Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.8 kB
3
Indexable
Never
module.exports.config = {
	name: "bmi",
	version: "1.0.0",
	hasPermssion: 0,
	credits: "MinhHuyDev",
	description: "Coi bmi chuẩn không",
	commandCategory: "Thành viên",
	usages: "",
	cooldowns: 5
};
module.exports.run = async function ({ event, api, Currencies, args }) {
 try {
  let myWeight = Math.floor(args[0]);
  let myHeight = Math.floor(args[1]);
  if (30 < myWeight < 600 && 1 < myHeight < 3) {
    let BMICalculator = myWeight / (myHeight ** 2);
    if (BMICalculator < 18.5) {
      var statusHealth = "Không ổn định (Gầy)";
    } else if (18.5 <= BMICalculator <= 24.9) {
     var statusHealth = "Bình thường, cân nặng-chiều cao ở mức ổn định";
    } else if (25 < BMICalculator <= 29.9) {
      var statusHealth = "Tăng cân :))";
    } else if (30 < BMICalculator <= 34.9) {
      var statusHealth = "Béo phì độ 1";
    } else if (35 < BMICalculator <= 39.9) {
      var statusHealth = "Béo phì độ 2";
    } else if (BMICalculator > 40) {
      var statusHealth = "Béo phì độ 3";
    } else {
     var statusHealth = "KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH BMI";
    }
    var textBmiModule = "≈ ≈ ≈ ≈ ≈ My BMI ≈ ≈ ≈ ≈ ≈\n\n📏Chiều cao: " + myHeight + "m\n⚖️Cân nặng: " + myWeight + "kg\n📊Chỉ số BMI: " + BMICalculator.toFixed(2) + "\n🧾Kết quả đánh giá: " + statusHealth + "\n\n⚕️Thông tin được cung cấp bởi WHO";
  } else {
    var textBmiModule = "≈ ≈ ≈ ≈ ≈ My BMI ≈ ≈ ≈ ≈ ≈\n\n❎Bạn thuộc nhóm súc vật không thể nào tính toán";
  }
} catch (error) {
  var textBmiModule = "≈ ≈ ≈ ≈ ≈ My BMI ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ \n Sai Định Dạng";
}
 api.sendMessage(`${textBmiModule}`, event.threadID)
}