Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.8 kB
1
Indexable
Never
import re

def replace_special_characters(text, replacement_dict):
 for key, value in replacement_dict.items():
  text = re.sub(key, str(value), text)
 return text

def word_to_number(text):
  for chu, so in replacement_dict_labels.items():
    text = text.replace(chu, so)
    text = text.replace(" chấm xuống dòng", "20")
  return text.strip()

replacement_dict_labels = {
 "mở ngoặc đơn ": " 1",
 " đóng ngoặc đơn ": " 2",
 "mở ngoặc nhọn ": " 3",
 " đóng ngoặc nhọn ": " 4",
 "mở ngoặc vuông ": " 5",
 " đóng ngoặc vuông ": " 6",
 " gạch ngang trên ": " 7",
 " gạch ngang dưới ": " 8",
 " hai chấm": " 9",
 " chấm phẩy ": " 10",
 " phẩy": " 11",
 "lớn hơn ": " 12",
 "bé hơn ": " 13",
 "chấm hỏi ": " 14",
 "chấm than ": " 15",
 "a còng ": " 16",
 "dấu thăng ": " 17",
 "phần trăm ": " 18",
 " ba chấm ": " 19",
 " chấm ": " 20",
 "bằng ": " 21",
 "xuyệt trái ": " 22",
 "xuyệt phải ": " 23",
 "xuống dòng\n": " 24"
}
replacement_dict = {
 r"\(": "mở ngoặc đơn ",
 r"\)": " đóng ngoặc đơn ",
 r"\{": "mở ngoặc nhọn ",
 r"\}": " đóng ngoặc nhọn ",
 r"\[": "mở ngoặc vuông ",
 r"\]": " đóng ngoặc vuông ",
 r"-": " gạch ngang trên ",
 r"_": " gạch ngang dưới ",
 r":": " hai chấm",
 r";": " chấm phẩy ",
 r",": " phẩy",
 r">": "lớn hơn ",
 r"<": "bé hơn ",
 r"\?": "chấm hỏi ",
 r"!": "chấm than ",
 r"@": "a còng ",
 r"#": "dấu thăng ",
 r"%": "phần trăm ",
 r"\.\.\.": " ba chấm ",
 r"\.+\.*": " chấm ",
 r"=": "bằng ",
 r"/": "xuyệt trái ",
 r"\\": "xuyệt phải ",
 r"\n": "xuống dòng\n"
}