Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
5 months ago
5.2 kB
5
Indexable
Never
Turn off the lights
Cho N chiếc bóng đèn ( 10 ≤ N ≤ 100) và K chiếc công tắc (3 ≤ K ≤ 10). 
Mỗi chiếc khóa được nối với các bóng đèn theo quy luật như sau: 
-	Khóa 1 nối với các đèn: 1, 3, 5, 7, 9,…
-	Khóa 2 nối với các đèn: 2, 5, 8, 11, 14,…
-	Khóa 3 nối với các đèn: 3, 7, 11, 15, 19,…
Hãy xác định số bóng đèn tối đa được tắt sau tối đa 3 lần bật/tắt các công tắc. 


Input
Input sẽ chứa một hoặc nhiều test cases 
Dòng đầu là số lượng test case T (T ≤ 50)
Dòng đầu tiên của mỗi test cases là kích thước hình vuông N (5 ≤ N ≤ 9)
N dòng tiếp theo lần lượt là giá trị trong các ô nhỏ của hình vuông lớn. 
 
Output
Với mỗi test case, in ra tổng số lớn nhất thu được 

Sample
Input
2
5
1 0 3 5 6
4 5 3 7 9
7 2 2 6 7
3 4 7 8 8
9 5 1 6 3
6
3 4 5 6 8 6
3 5 6 7 7 8
3 3 3 3 3 5
1 2 5 6 4 2
3 3 5 5 5 7
8 5 3 6 9 9

Output
#1 35000
#2 72000
Ngã Tư Đường- Hồ Quang Hiếu

Một khu đô thi được sắp xếp theo hình ô bàn cờ vuông với kích thước NxN có 15<=N<=100. Chủ thầu muốn mở rộng thêm đường để giảm ùn tắc giao thông bằng cách với mỗi ngã ba sẽ được mở thêm đường để thành ngã tư. Mô tả như hình vẽ sau đây (Màu trắng là đường, màu vàng là nhà ở):
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Năm 1
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Năm 2


 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Năm 3

Trong cùng một năm các con đường mới xây sẽ được cắt qua nhau.
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Hãy tính số năm cần thiết để chủ đầu tư có thể mở được tất cả các ngã ba thành ngã tư.
Input:
Dòng đầu tiên là tổng số testcase 1<T<50;
Dòng tiếp theo là kích thước mảng N;
Tiếp theo là mảng gồm 0( đường đi) và 1( nhà ở).

Output:
In ra số năm theo dạng: #(số tc) (số năm)

2
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0