nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
2.5 kB
2
Indexable
Never
2023/05/22 17:15:14 conversation_by_phone_number.go:171: [info] GetLatestConversationDetailByPhone | organizationID: 34 | customerPhone: 0383308776 | Response: {"conversation":{"attempt_level":1,"audio_url":null,"call_at":0,"call_duration":null,"call_price":1000,"callcenter_phone":"11110225","content":[{"sender":"bot","message":"\u003csilence\u003e","start_time":0.675,"end_time":1.753},{"sender":"bot","message":"\u003csilence\u003e","start_time":2.839,"end_time":4.893},{"sender":"bot","message":"Xin chào quý khách, em xin phép thực hiện tra soát thông tin giao dịch chuyển tiền cho quý khách. Đầu tiên, quý khách vui lòng đọc ngày tháng năm giao dịch.","start_time":5.109,"end_time":13.533},{"sender":"bot","message":"Dạ xin lỗi, ngày tháng không hợp lệ. Quý Khách vui lòng đọc lại ngày tháng năm giao dịch giúp em.","start_time":19.315,"end_time":25.373},{"sender":"user","message":"tháng năm năm hai ba","start_time":29.464,"end_time":31.982},{"sender":"bot","message":"Thông tin Quý Khách cung cấp không hợp lệ, cuộc gọi sẽ được chuyển đến Chuyên viên tư vấn. Quý khách vui lòng chờ máy trong giây lát. Cuộc gọi của quý khách sẽ được ghi âm để năng cao chất lượng dịch vụ.","start_time":32.453,"end_time":43.893}],"conversation_id":"20230522171320-e0a4e2c5-ae10-4f0c-888b-cb18e027ef2b","conversation_type":0,"create_at":1684750400143,"customer_phone":"0383308776","hangup_at":0,"input_slots":{"CALLBOT_RASA_ENDPOINT":"service-nlp-rasa-224:6224","CALLBOT_TYPE":"RASA","customer_phone":"0383308776"},"pickup_at":0,"private_link":"10.1.29.187/conversations/20230522171320-e0a4e2c5-ae10-4f0c-888b-cb18e027ef2b/private","public_link":"10.1.29.187/conversations/20230522171320-e0a4e2c5-ae10-4f0c-888b-cb18e027ef2b/public/9769bc173e49eafeb48dc980e34f8165781cf32306979acbdb01ea62a02ba315","report":{"reports.customer_phone":"0383308776","reports.input.customer_phone":"0383308776","reports.interact":true,"reports.need_consult":null,"reports.provide_account_number":null,"reports.provide_date":null,"reports.provide_failed":true,"reports.provide_id":null,"reports.provide_trace_code":null,"reports.status_trace":null,"reports.transaction_amount":null},"ring_duration":null,"scenario":{"created_at":0,"scenario_id":0,"scenario_name":"","scenario_type":0},"scenario_publication":{"published_at":0,"scenario_publication_id":0,"scenario_publication_name":""},"sip_code":0,"status":2},"msg":"Success","status":0}

nord vpnnord vpn
Ad