Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
5.2 kB
5
Indexable
Never
#include <xc.h>
#include <libpic30.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
#include "buttons.h"

#define INITIAL_TIME (1500) // Ca?kowity pocz?tkowy czas dla ka?dego gracza w sekundach

volatile unsigned int total_seconds = INITIAL_TIME;

void delay_ms(unsigned long milliseconds) {
  while (milliseconds--) {
    __delay32(4000); // Zak?adaj?c 8 MHz FCY (8 MIPS)
  }
}

int main(void) {
  char display_buffer[32]; 
  LCD_Initialize(); 
  unsigned int white_time_remaining = total_seconds;
  unsigned int black_time_remaining = total_seconds;
  int current_phase = 3; 

  while (1) {
    // Sprawdzamy przyciski w ka?dej iteracji p?tli g?ównej
    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S6)) {
      current_phase = 0; // Mat
      LCD_ClearScreen();
      LCD_PutString("Mat", strlen("Mat")); // Wy?wietlenie komunikatu "Mat"
      delay_ms(2000); // Czekamy 2 sekundy na odczyt komunikatu
      white_time_remaining = total_seconds;
      black_time_remaining = total_seconds;
      current_phase = 3; // Powrót do ekranu startowego
      continue; // Przeskakujemy do nast?pnej iteracji p?tli
    }

    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3) && BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) {
      current_phase = 0; // Remis
      LCD_ClearScreen();
      LCD_PutString("Remis", strlen("Remis")); // Wy?wietlenie komunikatu "Remis"
      delay_ms(2000); // Czekamy 2 sekundy na odczyt komunikatu
      white_time_remaining = total_seconds;
      black_time_remaining = total_seconds;
      current_phase = 3; // Powrót do ekranu startowego
      continue; // Przeskakujemy do nast?pnej iteracji p?tli
    }

    switch (current_phase) {
      case 0: // Koniec czasu - resetowanie zegarów i powrót do ekranu startowego
        LCD_ClearScreen();
        if (white_time_remaining < 1) {
          LCD_PutString("Biale przegrywaja", strlen("Biale przegrywaja")); 
        } else if (black_time_remaining < 1) {
          LCD_PutString("Czarne przegrywaja", strlen("Czarne przegrywaja"));
        } 
        delay_ms(10000); // Czekamy 10 sekund
        white_time_remaining = total_seconds; // Reset czasu bia?ych
        black_time_remaining = total_seconds; // Reset czasu czarnych
        current_phase = 3; 
        break;

      case 1: // Tura bia?ych
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) {
          current_phase = 2;
          break;
        }
        sprintf(display_buffer, "%02u:%02u biale", white_time_remaining / 60, white_time_remaining % 60);
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString(display_buffer, strlen(display_buffer));
        LCD_PutString("\n", 1); 
        sprintf(display_buffer, "%02u:%02u czarne", black_time_remaining / 60, black_time_remaining % 60);
        LCD_PutString(display_buffer, strlen(display_buffer));
        delay_ms(1000); // Czekamy 1 sekund?
        white_time_remaining--;
        if (white_time_remaining < 1) {
          current_phase = 0;
        }
        break;

      case 2: // Tura czarnych
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) { 
          current_phase = 1;
          break;
        }
        sprintf(display_buffer, "%02u:%02u czarne", black_time_remaining / 60, black_time_remaining % 60);
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString(display_buffer, strlen(display_buffer));
        LCD_PutString("\n", 1); 
        sprintf(display_buffer, "%02u:%02u biale", white_time_remaining / 60, white_time_remaining % 60);
        LCD_PutString(display_buffer, strlen(display_buffer));
        delay_ms(1000); // Czekamy 1 sekund?
        black_time_remaining--;
        if (black_time_remaining < 1) {
          current_phase = 0;
        }
        break;

      case 3: // Kto zaczyna?
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString("Kto zaczyna?\n S3=b S4=cz", strlen("Kto zaczyna?\n S3=b S4=cz"));
        delay_ms(1000);
        LCD_ClearScreen();
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) {
          current_phase = 1; // Bia?e zaczynaj?
          break;
        }
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) {
          current_phase = 2; // Czarne zaczynaj?
          break;
        }
        break;

      default:
        break;
    }

    // Resetowanie gry przez przytrzymanie przycisku S5
    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) {
      current_phase = 3; 
      white_time_remaining = total_seconds;
      black_time_remaining = total_seconds;
    }
  }
  return 0;
}
Leave a Comment