "integrity": 100
         }
        }
       ],
       "chest": [
        "clothed"
       ],
       "skincolour": [
        "white"
       ],
       "insecurity": [
        "ethics"
       ],
       "healthmax": [
        200
       ],
       "health": [
        200
       ],
       "description": [
        "curvy"
       ],
       "fullDescription": [
        "curvy woman"
       ],
       "role": [
        "normal"
       ],
       "breastsize": [
        9
       ],
       "breastsdesc": [
        "massive breasts"
       ],
       "breastdesc": [
        "massive breast"
       ],
       "lactation": [
        0
       ],
       "virginity": [
        {
         "anal": true,
         "oral": true,
         "penile": false,
         "vaginal": true,
         "handholding": false,
         "temple": false,
         "kiss": false
        }
       ],
       "trust": [
        0
       ],
       "size": [
        "normal"
       ],
       "type": [
        "human"
       ],
       "condom": [
        {
         "willUse": 5,
         "state": "normal",
         "type": "plain",
         "colour": "red",
         "worn": false
        }
       ],
       "pregnancy": [
        0
       ],
       "index": [
        0
       ]
      },
      "1": {
       "location": {
        "head": [
         0
        ],
        "genitals": [
         0
        ]
       },
       "skills": {
        "security": [
         632
        ],
        "athletics": [
         889
        ]
       },
       "pronouns": {
        "he": [
         "she"
        ],
        "his": [
         "her"
        ],
        "hers": [
         "hers"
        ],
        "him": [
         "her"
        ],
        "himself": [
         "herself"
        ],
        "man": [
         "woman"
        ],
        "boy": [
         "girl"
        ],
        "men": [
         "women"
        ]
       },
       "traits": {
        "0": [
         "brooding"
        ],
        "_t": "a"
       },
       "pronoun": [
        "f"
       ],
       "gender": [
        "f"
       ],
       "lefthand": [
        0
       ],
       "righthand": [
        0
       ],
       "mouth": [
        0
       ],
       "bold": [
        0
       ],
       "name": [
        "Ava"
       ],
       "adult": [
        1
       ],
       "teen": [
        0
       ],
       "pregnancyAvoidance": [
        68
       ],
       "vagina": [
        "clothed"
       ],
       "penis": [
        "none"
       ],
       "clothes": [
        {
         "set": "townCoat",
         "upper": {
          "name": "peacoat",
          "integrity": 400
         },
         "lower": {
          "name": "slacks",
          "integrity": 140
         }
        }
       ],
       "chest": [
        "clothed"
       ],
       "skincolour": [
        "white"
       ],
       "insecurity": [
        "skill"
       ],
       "healthmax": [
        200
       ],
       "health": [
        200
       ],
       "description": [
        "shapely"
       ],
       "fullDescription": [
        "shapely woman"
       ],
       "role": [
        "normal"
       ],
       "breastsize": [
        11
       ],
       "breastsdesc": [
        "gigantic breasts"
       ],
       "breastdesc": [
        "gigantic breast"
       ],
       "lactation": [
        0
       ],
       "virginity": [
        {
         "anal": true,
         "oral": true,
         "penile": false,
         "vaginal": true,
         "handholding": false,
         "temple": false,
         "kiss": false
        }
       ],
       "trust": [
        0
       ],
       "size": [
        "normal"
       ],
       "type": [
        "human"
       ],
       "condom": [
        {
         "willUse": 94,
         "state": "normal",
         "type": "plain",
         "colour": "pink",
         "worn": false
        }
       ],
       "pregnancy": [
        0
       ],
       "index": [
        1
       ]
      },
      "_t": "a"
     },
     "speechcycle": [
      3,
      4
     ],
     "stress": [
      0,
      240
     ],
     "orgasmdown": [
      -215,
      -216
     ],
     "enemyno": [
      0,
      2
     ],
     "rng": [
      87,
      41
     ],
     "passageChangesCount": [
      204,
      205
     ],
     "passageCount": [
      229,
      230
     ],
     "pronoun": [
      0,
      "f"
     ],
     "index": [
      0,
      1
     ],
     "description": [
      "lithe",
      "shapely"
     ],
     "enemytype": [
      "beast"
     ],
     "event": [
      {
       "buffer": [
        {
         "slot": 0,
         "time": 126930,
         "area": [
          "Ocean Breeze Work",
          "generate1"
         ]
        },
        {
         "slot": 1,
         "time": 126930,
         "area": [
          "Ocean Breeze Work",
          "generate2"
         ]
        }
       ],
       "schema": 1
      }
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      171,
      96
     ],
     "j": [
      18,
      232
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_1": [
       "",
       154,
       3
      ],
      "_4": [
       "",
       229,
       3
      ],
      "_5": [
       "",
       239,
       3
      ],
      "_6": [
       "",
       34,
       3
      ],
      "_7": [
       "",
       209,
       3
      ],
      "_8": [
       "",
       196,
       3
      ],
      "_9": [
       "",
       164,
       3
      ],
      "_10": [
       "",
       28,
       3
      ],
      "_11": [
       "",
       126,
       3
      ],
      "_12": [
       "",
       83,
       3
      ],
      "_13": [
       "",
       253,
       3
      ],
      "_14": [
       "",
       124,
       3
      ],
      "_15": [
       "",
       114,
       3
      ],
      "_16": [
       "",
       27,
       3
      ],
      "_17": [
       "",
       204,
       3
      ],
      "_18": [
       "",
       249,
       3
      ],
      "_19": [
       "",
       66,
       3
      ],
      "_20": [
       "",
       173,
       3
      ],
      "_21": [
       "",
       191,
       3
      ],
      "_22": [
       "",
       242,
       3
      ],
      "_24": [
       "",
       222,
       3
      ],
      "_25": [
       "",
       206,
       3
      ],
      "_27": [
       "",
       199,
       3
      ],
      "_28": [
       "",
       241,
       3
      ],
      "_29": [
       "",
       232,
       3
      ],
      "_30": [
       "",
       161,
       3
      ],
      "_32": [
       "",
       25,
       3
      ],
      "_33": [
       "",
       64,
       3
      ],
      "_34": [
       "",
       58,
       3
      ],
      "_35": [
       "",
       37,
       3
      ],
      "_36": [
       "",
       214,
       3
      ],
      "_37": [
       "",
       122,
       3
      ],
      "_39": [
       "",
       20,
       3
      ],
      "_40": [
       "",
       102,
       3
      ],
      "_41": [
       "",
       200,
       3
      ],
      "_43": [
       "",
       221,
       3
      ],
      "_44": [
       "",
       49,
       3
      ],
      "_45": [
       "",
       33,
       3
      ],
      "_46": [
       "",
       184,
       3
      ],
      "_47": [
       "",
       252,
       3
      ],
      "_48": [
       "",
       2,
       3
      ],
      "_51": [
       "",
       100,
       3
      ],
      "_52": [
       "",
       7,
       3
      ],
      "_53": [
       "",
       94,
       3
      ],
      "_54": [
       "",
       186,
       3
      ],
      "_55": [
       "",
       79,
       3
      ],
      "_56": [
       "",
       82,
       3
      ],
      "_57": [
       "",
       151,
       3
      ],
      "_58": [
       "",
       152,
       3
      ],
      "_59": [
       "",
       254,
       3
      ],
      "_60": [
       "",
       226,
       3
      ],
      "_61": [
       "",
       208,
       3
      ],
      "_63": [
       "",
       51,
       3
      ],
      "_64": [
       "",
       54,
       3
      ],
      "_66": [
       "",
       157,
       3
      ],
      "_67": [
       "",
       132,
       3
      ],
      "_68": [
       "",
       9,
       3
      ],
      "_69": [
       "",
       207,
       3
      ],
      "_70": [
       "",
       213,
       3
      ],
      "_71": [
       "",
       88,
       3
      ],
      "_72": [
       "",
       246,
       3
      ],
      "_73": [
       "",
       240,
       3
      ],
      "_74": [
       "",
       93,
       3
      ],
      "_75": [
       "",
       85,
       3
      ],
      "_76": [
       "",
       97,
       3
      ],
      "_78": [
       "",
       223,
       3
      ],
      "_79": [
       "",
       43,
       3
      ],
      "_81": [
       "",
       18,
       3
      ],
      "_83": [
       "",
       250,
       3
      ],
      "_84": [
       "",
       136,
       3
      ],
      "_85": [
       "",
       205,
       3
      ],
      "_86": [
       "",
       187,
       3
      ],
      "_87": [
       "",
       216,
       3
      ],
      "_88": [
       "",
       45,
       3
      ],
      "_89": [
       "",
       61,
       3
      ],
      "_90": [
       "",
       178,
       3
      ],
      "_92": [
       "",
       40,
       3
      ],
      "_93": [
       "",
       106,
       3
      ],
      "_94": [
       "",
       6,
       3
      ],
      "_95": [
       "",
       131,
       3
      ],
      "_96": [
       "",
       170,
       3
      ],
      "_97": [
       "",
       139,
       3
      ],
      "_99": [
       "",
       47,
       3
      ],
      "_100": [
       "",
       70,
       3
      ],
      "_102": [
       "",
       125,
       3
      ],
      "_103": [
       "",
       112,
       3
      ],
      "_104": [
       "",
       228,
       3
      ],
      "_105": [
       "",
       203,
       3
      ],
      "_106": [
       "",
       71,
       3
      ],
      "_107": [
       "",
       224,
       3
      ],
      "_108": [
       "",
       163,
       3
      ],
      "_109": [
       "",
       57,
       3
      ],
      "_110": [
       "",
       72,
       3
      ],
      "_111": [
       "",
       81,
       3
      ],
      "_112": [
       "",
       67,
       3
      ],
      "_113": [
       "",
       23,
       3
      ],
      "_114": [
       "",
       160,
       3
      ],
      "_115": [
       "",
       127,
       3
      ],
      "_116": [
       "",
       22,
       3
      ],
      "_117": [
       "",
       3,
       3
      ],
      "_118": [
       "",
       38,
       3
      ],
      "_121": [
       "",
       248,
       3
      ],
      "_122": [
       "",
       109,
       3
      ],
      "_123": [
       "",
       41,
       3
      ],
      "_125": [
       "",
       13,
       3
      ],
      "_126": [
       "",
       50,
       3
      ],
      "_127": [
       "",
       80,
       3
      ],
      "_128": [
       "",
       0,
       3
      ],
      "_129": [
       "",
       155,
       3
      ],
      "_130": [
       "",
       78,
       3
      ],
      "_132": [
       "",
       237,
       3
      ],
      "_133": [
       "",
       92,
       3
      ],
      "_134": [
       "",
       219,
       3
      ],
      "_135": [
       "",
       36,
       3
      ],
      "_136": [
       "",
       60,
       3
      ],
      "_137": [
       "",
       4,
       3
      ],
      "_138": [
       "",
       10,
       3
      ],
      "_139": [
       "",
       99,
       3
      ],
      "_140": [
       "",
       227,
       3
      ],
      "_141": [
       "",
       42,
       3
      ],
      "_142": [
       "",
       105,
       3
      ],
      "_143": [
       "",
       245,
       3
      ],
      "_144": [
       "",
       180,
       3
      ],
      "_145": [
       "",
       75,
       3
      ],
      "_146": [
       "",
       140,
       3
      ],
      "_147": [
       "",
       215,
       3
      ],
      "_149": [
       "",
       189,
       3
      ],
      "_150": [
       "",
       35,
       3
      ],
      "_152": [
       "",
       150,
       3
      ],
      "_153": [
       "",
       12,
       3
      ],
      "_154": [
       "",
       255,
       3
      ],
      "_155": [
       "",
       69,
       3
      ],
      "_156": [
       "",
       156,
       3
      ],
      "_158": [
       "",
       146,
       3
      ],
      "_159": [
       "",
       238,
       3
      ],
      "_160": [
       "",
       182,
       3
      ],
      "_161": [
       "",
       171,
       3
      ],
      "_162": [
       "",
       46,
       3
      ],
      "_163": [
       "",
       144,
       3
      ],
      "_164": [
       "",
       103,
       3
      ],
      "_165": [
       "",
       190,
       3
      ],
      "_166": [
       "",
       220,
       3
      ],
      "_167": [
       "",
       133,
       3
      ],
      "_168": [
       "",
       117,
       3
      ],
      "_169": [
       "",
       118,
       3
      ],
      "_170": [
       "",
       87,
       3
      ],
      "_171": [
       "",
       218,
       3
      ],
      "_172": [
       "",
       128,
       3
      ],
      "_173": [
       "",
       183,
       3
      ],
      "_174": [
       "",
       76,
       3
      ],
      "_175": [
       "",
       1,
       3
      ],
      "_176": [
       "",
       101,
       3
      ],
      "_177": [
       "",
       147,
       3
      ],
      "_178": [
       "",
       104,
       3
      ],
      "_179": [
       "",
       141,
       3
      ],
      "_180": [
       "",
       86,
       3
      ],
      "_181": [
       "",
       90,
       3
      ],
      "_182": [
       "",
       201,
       3
      ],
      "_183": [
       "",
       174,
       3
      ],
      "_184": [
       "",
       17,
       3
      ],
      "_185": [
       "",
       212,
       3
      ],
      "_186": [
       "",
       56,
       3
      ],
      "_187": [
       "",
       192,
       3
      ],
      "_188": [
       "",
       30,
       3
      ],
      "_189": [
       "",
       98,
       3
      ],
      "_190": [
       "",
       244,
       3
      ],
      "_191": [
       "",
       210,
       3
      ],
      "_192": [
       "",
       165,
       3
      ],
      "_193": [
       "",
       168,
       3
      ],
      "_195": [
       "",
       177,
       3
      ],
      "_196": [
       "",
       217,
       3
      ],
      "_197": [
       "",
       19,
       3
      ],
      "_198": [
       "",
       188,
       3
      ],
      "_199": [
       "",
       44,
       3
      ],
      "_200": [
       "",
       59,
       3
      ],
      "_201": [
       "",
       55,
       3
      ],
      "_202": [
       "",
       32,
       3
      ],
      "_203": [
       "",
       31,
       3
      ],
      "_204": [
       "",
       251,
       3
      ],
      "_205": [
       "",
       197,
       3
      ],
      "_206": [
       "",
       77,
       3
      ],
      "_207": [
       "",
       62,
       3
      ],
      "_208": [
       "",
       181,
       3
      ],
      "_209": [
       "",
       129,
       3
      ],
      "_210": [
       "",
       243,
       3
      ],
      "_211": [
       "",
       119,
       3
      ],
      "_212": [
       "",
       130,
       3
      ],
      "_213": [
       "",
       29,
       3
      ],
      "_214": [
       "",
       95,
       3
      ],
      "_215": [
       "",
       169,
       3
      ],
      "_216": [
       "",
       179,
       3
      ],
      "_218": [
       "",
       175,
       3
      ],
      "_219": [
       "",
       247,
       3
      ],
      "_220": [
       "",
       65,
       3
      ],
      "_221": [
       "",
       143,
       3
      ],
      "_222": [
       "",
       138,
       3
      ],
      "_223": [
       "",
       5,
       3
      ],
      "_225": [
       "",
       68,
       3
      ],
      "_226": [
       "",
       162,
       3
      ],
      "_227": [
       "",
       73,
       3
      ],
      "_228": [
       "",
       211,
       3
      ],
      "_229": [
       "",
       158,
       3
      ],
      "_230": [
       "",
       48,
       3
      ],
      "_231": [
       "",
       15,
       3
      ],
      "_232": [
       "",
       91,
       3
      ],
      "_233": [
       "",
       123,
       3
      ],
      "_234": [
       "",
       172,
       3
      ],
      "_235": [
       "",
       194,
       3
      ],
      "_236": [
       "",
       167,
       3
      ],
      "_237": [
       "",
       110,
       3
      ],
      "_238": [
       "",
       16,
       3
      ],
      "_239": [
       "",
       24,
       3
      ],
      "_240": [
       "",
       148,
       3
      ],
      "_241": [
       "",
       134,
       3
      ],
      "_243": [
       "",
       11,
       3
      ],
      "_244": [
       "",
       135,
       3
      ],
      "_245": [
       "",
       8,
       3
      ],
      "_246": [
       "",
       145,
       3
      ],
      "_247": [
       "",
       142,
       3
      ],
      "_248": [
       "",
       107,
       3
      ],
      "_249": [
       "",
       116,
       3
      ],
      "_250": [
       "",
       235,
       3
      ],
      "_251": [
       "",
       26,
       3
      ],
      "_252": [
       "",
       233,
       3
      ],
      "_253": [
       "",
       153,
       3
      ],
      "_254": [
       "",
       21,
       3
      ],
      "_255": [
       "",
       111,
       3
      ]
     }
    }
   },
   {
    "title": [
     "Ocean Breeze Dumpster",
     "Ocean Breeze"
    ],
    "variables": {
     "passagePrev": [
      "Ocean Breeze",
      "Ocean Breeze Work"
     ],
     "passage": [
      "Ocean Breeze Work",
      "Ocean Breeze Dumpster"
     ],
     "timeStamp": [
      126930,
      130530
     ],
     "NPCList": {
      "0": {
       "location": {
        "head": [
         0,
         0,
         0
        ],
        "genitals": [
         0,
         0,
         0
        ]
       },
       "skills": {
        "security": [
         828,
         0,
         0
        ],
        "athletics": [
         607,
         0,
         0
        ]
       },
       "pronouns": {
        "he": [
         "she",
         0,
         0
        ],
        "his": [
         "her",
         0,
         0
        ],
        "hers": [
         "hers",
         0,
         0
        ],
        "him": [
         "her",
         0,
         0
        ],
        "himself": [
         "herself",
         0,
         0
        ],
        "man": [
         "woman",
         0,
         0
        ],
        "boy": [
         "girl",
         0,
         0
        ],
        "men": [
         "women",
         0,
         0
        ]
       },
       "traits": {
        "_t": "a",
        "_0": [
         "lecher",
         0,
         0
        ]
       },
       "pronoun": [
        "f",
        0,
        0
       ],
       "gender": [
        "f",
        0,
        0
       ],
       "lefthand": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "righthand": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "mouth": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "bold": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "name": [
        "Jessica",
        0,
        0
       ],
       "adult": [
        1,
        0,
        0
       ],
       "teen": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "pregnancyAvoidance": [
        95,
        0,
        0
       ],
       "vagina": [
        "clothed",
        0,
        0
       ],
       "penis": [
        "none",
        0,
        0
       ],
       "clothes": [
        {
         "set": "femaleTown1",
         "upper": {
          "name": "sundress top",
          "integrity": 100
         },
         "lower": {
          "name": "sundress skirt",
          "integrity": 100
         }
        },
        0,
        0
       ],
       "chest": [
        "clothed",
        0,
        0
       ],
       "skincolour": [
        "white",
        0,
        0
       ],
       "insecurity": [
        "ethics",
        0,
        0
       ],
       "healthmax": [
        200,
        0,
        0
       ],
       "health": [
        200,
        0,
        0
       ],
       "description": [
        "curvy",
        0,
        0
       ],
       "fullDescription": [
        "curvy woman",
        0,
        0
       ],
       "role": [
        "normal",
        0,
        0
       ],
       "breastsize": [
        9,
        0,
        0
       ],
       "breastsdesc": [
        "massive breasts",
        0,
        0
       ],
       "breastdesc": [
        "massive breast",
        0,
        0
       ],
       "lactation": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "virginity": [
        {
         "anal": true,
         "oral": true,
         "penile": false,
         "vaginal": true,
         "handholding": false,
         "temple": false,
         "kiss": false
        },
        0,
        0
       ],
       "trust": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "size": [
        "normal",
        0,
        0
       ],
       "type": [
        "human",
        0,
        0
       ],
       "condom": [
        {
         "willUse": 5,
         "state": "normal",
         "type": "plain",
         "colour": "red",
         "worn": false
        },
        0,
        0
       ],
       "pregnancy": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "index": [
        0,
        0,
        0
       ]
      },
      "1": {
       "location": {
        "head": [
         0,
         0,
         0
        ],
        "genitals": [
         0,
         0,
         0
        ]
       },
       "skills": {
        "security": [
         632,
         0,
         0
        ],
        "athletics": [
         889,
         0,
         0
        ]
       },
       "pronouns": {
        "he": [
         "she",
         0,
         0
        ],
        "his": [
         "her",
         0,
         0
        ],
        "hers": [
         "hers",
         0,
         0
        ],
        "him": [
         "her",
         0,
         0
        ],
        "himself": [
         "herself",
         0,
         0
        ],
        "man": [
         "woman",
         0,
         0
        ],
        "boy": [
         "girl",
         0,
         0
        ],
        "men": [
         "women",
         0,
         0
        ]
       },
       "traits": {
        "_t": "a",
        "_0": [
         "brooding",
         0,
         0
        ]
       },
       "pronoun": [
        "f",
        0,
        0
       ],
       "gender": [
        "f",
        0,
        0
       ],
       "lefthand": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "righthand": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "mouth": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "bold": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "name": [
        "Ava",
        0,
        0
       ],
       "adult": [
        1,
        0,
        0
       ],
       "teen": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "pregnancyAvoidance": [
        68,
        0,
        0
       ],
       "vagina": [
        "clothed",
        0,
        0
       ],
       "penis": [
        "none",
        0,
        0
       ],
       "clothes": [
        {
         "set": "townCoat",
         "upper": {
          "name": "peacoat",
          "integrity": 400
         },
         "lower": {
          "name": "slacks",
          "integrity": 140
         }
        },
        0,
        0
       ],
       "chest": [
        "clothed",
        0,
        0
       ],
       "skincolour": [
        "white",
        0,
        0
       ],
       "insecurity": [
        "skill",
        0,
        0
       ],
       "healthmax": [
        200,
        0,
        0
       ],
       "health": [
        200,
        0,
        0
       ],
       "description": [
        "shapely",
        0,
        0
       ],
       "fullDescription": [
        "shapely woman",
        0,
        0
       ],
       "role": [
        "normal",
        0,
        0
       ],
       "breastsize": [
        11,
        0,
        0
       ],
       "breastsdesc": [
        "gigantic breasts",
        0,
        0
       ],
       "breastdesc": [
        "gigantic breast",
        0,
        0
       ],
       "lactation": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "virginity": [
        {
         "anal": true,
         "oral": true,
         "penile": false,
         "vaginal": true,
         "handholding": false,
         "temple": false,
         "kiss": false
        },
        0,
        0
       ],
       "trust": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "size": [
        "normal",
        0,
        0
       ],
       "type": [
        "human",
        0,
        0
       ],
       "condom": [
        {
         "willUse": 94,
         "state": "normal",
         "type": "plain",
         "colour": "pink",
         "worn": false
        },
        0,
        0
       ],
       "pregnancy": [
        0,
        0,
        0
       ],
       "index": [
        1,
        0,
        0
       ]
      },
      "_t": "a"
     },
     "money": [
      4000,
      4500
     ],
     "speechcycle": [
      4,
      5
     ],
     "home_gone": [
      12,
      13
     ],
     "tiredness": [
      954,
      1014
     ],
     "stress": [
      240,
      180
     ],
     "stressgain": [
      2513,
      2693
     ],
     "stresssaved": [
      0,
      180
     ],
     "orgasmdown": [
      -216,
      -217
     ],
     "enemyno": [
      2,
      0
     ],
     "trackedArousal": {
      "2": [
       0
      ],
      "_t": "a",
      "_0": [
       300,
       0,
       0
      ]
     },
     "timeSinceArousal": [
      82,
      142
     ],
     "saveDetails": {
      "exported": {
       "days": [
        0,
        1
       ],
       "count": [
        0,
        1
       ],
       "dayCount": [
        0,
        1
       ]
      }
     },
     "rng": [
      41,
      57
     ],
     "passageChangesCount": [
      205,
      206
     ],
     "passageCount": [
      230,
      231
     ],
     "pronoun": [
      "f",
      0
     ],
     "index": [
      1,
      0
     ],
     "danger": [
      1849,
      1658
     ],
     "event": [
      {
       "buffer": [
        {
         "slot": 0,
         "time": 126930,
         "area": [
          "Ocean Breeze Work",
          "generate1"
         ]
        },
        {
         "slot": 1,
         "time": 126930,
         "area": [
          "Ocean Breeze Work",
          "generate2"
         ]
        }
       ],
       "schema": 1
      },
      0,
      0
     ],
     "pregnancyDailyEvent": [
      true
     ]
    },
    "prng": {
     "i": [
      96,
      117
     ],
     "j": [
      232,
      64
     ],
     "S": {
      "_t": "a",
      "_3": [
       "",
       108,
       3
      ],
      "_14": [
       "",
       99,
       3
      ],
      "_40": [
       "",
       109,
       3
      ],
      "_53": [
       "",
       100,
       3
      ],
      "_64": [
       "",
       117,
       3
      ],
      "_84": [
       "",
       111,
       3
      ],
      "_91": [
       "",
       114,
       3
      ],
      "_94": [
       "",
       116,
       3
      ],
      "_98": [
       "",
       120,
       3
      ],
      "_99": [
       "",
       14,
       3
      ],
      "_100": [
       "",
       53,
       3
      ],
      "_101": [
       "",
       156,
       3
      ],
      "_102": [
       "",
       216,
       3
      ],
      "_103": [
       "",
       202,
       3
      ],
      "_105": [
       "",
       229,
       3
      ],
      "_106": [
       "",
       159,
       3
      ],
      "_107": [
       "",
       181,
       3
      ],
      "_108": [
       "",
       3,
       3
      ],
      "_109": [
       "",
       40,
       3
      ],
      "_110": [
       "",
       132,
       3
      ],
      "_111": [
       "",
       84,
       3
      ],
      "_112": [
       "",
       200,
       3
      ],
      "_113": [
       "",
       104,
       3
      ],
      "_114": [
       "",
       91,
       3
      ],
      "_115": [
       "",
       221,
       3
      ],
      "_116": [
       "",
       94,
       3
      ],
      "_117": [
       "",
       64,
       3
      ],
      "_120": [
       "",
       98,
       3
      ],
      "_132": [
       "",
       110,
       3
      ],
      "_156": [
       "",
       101,
       3
      ],
      "_159": [
       "",
       106,
       3
      ],
      "_181": [
       "",
       107,
       3
      ],
      "_200": [
       "",
       112,
       3
      ],
      "_202": [
       "",
       103,
       3
      ],
      "_216": [
       "",
       102,
       3
      ],
      "_221": [
       "",
       97,
       3
      ],
      "_229": [
       "",
       105,
       3
      ]
     }
    }
   }
  ],
  "realIndex": 19
 }
}

nord vpnnord vpn
Ad