Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
10 kB
1
Indexable
Never
window.GP = window.GP || {};
GP.config = GP.config || {};

Object.assign(GP.config, {
  // należy dodać nazwy obsługiwanych formularzy wraz z wartością code, która jest definiowana z backendem i służy do poprawnego wyświetlania podglądu PDF wniosku
  formsNames: [
    {
      code: 'sigw_rej_spolki_4_1',
      label: 'WNIOSEK O WPIS SPÓŁKI WODNEJ/ZWIĄZKU'
    },
    {
      code: 'sigw_zaswiad_o_wpisie_spolki_4_1',
      label: 'WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE SPÓŁKI WODNEJ/ZWIĄZKU'
    },
    {
      code: 'sigw_aktual_spolki_4_1',
      label: 'WNIOSEK O AKTUALIZACJE WPISU SPÓŁKI WODNEJ/ZWIĄZKU'
    },
    {
      code: 'sigw_wykreslenie_spolki_4_1',
      label: 'WNIOSEK O WYKREŚLENIE SPÓŁKI WODNEJ/ZWIĄZKU'
    },
    {
      code: 'udostepnienie_rejestr_publiczny_4_1',
      label: 'WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM'
    },
    {
      code: 'srodowisko_udost_informacji_4_1',
      label: 'WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU'
    },
    {
      code: 'udost_informacji_4_1',
      label: 'WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI'
    },
    {
      code: 'zgloszenie_urzadzenia_wodnego_4_1',
      label: 'ZGŁOSZENIE URZĄDZENIA WODNEGO/BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ'
    },
    {
      code: 'aktualizacja_urzadzenia_wodnego_4_1',
      label: 'WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ WPISU URZĄDZENIA WODNEGO'
    },
    {
      code: 'zgloszenie_urzadzenia_wodnego_4_2',
      label: 'ZGŁOSZENIE URZĄDZENIA WODNEGO/BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ'
    },
    {
      code: 'aktualizacja_urzadzenia_wodnego_4_2',
      label: 'WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ WPISU URZĄDZENIA WODNEGO'
    },

  ],
  // narzedzie mapowe - definicja narzędzi selekcji, które mają być dostępne z poziomu modułu mapowego
  selectionWidgetFilters: [
    {
      type: 'teryt' -> typ narzędzia
      label: 'Jednostki podziału terytorialnego' -> nazwa narzędzia
      checked: false -> czy domyslnie zaznaczone
      clearFilterAfterUnchecked: true -> parametr na true wymusza czyszczenie filtra po zmianie narzędzia
      selectedItems: [] - > definicja domyślnie pustej tablicy, aby wyeliminować błędy podczas pierwszego uruchomienia mapy
      providerUrl: '' -> uzupełniane na starcie z terytProviderUrl znajdującego się w appConfigISOK.js
      descField: 'podpowiedz' -> klucz po którym mają być sortowane dane
      valueField: 'teryt' -> klucz dla wartości parametrów
      terytField: 'jpt_kod_je' -> klucz z danbymi dla teryt
      fieldNames: 'teryt,nazwa,podpowiedz' -> wartości, które mają być wyświetlane w szczegółach wyszukanych danych
      multiTerytSelection: true -> czy wyszukiwanie po terycie ma być w wersji multi
      // narzędzia dla selekcji w ramach nadrzędnego narzędzia
      tools: [
        {
          id: 'geometrySelect',
          icon: 'touch-app',
        },
        {
          id: 'searchTeryt',
          open: false,
          icon: 'search',
        },
        {
          id: 'clearFilter',
          icon: 'clear',
        },
      ],
    },
    {
      type: 'area' -> typ narzędzia
      label: 'Obszar określony na mapie' -> nazwa narzędzia
      clearFilterAfterUnchecked: true -> parametr na true wymusza czyszczenie filtra po zmianie narzędzia
      checked: false -> czy domyslnie zaznaczone
      // narzędzia dla selekcji w ramach nadrzędnego narzędzia
      tools: [
        {
          icon: 'create',
          id: 'drawPolygon',
        },
      ],
    },
    {
      type: 'file-popup' -> typ narzędzia
      label: 'Obszar określony w zał. wektorowym' -> nazwa narzędzia
      checked: false -> czy domyslnie zaznaczone
      selectedItems: [] -> definicja domyślnie pustej tablicy, aby wyeliminować błędy podczas pierwszego uruchomienia mapy
      maxFiles: 1 -> liczba możliwych plików do załączenia
      clearFilterAfterUnchecked: true -> parametr na true wymusza czyszczenie filtra po zmianie narzędzia
      uploadButtonLabel: 'Wybierz plik w formacie zipshp' -> nazwa przycisku dla załączania plików
      shpUrlConverter: GP.config.shpUrlConverter -> adres dla konwertera plików shp
      accept: '.geojson,.zip' -> możliwe formaty załączanych plików
      // narzędzia dla selekcji w ramach nadrzędnego narzędzia
      tools: [
        { id: 'fileUpload', icon: 'file-upload' },
        {
          id: 'clearFilter',
          icon: 'clear',
        },
      ],
    },
    {
      type: 'uldk-selection' -> typ narzędzia
      label: 'Działki z Krajowej Ewidencji Gruntów' -> nazwa narzędzia
      checked: false -> czy domyslnie zaznaczone
      selectedItems: [] -> definicja domyślnie pustej tablicy, aby wyeliminować błędy podczas pierwszego uruchomienia mapy
      descField: 'id' -> klucz po którym mają być sortowane dane
      valueField: 'id' -> klucz dla wartości parametrów
      clearFilterAfterUnchecked: true -> parametr na true wymusza czyszczenie filtra po zmianie narzędzia
      // narzędzia dla selekcji w ramach nadrzędnego narzędzia
      tools: [
        { id: 'selectFeatureUldk', icon: 'touch-app' },
        {
          id: 'clearFilter',
          icon: 'clear',
        },
      ],
    },
    {
      type: 'layer-selection' -> typ narzędzia
      label: 'Dorzecza' -> nazwa narzędzia
      selectedItems: [] -> definicja domyślnie pustej tablicy, aby wyeliminować błędy podczas pierwszego uruchomienia mapy
      clearFilterAfterUnchecked: true -> parametr na true wymusza czyszczenie filtra po zmianie narzędzia
      multiSelect: true -> w przypadku aktywnego multiSelecta kolejne rysowanie polygonu nie czyści wcześniejszego, dlatego można narysować kilka geometrii w            celu zazczaczenia godeł.
      mapServerUrl: GP.config.dorzeczaUrl -> adres url dla warstwy z dorzeczami
      valueField: 'NAZWA' -> klucz dla wartości parametrów
      checked: false -> czy domyslnie zaznaczone
      // narzędzia dla selekcji w ramach nadrzędnego narzędzia
      tools: [
        {
          icon: 'create',
          id: 'selectFromMapServer',
        },
        {
          icon: 'clear',
          id: 'clearFilter',
        }
      ],
    },
    {
      type: 'adm-wp' -> typ narzędzia
      label: 'Podział administracyjny Wód Polskich' -> nazwa narzędzia
      checked: false -> czy domyslnie zaznaczone
      clearFilterAfterUnchecked: true -> parametr na true wymusza czyszczenie filtra po zmianie narzędzia
      selectedItems: [] -> definicja domyślnie pustej tablicy, aby wyeliminować błędy podczas pierwszego uruchomienia mapy
      providerUrl: 'https://wody.isok.gov.pl/gprest/services/KZGW2/REG_ISOK_JED_WODPOL/MapServer/0' -> uzupełniane na starcie z terytProviderUrl znajdującego                                                  się w appConfigISOK.js
      descField: 'NAZWA' -> klucz po którym mają być sortowane dane
      valueField: 'OBJECTID' -> klucz dla wartości parametrów
      terytField: 'jpt_kod_je' -> klucz z danymi dla teryt
      fieldNames: 'teryt,nazwa,podpowiedz' -> wartości, które mają być wyświetlane w szczegółach wyszukanych danych
      multiTerytSelection: true true -> czy wyszukiwanie po terycie ma być w wersji multi
      // narzędzia dla selekcji w ramach nadrzędnego narzędzia
      tools: [
        {
          id: 'geometrySelect',
          icon: 'touch-app',
        },
        {
          id: 'clearFilter',
          icon: 'clear',
        },
      ],
    },
    {
      type: 'regionyWP' -> typ narzędzia
      label: 'Regiony wodne' -> nazwa narzędzia
      selectedItems: [] -> definicja domyślnie pustej tablicy, aby wyeliminować błędy podczas pierwszego uruchomienia mapy
      clearFilterAfterUnchecked: true -> parametr na true wymusza czyszczenie filtra po zmianie narzędzia
      multiSelect: true -> w przypadku aktywnego multiSelecta kolejne rysowanie polygonu nie czyści wcześniejszego, dlatego można narysować kilka geometrii w            celu zazczaczenia godeł.
      mapServerUrl: GP.config.regionyWP -> adres url dla warstwy z dorzeczami
      valueField: 'NAZWA_REGIONU_WODNEGO' -> klucz dla wartości parametrów
      checked: false -> czy domyslnie zaznaczone
      // narzędzia dla selekcji w ramach nadrzędnego narzędzia
      tools: [
        {
          icon: 'create',
          id: 'selectFromMapServer',
          disableFeaturesLayerAddTo: true
        },
        {
          icon: 'clear',
          id: 'clearFilter',
        }
      ],
    },
  ]
})