3 bài tập

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.6 kB
5
Indexable
Never
#Câu 1 - Thống kê các tháng vượt mức tiêu thụ điện:

# Nhập số kw tiêu thụ của 12 tháng từ bàn phím
kwArray = []
for i in range(1, 13):
  kw = int(input(f"Nhập số kw tháng {i}: "))
  kwArray.append(kw)

# Thống kê các tháng vượt mức tiêu thụ
vuotMuc = []
for i in range(len(kwArray)):
  if kwArray[i] > 200:
    vuotMuc.append(i + 1)

# In kết quả
if len(vuotMuc) > 0:
  print("Các tháng vượt mức tiêu thụ là:")
  print(*vuotMuc)
else:
  print("Không có tháng nào vượt mức tiêu thụ.")


#Câu 3 - Tìm vị trí số lớn nhất và số nhỏ nhất trong dãy số:


# Nhập dãy số từ bàn phím
numbers = input("Nhập dãy số, cách nhau bằng dấu cách: ").split()
numbers = list(map(int, numbers))

# Tìm vị trí số lớn nhất và số nhỏ nhất
max_index = numbers.index(max(numbers))
min_index = numbers.index(min(numbers))

# In kết quả
print(f"Số lớn nhất là {max(numbers)} ở vị trí {max_index + 1}")
print(f"Số nhỏ nhất là {min(numbers)} ở vị trí {min_index + 1}")


#Câu 4 - Chọn túi kẹo có số viên kẹo có thể chia đều cho các cháu:

# Nhập số đứa cháu và số viên kẹo trong mỗi túi từ bàn phím
N = int(input("Nhập số đứa cháu: "))
so_vien_keo = int(input("Nhập số viên kẹo trong mỗi túi: "))

# Tìm số túi kẹo có số viên chia đều cho các cháu
tui_keo = N // so_vien_keo

# In kết quả
print(f"Số túi kẹo cần chọn là: {tui_keo}")